293612
293612
friartikkel
2017-02-01T08:00:00.000Z
no

Hvorfor er ikke lønnsstatistikken en sysselsettingsstatistikk?

Publisert:

Selv om lønnsstatistikken nå er basert på a-ordningen som har en fulltelling av ansatte lønnsmottakere, er ikke antallene som oppgis i lønnsstatistikken et mål på hvor stor sysselsettingen er for de ulike yrkesgrupper, næringer, sektorer osv.

Dersom du er ute etter tall på antall sysselsatte, antall arbeidsledige eller lignende, må du benytte deg av tall fra registerbasert sysselsettingsstatistikk, AKU eller Nasjonalregnskapet.

Sysselsettingen fanges opp på ulike måter i SSBs statistikker. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på ulike registre, der a-ordningen og selvangivelsesopplysninger er de to viktigste kildene. AKU er basert på kvartalsvise intervjuer med et utvalg på 24 000 personer. Begge statistikkene er basert på personer som er registrert bosatt i Norge ifølge Folkeregisteret. Kriteriet er at man forventes å oppholde seg minst seks måneder i landet. Nasjonalregnskapet dekker all sysselsetting i innenlandske virksomheter, det vil si virksomheter som forventes å drive produksjon i Norge i minst 12 måneder, uavhengig av at den sysselsatte er registrert bosatt i Norge.

Hovedforskjellene mellom lønns- og sysselsettingsstatistikken er som følger:

  • 1. Lønnsstatistikken omfatter kun ansatte lønnsmottakere, ikke selvstendig næringsdrivende. I sysselsettingsstatistikken omfattes begge grupper.
  • 2. Lønnsstatistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall sysselsatte. . Lønnsstatistikken avgrenser populasjonen med formål om å måle lønn, ikke antall sysselsatte. Derfor omfattes kun ansatte lønnstakere som får lønn i tellingsmåneden (se definisjoner av lønnsbegrep under «Om statistikken» på statistikksiden). I sysselsettingsstatistikken er noen flere grupper inkludert. Sysselsatte er her definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.
  • 3. Analyseenheten i lønnsstatistikken er arbeidsforhold per virksomhet. Det vil si at en ansatt kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, mens arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett arbeidsforhold. Antallet arbeidsforhold som oppgis i statistikken vil dermed overstige antall ansatte (individer) i populasjonen, fordi en ansatt kan ha mer enn ett arbeidsforhold i referanseuken i ulike virksomheter. I sysselsettingsstatistikken lager man både tall med person som enhet basert på personens hovedarbeidsforhold, og man lager tall som i lønnsstatistikken hvor arbeidsforhold er enhet.

Kontakt