15 900 kroner mer i årslønn

Publisert:

Årslønna vokste fra 535 900 kroner i 2017 til 551 800 kroner i 2018. Det tilsvarer en økning på 3 prosent.

Årslønn beregnes med utgangspunkt i å summere månedslønn for avtalt arbeidstid for alle månedene i året og omfatter både avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men omfatter ikke overtidsgodtgjørelser.

Høyest vekst var det i privat sektor og offentlig eide foretak med 3 prosent. Deretter kommer stats- og kommuneforvaltningen med en vekst på henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent.

Årslønnen i statsforvaltningen er høyere enn i de andre sektorene.

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde knapt 560 000 i årslønn, og kommuneforvaltningen ligger rett under 500 000 kroner i årslønn. Årslønna i statsforvaltningen, som også omfatter helseforetakene, ligger om lag 95 000 kroner høyere enn kommuneforvaltningen i gjennomsnitt.

I statsforvaltningen finner vi flere ansatte med både høyere og mer spesialisert utdanning enn i kommuneforvaltningen. Typiske eksempler fra statsforvaltningen er legespesialister i helseforetakene, undervisningspersonale i universitet og høyskole. Tilsvarende har kommunene mange ansatte med høy utdanning i både skole og helse- og sosialtjenester, men som likevel ikke er like høyt lønnet som de mer spesialiserte ansatte i statsforvaltningen. 

Figur 1

Figur 1. Årslønn for ansatte, etter sektor 2018 og vekst i prosent fra 2017-2018

Endring i beregning av lønnsnivå

Fra 2017 er det gjort noen små endringer i hvordan lønnsnivå beregnes for å bedre sammenhengen med den årlige lønnsstatistikken og Antall arbeidsforhold og lønn.

Disse endringene bidrar til sterkere vekst i månedslønn for finansierings- og forsikringsvirksomhet og overnattings- og serveringsvirksomhet fra 2017 til 2018.

I beregningen av årslønn benyttes som nevnt alle måneder i året og for enkelte måneder har høye lønninger innenfor de to nevnte næringene blitt klassifisert som ekstremverdier i 2017 og ble justert ned.

Fra og med 2018 blir derimot disse observasjonene inkludert med de innrapporterte verdiene på samme måte som i den årlige lønnsstatistikken og Antall arbeidsforhold og lønn. Veksten i gjennomsnittlig årslønn ble dermed henholdsvis 3,5 prosent og 4,5 prosent i disse to næringene. Med samme beregningsmetode i 2018 som i 2017 ville veksten i disse næringene vært på henholdsvis 2,4 prosent og 3,8 prosent.

Faktaside