Enda en økning i antall jobber

Publisert:

I 1. kvartal 2018 var det rundt 2,8 millioner arbeidsforhold i virksomheter hjemmehørende i Norge. Det innebærer en vekst på 1,9 prosent fra 1. kvartal året før.

Blant kvinner og menn var veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 henholdsvis 1,6 prosent og 2,3 prosent.

Antall lønnstakere i 1. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 40 000 flere personer enn i 1. kvartal 2017, en økning på 1,7 prosent. Veksten var på 1,3 prosent blant kvinner og 2,1 prosent blant menn.

Størst vekst i privat sektor og offentlig eide foretak

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde størst relativ vekst i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018, med 2,1 prosent. Veksten i statsforvaltningen og kommuneforvaltningen var henholdsvis 1,7 prosent og 1,8 prosent.

Minst vekst i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane hadde en vekst i antall arbeidsforhold på 0,5 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Dette var dermed fylket med minst vekst. Videre var Sogn og Fjordane det eneste fylket med nedgang i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen samt i privat sektor og offentlig eide foretak.

Oslo hadde størst vekst i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, med 3,1 prosent. Veksten var størst i privat sektor og offentlig eide foretak (3,7 prosent), tett etterfulgt av kommuneforvaltningen (3,0 prosent).

Ikke Fastlands-Norge, som omfatter bl.a. Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen, hadde en nedgang i antall arbeidsforhold på 4,3 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Denne nedgangen gjaldt alle de tre sektorgruppene (kommuneforvaltningen, statsforvaltningen og privat sektor og offentlig eide foretak).

Nedgang i finansering og forsikring

Finansering og forsikring hadde en nedgang i antall arbeidsforhold på 1,2 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 (Figur 1). Denne næringsgruppen utgjorde 1,6 prosent av alle arbeidsforhold i 1. kvartal 2018.

Den største relative veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 var innenfor forretningsmessig tjenesteyting, med 6,4 prosent. Andelen arbeidsforhold som inngikk i denne næringsgruppen i 1. kvartal 2018, var 5,5 prosent. Jordbruk, skogbruk og fiske, som omfattet 1,1 prosent av alle arbeidsforhold i 1. kvartal 2018, hadde den nest største relative veksten i antall arbeidsforhold, med 4,6 prosent.

De to største næringsgruppene i Norge er helse- og sosialtjenester samt varehandel og reparasjon av motorvogner. Disse to næringene utgjorde henholdsvis 22,5 og 13,2 prosent av alle arbeidsforhold i 1. kvartal 2018. Veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 innenfor disse næringsgruppene var henholdsvis 1,5 prosent og 0,3 prosent.

Både industri samt transport og lagring hadde tilnærmet ingen vekst i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018.

Figur 1. Relativ endring i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, etter næringsgrupper (17 grupper, SN2007)

Relativ endring, prosent
90-99 Personlig tjenesteyting 2.6
86-88 Helse- og sosialtjenester 1.5
85 Undervisning 2.1
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1.6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 6.4
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3.1
64-66 Finansiering og forsikring -1.2
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3.3
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3.8
49-53 Transport og lagring 0.0
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 0.3
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 4.5
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 2.0
10-33 Industri 0.0
05-09 Bergverksdrift og utvinning 0.9
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 4.6
00-99 Alle næringer 1.9

Størst relativ vekst blant innvandrere

Innvandrere hadde størst relativ vekst både i antall lønnstakere og i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 (Figur 2). I 1. kvartal 2018 var det rundt 390 000 lønnstakere blant innvandrere, som tilsvarer i underkant av 20 000 flere sammenlignet med samme kvartal året før. Det utgjør en vekst på 5,1 prosent. Veksten i antall arbeidsforhold blant innvandrere var på 5,5 prosent.

Figur 2. Relativ endring i antall lønnstakere og arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, etter innvandringskategori

Lønnstakere Arbeidsforhold
Ikke bosatte 3.0 3.1
Øvrige bosatte 1.0 1.3
Innvandrere 5.1 5.5
Alle 1.7 1.9

Antall arbeidsforhold

Kvartalsstatistikken over antall arbeidsforhold er basert på  registerdata fra A-ordningen. Den omfatter alle arbeidsforhold tilknyttet virksomheter hjemmehørende i Norge blant bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold, uansett alder og om man er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (forventet opphold i Norge på minst seks måneder) eller ikke. Arbeidsforhold tilknyttet selvstendig næringsdrivende virksomhet omfattes ikke av statistikken.

Formålet med statistikken er å belyse utviklingen i antall arbeidsforhold og lønnstakere samt lønn på regionalt nivå (fylker/kommuner) og landsnivå.

Statistikken har en annen populasjon enn Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, men den har i hovedsak samme populasjon som nasjonalregnskapet (NR/KNR). Artikkelen «Ulike tall om lønnstakere» beskriver noen av forskjellene mellom de ulike statistikkene.

Faktaside

Kontakt