92152_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
92152
Flest bedrifter innenfor varehandel
statistikk
2013-01-25T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Virksomheter1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest bedrifter innenfor varehandel

Det var snaut 514 000 bedrifter i Norge per 1. januar 2013. Nesten 14 prosent tilhørte næringen varehandel og reparasjon av motorvogner. Personlig næringsdrivende og husholdninger utgjorde 46 prosent av bedriftene.

Størst andel bedrifter var lokalisert i Oslo og Akershus. Hele en av fire bedrifter var lokalisert i disse fylkene.

Mange bedrifter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner

13,5 prosent av bedriftene tilhørte næringen varehandel og reparasjon av motorvogner. Jordbruk, skogbruk og fiske var representert blant om lag 13 prosent av bedriftene, mens bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde 11,5 prosent.

Husholdninger den største sektoren

46 prosent av bedriftene tilhørte foretak innenfor husholdningssektoren. De aller fleste innenfor denne sektoren er personlig næringsdrivende, det vil si bedrifter tilhørende personlig eide foretak.

Mer i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finnes fylkes- og kommunefordelte tall fordelt på næring og størrelsesgrupper.

Definisjoner

En bedrift er en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næring.

Foretaket er den juridiske enheten. Eksempler på foretak er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Et foretak har flere tilknyttede bedrifter dersom de driver virksomhet på ulik adresse eller innenfor ulike næringer.

Statistikken omfatter bedrifter i Fastlands-Norge per januar 2013.

Antall bedrifter speiler populasjonen i Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) på et gitt tidspunkt (1. januar). Endring i rutiner og tidspunkt for oppdatering i BoF kan føre til endringer i antall bedrifter fra ett år til et annet. Antallet har økt markant fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013. Denne økningen må ikke kun tolkes som en reell økning, da registertekniske forhold påvirker tallene i tillegg til reelle nyetableringer og nedleggelser blant foretakene. I 2012 ble næringsoppgaven tatt i bruk som kilde i overvåkingssystemet i BoF. I tillegg ble rutiner for reaktivering av bedrifter endret. Sammen med regnskapsinformasjon førte informasjon fra næringsoppgaven, og nye rutiner for reaktivering, til at om lag 15 000 bedrifter ble reaktivert.

Tabeller: