53212_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53212
Stabil detaljhandel
statistikk
2011-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

Butikkhandel med salg av IKT-utstyr, byggevarer, møbler og elektriske husholdningsapparater var blant de bransjene som hadde en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og bensinstasjoner hadde en nedgang i denne perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 10,3 prosent mer i april 2011 enn i april 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en økning i omsetningsvolumet på 11,4 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 11,3 prosent mer i april i år enn i april i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 11,5 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. April 2011. 2005=100
  April 2011 Endring i prosent
  Mars 2011-
april 2011
April 2010-
april 2011
Mai 2009-april 2010-
mai 2010-april 2011
Januar-april 2010-
januar-april 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  117,9 0,1      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  121,6 0,0      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  110,7   10,3 1,5 1,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  113,8   11,4 2,0 1,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  120,6   11,3 1,7 2,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  120,2   11,5 1,6 1,6

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2010 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postsordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: