53210_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
53210
Detaljhandelen litt ned i mars
statistikk
2011-05-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned i mars

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra februar til mars i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Detaljomsetningsindeksen i volum, sesongjustert 2002-2011

De fleste bransjene hadde nedgang i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Salg av dagligvarer og IKT-utstyr hadde økning i omsetningsvolumet i samme periode.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 5,2 prosent mindre i mars 2011 enn i mars 2010. Eksklusiv bensinstasjonene, var det en nedgang i omsetningsvolumet med 5,4 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 4,4 prosent mindre i mars i år enn i mars i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var nedgangen på 5,5 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. Mars 2011. 2005=100
  Mars 2011 Endring i prosent
  Februar 2011-
mars 2011
Mars 2010-
mars 2011
April 2009-mars 2010-
april 2010-mars 2011
Januar- mars 2010-
januar-mars 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert  118,0 -0,6      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert  121,7 -0,5      
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert  108,8   -5,2 0,3 -1,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert  111,7   -5,4 0,8 -1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert  117,6   -4,4 0,5 -1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert  117,1   -5,5 0,4 -1,6

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikre

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2010 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfang

Formålet med indeksen er å beskrive verdi- og volumutviklingen i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusiv omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

Verdiindekser og volumindekser

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

Sesongjusterte tall

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien. For mer informasjon, les mer om sesongjusteringer her (pdf-dokument).

Tabeller: