403024
/utenriksokonomi/statistikker/portinvutl/aar
403024
statistikk
2020-06-26T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
portinvutl, Porteføljeinvesteringer i utlandet, fordringer, verdipapirer, aksjer, obligasjonerFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Porteføljeinvesteringer i utlandet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

12 066

milliarder kroner i porteføljeinvesteringer ved utgangen av 2019

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter sektor og objekt. Beholdninger per 31.12. Milliarder kroner
2016201720182019
1Porteføljeinvesteringer i alt og sum av sektor og objekt kan avvike på grunn av avrunding.
Porteføljeinvesteringer i alt19 13910 24510 01412 066
Sektor
Offentlig forvaltning7 4278 3728 1869 988
Banker253285258268
Forsikring og pensjonskasser587646658740
Verdipapirfond493562550674
Andre finansielle foretak216209195181
Ikke-finansielle foretak, husholdninger mv.163170166215
Objekt
Aksjer og andeler, for alle sektorer5 4846 5736 3628 212
Obligasjoner og sertifikater, for alle sektorer3 6553 6713 6513 854

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Porteføljeinvesteringer i utlandet, etter objekt og utvalgte land. Beholdninger per 31.12. Milliarder kroner

Porteføljeinvesteringer i utlandet, etter objekt og utvalgte land. Beholdninger per 31.12. Milliarder kroner
20182019
Aksjer og andelerObligasjoner og sertifikaterAksjer og andelerObligasjoner og sertifikater
USA2 1981 1462 9401 254
Japan510288634285
Storbritannia513206638205
Tyskland278289339302
Frankrike289196384232
Sverige173193225201

Om statistikken

Statistikken for porteføljeinvesteringer i utlandet viser landfordelte beholdninger av verdipapirer, hvor eierandelen i selskaper det investeres i er under 20 prosent.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Porteføljeinvesteringer

Finansiell investering som ikke har som formål å være en varig økonomisk forbindelse. Porteføljeinvesteringer har en kortere investeringshorisont enn direkteinvesteringer og eierandelen i selskapet det investeres i er under 20 prosent.

Verdipapirer 

Omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og verdipapirfondsandeler.

Markedsverdi 

Den faktiske verdi/pris et finsansobjekt handles til.

 

Standard klassifikasjoner

Manualene SNA2008 og ESA2010 er kildene bak klassifisering av verdipapirer og sektorinndeling, dessuten følges IMF's  "Balance of Payments Manual" for avgrensing av porteføljeinvesteringer. Den sjette utgaven av IMFs håndbok, BPM6, og ESA2010 følges fra og med referanseår 2012. ISO-standarden 3166 benyttes for landavgrensning.

Institusjonelle sektorer er grupperinger av institusjonelle enheter. De institusjonelle enhetene klassifiseres i sektorer etter samfunnsøkonomisk funksjon, organisasjonsform og eierskap. En institusjonell enhet innehar beslutningsautonomi og kan avgi et fullstendig regnskap. I de fleste tilfeller vil den institusjonelle enheten være sammenfallende med juridisk enhet eller fysisk person.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansregnskap

Regionalt nivå

Ikke relevant

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publiseres i juni.

Internasjonal rapportering

Rapportering til Det internasjonale valutafondet (IMF).

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken inngår i IMFs koordinerte porteføljeundersøkelse (Coordinated Portfolio Investment Survey - CPIS) og som Norge har forpliktet seg til å delta i. Første porteføljeundersøkelse ble gjennomført i 1997 og fra 2001 har undersøkelsene vært årlige. Tall i statistikkbanken finnes fra og med referanseår 2004. Med porteføljeinvestering menes her eie av verdipapirer, dvs. aksjer, obligasjoner og sertifikater der formålet er avkastning og ikke varig innflytelse eller kontroll over utstederen av verdipapiret

Brukere og bruksområder

Hovedbruker er IMF som bruker undersøkelsene til internasjonale sammenligninger.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Porteføljeinvesteringene i denne statistikken er konsistente med funksjonen porteføljeinvesteringer i statistikken Fordringer og gjeld overfor utlandet. Ulike revisjonssykluser kan føre til små ulikheter mellom de to statistikkene. 

Lovhjemmel

Statistikken bygger på ulike primærkilder (jf. punktet om datakilder og utvalg) med sine tilhørende hjemler. De viktigste hjemlene er Statistikkloven, Lov om tilsynet med kredittforetak, forsikringsselskaper og verdipapirer (tilsynsloven) og Forskrift til § 27 i sentralbankloven om opplysningsplikt.

EØS-referanse

Ingen EU-rettsakt.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter i prinsippet alle institusjoner, foretak og personer som eier verdipapirer utstedt av utlendinger, men for detaljer se punktet "Datakilder og utvalg". Verdipapirer er begrenset til aksjer og andeler (inkludert andeler i verdipapirfond), obligasjoner og sertifikater. Det betyr at f. eks. derivater ikke er med i statistikken. Verdipapirer som inngår i Norges Banks internasjonale reserver regnes ikke som porteføljeinvesteringer.

Datakilder og utvalg

De viktigste kildene er:

- årlig regnskapsstatistikk for Norges Bank (inkl. plassering av Statens pensjonsfond Utland), banker, andre kredittinstitusjoner, finansielle holdingselskaper, verdipapirfond, forsikringsselskaper og pensjonskasser (konsesjonsbelagte foretak)

- årsdata som innhentes i forbindelse med rapportering av utenriksøkonomi og som omfatter statlige eide og privateide ikke-finansielle foretak samt andre finansielle foretak enn de som er nevnt ovenfor 

- registerdata fra norske depoter og fra Verdipapirsentralen (VPS)

De årlige undersøkelsene for konsesjonsbelagte finansielle foretak er totaltellinger, med unntak av pensjonskasser som er en utvalgstelling. Undersøkelsen for foretak i ikke-finansiell sektor/finansielle foretak uten konsesjon og registerdata for utenlandske verdipapirer i norske depoter er basert på utvalgstellinger med høy dekning av populasjonene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå samler i utgangspunktet inn data for alle sektorene i økonomien, men da total populasjonen er ukjent, er innsamlingene delvis basert på utvalg og alle kilder er ikke like godt dekket.

Fordelingen mellom porteføljeinvesteringer og direkteinvesteringer kontrolleres, da dette er et viktig skille som går mellom eie under 20% (porteføljeinvesteringer) og over 20 % (direkteinvesteringer). Fordelingen på land kontrolleres eller vurderes mot andre kilder der dette er mulig.

På grunn av god dekning av totalpopulasjonen i datakildene er det ikke behov for oppvekting der tallene er basert på utvalg.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, da dette kan medfører fare for identifisering.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tallene i porteføljestatistikken er fra og med 2001 i utgangspunktet sammenlignbare, men bl.a. er datagrunnlaget for ikke-finansielle foretak og husholdninger endret i 2004 og vil påvirke tallene. I 2004 fikk Statistisk sentralbyrå en ny undersøkelse om utenriksøkonomi som erstattet finanstellingen og valutastatistikken i Norges Bank. Tall i statistikkbanken finnes fra og med referanseår 2004.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme måle- og bearbeidingsfeil i regnskapsdataene. Disse feilene kan skyldes:

* feil ved overføring/rapporteringen av data fra foretakenes primærregnskap til SSB

* foretakene benytter ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

* foretakene har ulike bokføringstidspunkt

* det er mangelfylte oppgaver fra rapportørene

Alle store investorer skal være med i undersøkelsen, men frafall kan forekomme. 

Skjevheter i utvalget kan påvirke den detaljerte landfordelingen, men disse skjevhetene er ikke av betydning på totalnivå.

Landfordelingen kan i noen tilfeller være basert på landet der papiret er utstedt i stedet for landet der utstederen er hjemmehørende.

Revisjon

Nye tall for år 2015 er publisert. Tallene for 2016 er foreløpige tall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB