Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Den europeiske studentundersøkelsen 2013

  Notater 2014/09

  Den europeiske studentundersøkelsen, også kalt «Eurostudent V,» er den femte undersøkelsen i regi av Eurostudent. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres hvert tredje år

  Publikasjon
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Språket – første skritt mot integrering

  Samfunnsspeilet 5/2013

  37 000 personer deltok i gratis norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av kommunene i 2011. Mange består muntlig norskprøve, men det er høy strykprosent på de skriftlige prøvene. Kvinner består oftere enn menn, de med høyere utdanning fra...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Introduksjonsordningen i kommunene

  Rapporter 2013/55

  SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

  Publikasjon
 • Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

  Rapporter 2013/56

  Denne delrapporten inneholder foreløpige analyser om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage i utvalgte bydeler påvirker barnas prestasjoner på nasjonale kartleggingsprøver i første klasse.

  Publikasjon
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport

  Rapporter 2013/54

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har en del elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. fått tilbud om tilpasset intensivundervisning trinn siden våren 2011. I denne rapporten presenteres de første resultatene fra den pågående effekte...

  Publikasjon
 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Notater 2013/47

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra august 2011 til april 2012 den internasjonale undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Comptetencies (PIAAC), som måler lese- og tallforståelse i voksenbefolkningen.

  Publikasjon
 • Ferdigheter i voksenbefolkningen

  Rapporter 2013/42

  Les om hvordan forskjellige aldersgrupper i Norge klarer tester i lesing, tallforståelse og problemløsning i et IKT-miljø. Rapporten forteller også hvordan Norge hevder seg internasjonalt og om forskjeller mellom menn og kvinner.

  Publikasjon
 • Norske voksne har gode ferdigheter

  Norske voksne har ferdigheter som ligger over OECD-snittet i lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Andelen som ligger på det øverste nivået innenfor problemløsning i IKT-miljø, er størst i alderen 25 til 34 år. Det er også denne al...

  Artikkel
 • Lavere barnehagesatser, høyere SFO-satser

  De siste ti årene har gjennomsnittsprisen for foreldrebetaling for en barnehageplass gått kraftig ned. I samme periode har det derimot vært en sterk økning i foreldrebetalingen i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO).

  Artikkel
 • Flere voksne deltar på utdanning og opplæring

  I 2012 deltok 61 prosent av Norges voksne på utdanning eller opplæring. Til sammenligning var deltakelsen 55 prosent i 2007. Det var ingen betydelig forskjell i deltakelse mellom kvinner og menn i 2012.

  Artikkel
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013

  Rapporter 2013/28

  Minimumssatsane for eigenbetaling i dei kommunale barnehagane ligg i gjennomsnitt på 1 564 kroner, medan gjennomsnittleg maksimumssats ligg på 2 326 kroner.

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

  Rapporter 2013/24

  Innvandrere har en høyere andel med lang utdanning enn befolkningen generelt. Samtidig er innvandrerne den gruppen som har høyest andel med lav utdanning. Lengst utdanning har de innvandrerne som har bodd kort tid i Norge.

  Publikasjon