Rapporter 2018/38

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes. Store bevilgninger gis til kommunene for gjennomføring av programmet. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som skal føre til arbeid eller utdanning. Introduksjonsordningen er et viktig verktøy for kommunene i deres integreringsarbeid med nyankomne flyktninger. Siden 2010 har det fra myndighetenes side vært en uttrykt målsetting at 70 prosent av tidligere deltakere skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

Rapporten følger personene som har gått ut av introduksjonsprogrammet i 2011 til 2015 fra og med ett år etter endt introduksjonsprogram, fram til 2016. Vi ser på deltakelse i arbeid og utdanning, samt inntektssituasjonen til de tidligere deltakerne.

I 2016 var 61 prosent av deltakerne som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2015 i arbeid eller utdanning. 58 prosent var i arbeid eller utdanning i 2015 blant dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2014. Når vi ser på alle årgangene tilbake til 2011, er andelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program mellom 58 og 63 prosent. For de fleste årgangene går andelen i arbeid eller utdanning for menn noe opp fra ett år til to år etter avsluttet introduksjonsprogram, og deretter flater det ut eller går ned. For kvinner som gikk ut av introduksjonsprogrammet i perioden går andelen derimot noe opp i alle årene.

Andelen kvinner i arbeid og utdanning er betydelig lavere enn for menn. Blant kvinner som gikk ut av programmet i 2014 eller 2015, var 49 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. Blant mennene i de samme årgangene var andelen i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program henholdsvis 66 og 71 prosent.

Yrkesinntekt gir en indikasjon på grad av tilhørighet til arbeidslivet og sier noe om hvorvidt husholdningene klarer å underholde seg selv. Andel yrkesinntekt av samlet inntekt øker fra om lag 50 til over 60 prosent for alle avgangskullene i årene etter avsluttet introduksjonsprogram. Mottak av sosiale stønader som sosialhjelp, bostøtte og kvalifiseringsstønad, går samtidig ned fra om lag 25 til under 15 prosent i årene etter endt program.

Om publikasjonen

Tittel

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Ansvarlig

Harald Lunde og Jinghui G. Lysen

Serie og -nummer

Rapporter 2018/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9847-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9846-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

91

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt