Norge bruker mye på skole, men lærerne har lavere topplønn

Publisert:

Selv om startlønnen er høy, er topplønnen for lærere i Norge lavere enn gjennomsnittlig topplønn i OECD. Samtidig er Norge OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning.

Den ferske OECD-rapporten Education at a Glance 2018: OECD indicators viser at startårslønnen for lærere på ungdomstrinnet i offentlig skole i Norge ligger på nesten 40 000 dollar (USD), noe som er høyere enn gjennomsnittet i OECD-landene.

Men topplønnen i Norge for denne gruppen – 51 209 USD – ligger om lag 4 500 USD lavere enn gjennomsnittlig topplønn for samme gruppe i OECD. Noen av de høyeste topplønnene for denne gruppen finner vi i Sveits, Nederland og Tyskland, der topplønnen ligger på om lag 97 000, 84 500 og 83 500 USD, mens våre svenske og danske naboer ligger omtrent på samme nivå som oss.

1 Ekskluderer bidrag til pensjons- og trygdeordninger betalt av arbeidsgiver. Faktisk lønn.

Figur 1. Avtalefestet lønn for lærere i offentlig skole, ungdomstrinnet (ISCED 2- allmennutdanning). Utvalgte land og OECD-gjennomsnitt

Startlønn 10 års erfaring 15 års erfaring Topplønn
Norge 39585 47687 47687 51209
Sverige¹ 37566 42321 43827 50964
Danmark 45134 50466 52183 52183
Island 35756 37179 39477 39477
Finland 36081 41765 44271 46927
Nederland 41309 63345 72778 84469
Tyskland 63555 73357 76838 83451
Polen 15600 20926 25553 26636
OECD-gjennomsnitt 33126 43191 46007 55846

Samtidig fremkommer det at Norge er OECD-landet som bruker størst andel av BNP på utdanning; rundt 6,5 prosent av BNP i Norge går til utdanning på ulike nivåer. Dette er 1,5 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet for OECD og nesten 3 prosentpoeng mer enn OECD-landene hvor lavest andel av BNP går til utdanning.

OECD finner også at lærere ofte tjener mindre enn andre med høyere utdanning. For ungdomstrinnet tjener lærerne i offentlig skole i Norge gjennomsnittlig kun 75 prosent av det andre yrkesgrupper med høyere utdanning tjener, mens OECD-gjennomsnittet er på 91 prosent. Generelt for Norge gjelder det fremdeles at det er mindre lønnsforskjeller mellom personer med ulikt utdanningsnivå i Norge enn det som er gjennomsnittet i OECD.

Norge scorer høyt på barnehagetilgang

Tallene fra Education at a Glance 2018 viser at Norge har høyere andel barn i barnehage enn mange andre land, og spesielt skiller Norge seg ut med høy barnehagedekning blant barn fra mindre gunstige levevilkår.

For eksempel er barnehagedekningen om lag 70 prosent blant tredjedelen med lavest inntekt – noe som er i overkant av 40 prosentpoeng mer enn OECD-gjennomsnittet for landene med tilgjengelig data.

Education at a Glance

Education at a Glance er navnet på en rapport som årlig utgis av OECD. Rapporten samler og sammenligner informasjon om utdanningssystemene og statistikk om utdanning i medlemslandene og samarbeidende land. Rapporten tar for seg utdanningssystemer fra barnehage til høyere utdanning, og rapporter og datagrunnlag er tilgjengelig via OECDs nettsider. Hovedtema i 2018-rapporten er lik mulighet til utdanning.

Rapporten i sin helhet finner du her. Som en del av nettutgaven av rapporten publiserer OECD hvert år et kort notat for hvert land (Country Notes) som belyser trekk ved det enkelte medlemsland. Notatet om Norge finner du her.

 

 

OECD (2018), ″Norway″, in Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2018-61-en

OECD(2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2018-en