9 av 10 barnehageansatte er kvinner

Publisert:

Kvinner er i flertall blant de ansatte fra barnehage til voksenopplæringen. I barnehagene er hele 9 av 10 kvinner.

Kvinnene er i klart flertall blant de ansatte både i barnehage, grunnskole videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, viser tall fra den nye statistikken Ansatte i barnehage og skole. Det er også aldersskjevheter. I videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner er hele 17 og 23 prosent av de ansatte lærerne over 60 år. 

For første gang publiserer SSB en egen statistikk for ansatte med arbeidsforhold i barnehage og skole basert på et felles datagrunnlag med registeropplysninger på individnivå. Tall presenteres separat for ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner.

1 Innenfor hver av de fire næringene telles kun ett arbeidsforhold med per person. Gruppering av yrkesgrupper er basert på yrkeskoder fra A-ordningen.

Figur 1. Ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, etter yrkesgruppe¹. 2017

Barnehage Grunnskole Videregående skole Voksenopplæringsinstitusjoner
Øvrige ansatte 2.90 5.13 18.65 10.39
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna/elevene 62.14 22.39 7.45 11.67
Ledere 4.78 5.30 7.33 6.65
Lærere/barnehagelærere 30.18 67.17 66.57 71.28

Statistikken gir tall for ulike yrkesgrupper i barnehage og skole. Både innenfor grunnskole og barnehage er rundt 9 av 10 ansatte barnehagelærere/lærere eller i annet arbeid rettet mot barna/elevene. I barnehagen utgjør imidlertid gruppen andre ansatte i arbeid rettet mot barna en særlig stor andel; 6 av 10 ansatte versus 2 av 10 ansatte i grunnskolen. Både ved grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner utgjør lærerne rundt 7 av 10 ansatte, men innenfor videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner er det et større innslag av øvrige ansatte som ikke er ledere, lærere eller er ansatt i annet elevrettet arbeid.

9 av 10 ansatte i barnehagene er kvinner

Kvinner er i flertall innenfor alle yrkesgrupper i både barnehager og skoler, men overvekten av kvinner er særlig markert i barnehagene. Rundt 9 av 10 barnehagelærere, ledere og andre ansatte i arbeid rettet mot barna i barnehagene er kvinner.

Videregående skole skiller seg fra de andre næringene ved at kjønnsfordelingen er jevnere. 55 prosent av lærerne i videregående skole er kvinner og 53 prosent av ansatte i lederyrker (rektorer, avdelingsledere og lignende).

Figur 2. Kvinneandel blant ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, etter utvalgte yrkesgrupper. 2017

Kvinneandel
Andre ansatte i elevrettet arbeid 62.5
Ledere 68.1
Lærere 75.9
Voksenopplæringsinstitusjoner
Andre ansatte i elevrettet arbeid 69.2
Ledere 52.9
Lærere 54.7
Videregående skole
Andre ansatte i elevrettet arbeid 79.5
Ledere 64.0
Lærere 74.7
Grunnskole
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 89.2
Ledere 91.6
Barnehagelærere 91.9
Barnehage

Nær 1 av 4 lærere ved voksenopplæringen er over 60 år

Ser vi nærmere på aldersfordeling blant ansatte med yrke som lærere/barnehagelærere, finner vi ytterligere forskjeller mellom barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner.

I barnehagene er flertallet av barnehagelærerne under 40 år og kun 4 prosent er over 60 år. I skolen er imidlertid innslaget av lærere nær pensjonsalder klart større. 11 prosent av lærerne i grunnskolen er over 60 år, og blant lærerne ved videregående skoler er 17 prosent i denne aldersgruppen. Ved voksenopplæringsinstitusjonene er hele 23 prosent av lærerne over 60 år, og kun halvparten av lærerne er under 50 år.

Figur 3. Ansatte barnehagelærere/lærere i barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, etter alder. 2017

29 år og yngre 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre
Barnehagelærere 20.4 34.0 29.5 12.2 3.9
Lærere i grunnskolen 18.1 24.6 28.8 17.7 10.6
Lærere i videregående skole 8.1 19.7 29.3 26.1 16.9
Lærere voksenopplæringsinstitusjoner 5.6 16.4 28.4 26.6 23.1

1 av 3 lærere ved grunnskoler i Oslo er under 30 år

Aldersfordelingen blant lærere ved grunnskoler og ved videregående skoler i Oslo skiller seg ut fra resten av landet ved at det er en klart større andel unge lærere i hovedstaden.

34 prosent av de ansatte som arbeider som lærerne ved grunnskoler i Oslo, er under 29 år, sammenlignet med 17 prosent blant lærerne ved grunnskoler ellers i landet.

Figur 4. Ansatte lærere i grunnskole og videregående skole i Oslo og landet for øvrig, etter alder. 2017

29 år og yngre 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre
Landet utenom Oslo 7.3 19.1 29.6 26.7 17.2
Oslo 15.9 25.2 25.3 20.3 13.3
Lærere i videregående skole
Landet utenom Oslo 16.5 24.1 30.0 18.5 11.0
Oslo 34.4 29.5 18.0 10.8 7.3
Lærere i grunnskolen

Stort flertall har relevant pedagogisk utdanning

Statistikken gir også opplysninger om formell kompetanse til ansatte barnehagelærere/lærere. 85 prosent av barnehagelærerne har universitets-/høgskoleutdanning med barnehagerelevant pedagogisk utdanning.

Blant ansatte lærere i grunnskolen, ved videregående skoler og ved voksenopplæringsinstitusjoner er det tilsvarende andeler på mellom 83 og 87 prosent som har universitets-/høgskoleutdanning med pedagogikk.

SSBs registerdata gir imidlertid ikke rom for en direkte knytning mot kompetansekrav i opplæringsloven og friskoleloven for tilsetting og undervisning i fag ettersom registrene ikke inneholder opplysninger om hvilke fag en lærer underviser i eller hvilket fag/fagområde en lærer tilsettes for å undervise i.

Utfyller eksisterende kilder til statistikk om ansatte i barnehage og skole

SSBs nye statistikk om ansatte i barnehage og skole utfyller eksisterende summarisk statistikk i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og barnehagesektorens rapporteringsløsning BASIL ved å gi en mer helhetlig dekning av ansatte i sektoren og et individbasert datagrunnlag for opplysninger om ansattes yrke, alder, kjønn og utdanningsbakgrunn med mer.

Det er imidlertid ikke slik at SSBs nye statistikk erstatter indikatorer i GSI, BASIL m.fl. Ulike kilder har forskjellig formål, definisjoner, detaljeringsgrad og omfang. Dette gjør også at tallene i noen grad kan være forskjellige. Du kan lese mer om slike forskjeller i artikkelen «Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole» på ssb.no

 

Kontakt