15570_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15570
Nær halvparten i Oslo har høyere utdanning
statistikk
2010-06-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær halvparten i Oslo har høyere utdanning

I 2009 hadde om lag 44 prosent av Oslos innbyggere i alderen 16 år og over universitets- eller høgskoleutdanning. Dette er over 16 prosentpoeng høyere enn befolkningen i Norge sett under ett. Samtidig er det markante forskjeller mellom Oslos ulike bydeler.

Bydelene i Oslo med det høyeste utdanningsnivået er St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker. I disse bydelene har i underkant av 58 prosent av befolkningen i alderen 16 år og over høyere utdanning. Lavest utdanningsnivå finner vi i bydelene Stovner og Grorud, med henholdsvis 19 og 22 prosent. I perioden 1999-2009 sank andelen av Oslos befolkning over 16 år som hadde grunnskole som høyeste utdanningsnivå, med om lag 4 prosentpoeng, mens andelen med høyere utdanning økte med vel 8 prosentpoeng. Det er imidlertid viktig å påpeke at Oslo har den høyeste andelen med uoppgitt utdanning (10 prosent), og at disse tallene ikke er inkludert i denne beregningen.

Små kjønnsforskjeller i hovedstaden

I 2009 var det både på landsbasis og i Oslo flere kvinner enn menn med utdanning på universitets- og høgskolenivå. I Oslo var forskjellen mellom kvinner og menn imidlertid langt mindre. Blant menn i Oslo i alderen 16 år og over hadde over 43 prosent universitets- og høgskoleutdanning. Tilsvarende andel blant kvinner var drøyt 44 prosent, altså kun 1 prosentpoeng høyere. På landsbasis hadde 25 prosent av menn og 29 prosent av kvinner over 16 år universitets- eller høgskoleutdanning.

Over halvparten av kvinnene mellom 25-29 år har høyere utdanning

På ti år har andelen kvinner i aldersgruppen 25-29 år med høyere utdanning økt betydelig. 1. oktober 2009 hadde over 50 prosent av kvinnene i Norge i denne aldersgruppen høyere utdanning. I 1999 var tilsvarende andel litt over 39 prosent.

Kjønnsfordelingen på de forskjellige utdanningsnivåene har også endret seg i løpet av denne perioden. I aldersgruppen 25-29 år gikk kvinner litt forbi menn når det gjelder andelen med lengre høyere utdanning. I denne aldersgruppen økte andelen kvinner med lang høyere utdanning fra 4,6 i 1999 til 9 prosent i 2009. For menn var den tilsvarende økningen fra i underkant av 6 til 8 prosent.

Ser man på det samlede bildet for befolkningen i alderen 16 år og over, dominerer kvinner fortsatt i gruppen med kort høyere utdanning, der andelen lå på 24 prosent i 2009. For lengre høyere utdanning er andelen fortsatt høyere for menn enn for kvinner, med henholdsvis 8 og 5 prosent.

Svakest vekst i Akershus

Økningen i andelen av befolkningen i alderen 16 år og over med høyere utdanning var svakest i Akershus. Her gikk andelen opp fra 28 prosent i 1999 til 32 prosent i 2009, altså en vekst på kun 4 prosentpoeng. Til sammenligning økte den tilsvarende andelen med og over 8 prosentpoeng i Oslo, 7 prosentpoeng i Sør-Trøndelag, og over 6 prosentpoeng i Hordaland.

Høyt utdanningsnivå i Norge

I OECDs publikasjon Education at a Glance 2009 presenteres blant annet indikatorer over utdanningsnivået i OECD-landene . Som gjennomsnitt for OECD-landene hadde 27 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år høyere utdanning i 2007. I Norge var denne andelen 34 prosent. Seks OECD-land hadde større andeler med universitets- og høgskoleutdanning enn Norge. Canada hadde den største andelen, med 49 prosent. Av de nordiske landene var det kun Finland, med 36 prosent, som kunne vise til en større andel med høyere utdanning enn Norge. I Danmark, Sverige og Island lå disse andelene på henholdsvis 33, 32 og 30 prosent.

OECD publiserer Education at a Glance 2010 den 7. September 2010.

Personer som har ukjent utdanningsnivå, er ikke med i beregningen av prosentandeler for befolkningens utdanningsnivå. Denne gruppa er langt større i Oslo enn i andre fylker, og består nesten utelukkende av innvandrere.

Tabeller: