15550_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
15550
Antall høyt utdannede kvinner øker raskest
statistikk
2009-08-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antall høyt utdannede kvinner øker raskest

Halvparten av kvinnene i alderen 25-29 år har nå høyere utdanning. Mindre enn 30 prosent av Norges befolkning har kun grunnskoleutdanning, mens minst én av fem i samtlige fylker har høyere utdanning.

Andelen av befolkningen på 16 år og over som har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortsetter å stige, og var på nesten 27 prosent i 2008. Denne økningen gjelder begge kjønn, men andelen kvinner med høyere utdanning vokser betydelig raskere enn for menn. Siden 2000 har andelen personer med høyere utdanning økt med 5 prosentpoeng. Også i fremtiden antas andelen å øke, ikke minst fordi stadig flere i de yngre aldersgruppene fullfører høyere utdanning, særlig yngre kvinner.

Annenhver kvinne i slutten av tyveårene har høyere utdanning

Andelen kvinner i aldersgruppen 25-29 år med høyere utdanning passerte for første gang 50 prosent i 2008, mens tilsvarende andel for menn var nesten 32 prosent. Den høyeste andelen med høyere utdanning blant menn er i aldersgruppen 30-39 år, hvor om lag 35 prosent har høyere utdanning.

Frem til 2001 hadde en større andel menn enn kvinner høyere utdanning. Fra og med 2001 har en stadig større andel kvinner enn menn høyere utdanning.

Minst én av fem i samtlige fylker har høyere utdanning

Hedmark og Oppland har de laveste andelene med høyere utdanning, 20 prosent. Den høyeste andelen finner vi i Oslo, der 43 prosent har høyere utdanning. Deretter følger Akershus med nesten 32 prosent.

Personer med ukjent utdanningsnivå er ikke medregnet i beregningen av prosentandeler for befolkningens utdanningsnivå. Denne gruppen er langt større i Oslo enn i andre fylker, og består nesten utelukkende av innvandrere.

I alle fylkene har en større andel kvinner enn menn høyere utdanning. I Finnmark har drøye 27 prosent av kvinnene høyere utdanning, og 17 prosent av mennene - en forskjell på over 10 prosentpoeng. I Oslo og Akershus er forskjellen mellom menn og kvinner som har utdanning på universitets- og høgskolenivå, på mindre enn ett prosentpoeng.

Mindre enn 30 prosent har kun grunnskoleutdanning

Andelen med høyere utdanning for personer på 16 år og over fortsetter å øke, mens andelen som kun har grunnskoleutdanning, for første gang synker til under 30 prosent. Oslo og Akershus har de laveste andelene med kun grunnskoleutdanning, henholdsvis 22 og 27 prosent. De høyeste andelene finner vi i Finnmark og Hedmark, 39 og 37 prosent.

Danmark på utdanningstoppen i Norden

I OECDs utdanningsindikatorpublikasjon Education at a Glance 2008 og indikator A1 viser tall for Norge fra 2006 at 21 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år kun har fullført utdanning på grunnskolenivå, og 33 prosent har utdanning på universitets- og høgskolenivå. De øvrige nordiske landene har noe lavere andeler med kun grunnskoleutdanning enn Norge, med unntak av Island. Danmark og Finland har de høyeste andelene i Norden med høyere utdanning, henholdsvis 36 og 35 prosent. Sverige og Island har noe lavere andeler enn Norge - med 31 og 30 prosent.

OECD publiserer 2007-tall i Education at a Glance 2009 den 8. september 2009.

Tabeller: