166635_not-searchable
/utdanning/statistikker/spuh/aar
166635
Halvparten av heltidsstudentene har full studieprogresjon
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Utdanning
no
spuh, Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler, studenter, studiepoeng, lærested, skoleslag, eieform, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag)Høyere utdanning, Utdanning
true

Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler2012/2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Innhold

Publisert:

Halvparten av heltidsstudentene har full studieprogresjon

Blant ordinære heltidsstudenter var det 54 prosent som oppnådde 60 studiepoeng eller mer studieåret 2012/2013. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn forrige studieår og er den høyeste andelen som er registrert.

Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår1
2012-20132011-20122007-2008
1Ordinære studenter er registrert som studenter ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er i etter- eller videreutdanning
Andelen studenter med null studiepoeng7,29,711,3
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng8,79,611,1
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng30,429,030,1
Andelen studenter med 60 studiepoeng og overg53,751,747,5
 
Antall studenter, i alt170 701154 299134 557

Om lag en tredjedel av de ordinære heltidsstudentene oppnådde mellom 30 og 59 studiepoeng , 9 prosent mellom 1 og 29 studiepoeng, mens 7 prosent ikke oppnådde noen studiepoeng.

Blant alle registrerte studenter var det bare litt over en tredjedel, 36 prosent, som oppnådde 60 studiepoeng eller mer, noe som er normert studieprogresjon . En del av disse er imidlertid deltidsstudenter.

Heltidsstudenten oppnådde 80 prosent av full studieprogresjon

Heltidsstudenter oppnådde i gjennomsnitt 52 studiepoeng siste studieår. Da er studenter som oppnådde null studiepoeng , utelatt. Når vi også tar med denne gruppen, oppnådde heltidsstudenten i gjennomsnitt 48 studiepoeng, noe som tilsvarer 80 prosent av full studieprogresjon. Antall studiepoeng per student har ligget stabilt på mellom 51 og 52 studiepoeng i alle 9 årganger SSB har hentet inn disse dataene, fra 2004/2005-2012/2013.

En av tre deltidsstudenter fikk null studiepoeng

Framdriften blant deltidsstudenter er naturlig nok lavere enn blant heltidsstudenter. Blant deltidsstudenter i ordinær utdanning oppnådde 35 prosent null poeng. 31 prosent mellom 1 og 29 studiepoeng og 24 prosent mellom 30 og 59 studiepoeng. Samtidig oppnådde 10 prosent 60 studiepoeng, full studieprogresjon, til tross for at de kun studerer på deltid.

Lavest studieprogresjon innen økonomiske og humanistiske fag

Det er klare variasjoner i studieprogresjonen mellom ulike fagområder. Høyest framdrift hadde studenter på sikkerhets- og samferdselsfag og helse-, sosial- og idrettsfag. Her oppnådde om lag to av tre heltidsstudenter 60 studiepoeng eller mer. Tilsvarende tall på økonomiske og administrative fag, samt humaniora, var 43 og 49 prosent.

Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og studentenes framdrift

Tallene viser en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og studentenes studieprogresjon. Blant alle registrerte studenter som hadde mor eller far med utdanning på grunnskolenivå som sin høyeste utdanning, hadde 26 prosent fullført 60 studiepoeng eller mer i løpet av året, mens blant dem som hadde foreldre med høyere utdanning, hadde 41 prosent fullført 60 studiepoeng eller mer. De som hadde foreldre med videregående utdanning, lå midt mellom de to utdanningsgruppene, med 34 prosent.