253905_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
253905
Flere unge fullfører høyere grad
statistikk
2016-06-28T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false
Av de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2007, hadde 30 prosent fullført en høyere grad i løpet av åtte år. Tilsvarende tall for dem som startet ti år tidligere, var på 17 prosent.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere unge fullfører høyere grad

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2007, hadde 30 prosent fullført en høyere grad i løpet av åtte år. Tilsvarende tall for dem som startet ti år tidligere, var på 17 prosent.

Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosent1
I altMennKvinner
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå -1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2006 blir startperioden 1.10.2005-30.09.2006)
Studieår og fullført grad
1997
I alt36 03315 18020 853
Fullført doktorgrad0,20,30,1
Fullført høyere grad, mer enn 4 år14,318,811,0
Fullført lavere grad, 2-4 år45,033,753,3
Ingen fullført grad40,547,235,6
 
2007
I alt40 60316 15824 445
Fullført doktorgrad0,50,80,4
Fullført høyere grad, mer enn 4 år23,426,621,3
Fullført lavere grad, 2-4 år40,832,046,6
Ingen fullført grad35,340,631,8
Figur 1. Nye studenter i 2007, etter alder og oppnådd grad etter åtte år

Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av alder, hadde 24 prosent oppnådd en høyere grad og 41 prosent en lavere grad i løpet av 8 år.

Kvinner fullfører oftere enn menn

Blant nye studenter i 2007 fullførte 59 prosent av de mannlige studentene en grad i løpet av åtte år, mens det samme gjaldt 68 prosent av kvinnene. Ser vi bare på gruppen som var yngre enn 25 år ved oppstart, fullfører adskillig flere. Dette gjelder hele 69 prosent av mennene og 78 prosent av kvinnene. For dem som startet etter fylte 25 år, er tilsvarende tall 35 prosent for menn og 44 prosent for kvinner.

Økning i andel fullførte bachelorgrader

I løpet av fem år har fullføringsandelen økt med 8 prosentpoeng, fra 58 prosent for 2005-kullet til 66 prosent for 2010-kullet. Av de vel 33 000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2010, fullførte 48 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 66 prosent fullført. 71 prosent av kvinnene fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 58 prosent. I løpet av denne femårsperioden var det 20 prosent som avbrøt studiet.

Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde størst andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 30 prosent. Sykepleiefag og samferdsels- og sikkerhetsfag hadde minst andel avbrudd med henholdsvis 13 og 11 prosent.

Tre av fire fullfører masterutdanningen

Av de om lag 11 800 studentene som startet på en halvannetårig eller toårig masterutdanning for første gang i 2011, fullførte 45 prosent innen to år. Innen fire år hadde ytterligere 20 prosent fullført. Ser vi på de om lag 4 700 studentene som startet på en femårig masterutdanning for første gang i 2008, fullførte 48 prosent innen fem år, mens 73 prosent hadde fullført mastergraden i løpet av sju år.

Vel halvparten fullfører doktorgrad på fem år

Av de 1 876 som startet på en doktorgrad i 2010, fullførte 56 prosent i løpet av fem år, mens 21 prosent fortsatt var i gang. Menn fullfører oftere doktorgrader enn kvinner. I løpet av fem år hadde 61 prosent av mennene fullført og 51 prosent av kvinnene. 1 av 4 som startet en doktorgrad i 2010, var innvandret i løpet av de siste fem år med arbeid eller utdanning som innvandringsgrunn.

Blant de største fagområdene hadde «naturvitenskapelige fag»’ størst fullføringsandel med 63 prosent. Nest størst fullføringsandel hadde «helse-, sosial- og idrettsfag» med 56 prosent, mens «samfunnsfag og juridiske fag» og «humanistiske og estetiske fag» hadde minst fullføringsandeler med 46 og 44 prosent.