220980_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
220980
Unge studenter fullfører oftere
statistikk
2015-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false
Gjennomstrømning i høyere utdanning. Av nye studentene som startet i høyere utdanning i 2006, fullførte 63 prosent en grad i løpet av åtte år.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Unge studenter fullfører oftere

Blant de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2006, hadde hele 73 prosent oppnådd en grad i løpet av åtte år.

Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosent1
I altMennKvinner
1Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå -1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2006 blir start i perioden 1.10.2005-30.09.2006)
Studieår og fullført grad
2006
I alt40 12016 21723 903
Fullført doktorgrad1559164
Fullført høyere grad, mer enn 4 år9 0313 9455 086
Fullført lavere grad, 2-4 år16 1515 27710 874
Ingen fullført grad14 7836 9047 879
Prosent
I alt100,0100,0100,0
Fullført doktorgrad0,40,60,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år22,524,321,3
Fullført lavere grad, 2-4 år40,332,545,5
Ingen fullført grad36,842,633,0
Figur 1. Nye studenter i 2006, etter alder og oppnådd grad etter åtte år

Blant studentene som startet etter at de hadde fylt 25 år, var det under 40 prosent som hadde oppnådd en grad i løpet av åtte år. Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av alder, hadde 63 prosent oppnådd en grad i dette tidsrommet.

Større andel yngre studenter fullfører

Blant studenter som startet før de fylte 25 år, hadde 73 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. For studenter som startet ti år tidligere, var prosentandelen 63.

For dem som var eldre enn 25 år da de startet, gikk andelen som fullførte en grad i løpet av åtte år derimot ned fra 51 til 38 prosent sammenlignet med dem som startet ti år tidligere.

Blant de som startet fem år tidligere, økte andelen med oppnådd grad fra 67 til 73 prosent for de yngste, mens det var en liten økning fra 36 til 38 prosent for dem som startet etter fylte 25 år.

Kvinner fullfører oftere enn menn

Blant nye studenter i 2006 fullførte 57 prosent av de mannlige en grad i løpet av åtte år. Det samme gjaldt 67 prosent av de kvinnelige.

Ser vi bare på gruppen som var yngre enn 25 år ved oppstart, fullførte 66 prosent av mennene en grad, mens tilsvarende tall for kvinner var 77 prosent. For dem som startet etter fylte 25 år, fullførte35 prosent av mennene og 41 prosent av kvinnene en grad i løpet av åtte år.

To av tre fullfører bachelorgrad

Av de vel 32 000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2009, fullførte 47 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført. I løpet av denne femårsperioden var det 21 prosent som avbrøt studiet. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 32 prosent. 70 prosent av kvinnene fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 58 prosent.

Av de om lag 11100 studentene som startet på en 1,5-årig eller 2-årig masterutdanning for første gang i 2010, fullførte 48 prosent innen 2 år. Innen 4 år hadde 68 prosent fullført en mastergrad. Ser vi på de om lag 4700 studentene som startet på en femårig masterutdanning for første gang i 2007, fullførte 52 prosent innen 5 år, mens 71 prosent hadde fullført mastergraden i løpet av 7 år.

Større andel fullfører allmennlærerutdanningen

For studenter som startet i allmennlærerutdanning i 2008, var det 67 prosent som hadde fullført i løpet av 6 år. For dem som startet tre år tidligere, i 2005, var fullføringsprosenten 63. For menn økte andelen som fullførte fra 53 til 55 prosent, og for kvinner fra 67 til 71 prosent.

Én av fem ingeniørstudenter avbryter studiet

Høsten 2009 startet nærmere 3300 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 53 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenliknet med de som startet i 2008, var det ingen endring. Én av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.

For kullet som startet sykepleierutdanning i 2009, hadde 4 av 10 menn ikke fullført etter fem år. Tilsvarende tall for kvinner er 2 av 10. Andelen som fullfører er omtrent uendret de siste fire år.

Av de som startet i førskolelærerutdanning i 2009, hadde 3 av 4 fullført etter fem år. Her er forskjellen mellom menn og kvinner stor, 74 prosent av kvinnene og 58 prosent av mennene fullførte. Dette er omtrent på samme nivå som tidligere.