253295_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295
Menn i klart flertall på 2-årige studier
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
fagskoler, Høyere yrkesfaglig utdanning, fagskolestudenterUtdanning, Fagskoleutdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn i klart flertall på 2-årige studier

Høsten 2015 var det 15 150 studenter ved norske fagskoler. Dette er en nedgang på rundt 800 studenter fra året før. Rundt 60 prosent av fagskolestudentene var i gang med 2-årige studier, og menn utgjorde mer enn 80 prosent av studentene på disse programmene.

Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, eierforhold og fagfelt. Antall og prosent
20142015Endring
2014 - 2015
1Tall for 2014 er oppdatert i etterkant av fjorårets publisering.
Antall studenter115 97015 146-824
Andel kvinner38380
Andel i offentlige skoler48524
Andel i 2-årige studier6260-2
 
Antall studenter på fagfelt
Humanistiske og estetiske fag1 9441 839-105
Samfunnsfag og juridiske fag446253-193
Økonomiske og administrative fag2 0531 681-372
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7 3547 336-18
Helse-, sosial- og idrettsfag2 7642 713-51
Primærnæringsfag9915354
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 3101 147-163

Totalt var 62 prosent av studentene ved norske fagskoler i 2015 menn. Det mest populære fagfeltet blant menn var naturvitenskapelige fag, tekniske fag og håndverksfag. Hele 73 prosent av de mannlige studentene valgte studieprogrammer innen denne retningen.

Flest kvinner var det innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, som er det nest største fagfeltet blant fagskoleutdanningene. 43 prosent av de kvinnelige studentene tok et utdanningsprogram innenfor dette fagfeltet, mens tilsvarende tall for menn bare utgjorde tre prosent. Tallene viste dermed en tydelig kjønnsdeling i studentenes fagvalg.

Offentlige skoler har mest tekniske fag

52 prosent av studentene gikk ved offentlige fagskoler – en økning på fire prosentpoeng siden 2014 – men også her var det en klar kjønnsforskjell. Mens 69 prosent av de mannlige studentene var registrert på en offentlig fagskole var tilsvarende tall for kvinner 24 prosent. Dette henger sammen med hvilke tilbud de offentlige fagskolene gir og studentenes valg av fagfelt, ettersom tre fjerdedeler av studentene ved offentlige fagskoler gikk på programmer innen naturvitenskapelige fag, tekniske fag og håndverksfag. På de private fagskolene gikk mindre enn 20 prosent av studentene på studieprogrammer innen dette fagfeltet.

Hele 40 prosent av studentene var eldre enn 30 år

92 prosent av fagskolestudentene var over 20 år, noe som er forventet fordi utdanningen bygger på videregående opplæring. Alderssammensetningen tyder også på at det er vanlig å ha et opphold mellom videregående opplæring og fagskoleutdanning. Hele 40 prosent av studentene var eldre enn 30 år, og nesten 20 prosent av studentene var over 40 år.

Få med fagskole som høyeste utdanning

I nasjonal sammenheng er fagskoleutdanning fremdeles et ganske lite utdanningssegment. Det totale antallet studenter i 2015 var 15 150, sammenlignet med 200 200 elever i videregående opplæring og 283 100 studenter i høyere utdanning. I 2014 hadde 1,4 prosent over 16 år fagskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. 2,2 prosent menn hadde fagskole som høyeste utdanning, sammenlignet med 0,5 prosent kvinner. Godkjente fagskoleutdanninger er imidlertid bare registrert siden 2005, og dermed et relativt nytt område i statistikken.

De fleste har fullført videregående

Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Dersom man ser på den tidligere fullførte utdanningen til studentene i fagskoleutdanning høsten 2014, var 85 prosent registrert med videregående opplæring eller høyere. 13 prosent hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå.

Halvparten fullførte innen to år.

Av de om lag 7 000 studentene som startet i en fagskoleutdanning for første gang i 2011 hadde 50 prosent fullført i løpet av to år, dette er en økning på 4 prosentpoeng siden 2014. Ytterligere 9 prosent hadde fullført i løpet av fem år.

61 prosent av de mannlige studentene hadde fullført i løpet av fem år. Dette er en økning på hele 9 prosentpoeng fra 2014 mens fullføringsandelen for kvinner har økt fra 54 til 57 prosent.

Kvinner fortsatt i flertall blant innvandrerne

12 prosent av studentene var innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Blant innvandrerne utgjorde kvinner 56 prosent av fagskolestudentene, mens det blant norskfødte med innvandrerforeldre var menn i flertall med 56 prosent. Det samme var tilfelle i den øvrige befolkningen hvor 64 prosent av studentene var menn. Mens 54 prosent av studenter fra den øvrige befolkningen gikk på offentlige skoler, gjaldt dette 39 prosent av innvandrerne.

Foreldrene har oftest utdanning på videregående nivå

Litt over halvparten av fagskolestudentene høsten 2015 hadde foreldre med videregående utdanning som høyeste utdanningsnivå. 13 prosent hadde foreldre med grunnskoleutdanning, og 28 prosent hardde høyere utdanning. Til sammenligning har 50 prosent av studentene ved universiteter og høgskoler i Norge samme høst foreldre med høyere utdanning, 34 prosent har utdanning på videregående nivå og 6 prosent har grunnskoleutdanning.