Nær halvparten av deltakerne fra Syria

Publisert:

I løpet av 2017 deltok 28 800 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 20 prosent flere enn året før. 45 prosent av deltakerne var fra Syria.

Antall deltakere i introduksjonsordningen var i 2017 det største siden ordningen ble innført i 2005. Deltakertallet økte fra 24 000 i 2016 til 28 800 i 2017. At det ble flere deltakere i 2017, må sees i sammenheng med økningen i antall bosatte flyktninger de siste årene. 10 700 (37 prosent) av deltakerne i 2017 ble bosatt i 2016, 7 200 (25 prosent) i 2015 og 4 200 (15 prosent) i 2017.

Figur 1. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fødeland og kjønn. 2017.

Fødeland Menn Kvinner
Saudi-Arabia 93 61
Kongo 68 96
Irak 404 217
Iran 428 343
Afghanistan 428 539
Etiopia 574 508
Sudan 961 452
Somalia 893 1325
Eritrea 4744 2265
Syria 8781 4216

Stor økning fra Syria

Introduksjonsordningen domineres også i 2017 av deltakere fra Syria, Eritrea og Somalia - til sammen utgjorde deltakerne fra disse tre landene 77 prosent av det totale antallet.

Antall deltakere fra Syria steg fra 7500 i 2016 til 13 000 året etter. Det utgjør en økning på 73 prosent. Antall deltakere fra Eritrea var om lag som året før, 7 000, mens tallet på deltakere fra Somalia gikk ned med 36 prosent til 2 200.

Figur 2. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fem største fødeland 2017 og deltakelsesår. 2005-2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Syria 53 66 66 65 79 75 81 78 433 1228 3233 7504 12997
Eritrea 82 221 372 581 1418 2424 3249 3425 3412 3576 4840 7057 7009
Somalia 1 806 1 753 1 506 1561 1541 1921 2341 3007 3793 4209 4273 3430 2218
Sudan 103 99 68 72 117 225 306 521 727 927 1075 1404 1413
Etiopia 171 196 230 334 454 673 753 773 776 872 934 1125 1082

Økt andel mannlige deltakere

Andelen menn i introduksjonsprogrammet fortsetter å øke, fra 61 prosent i 2016 til 63 prosent året etter. I 2017 deltok hele 18 000 menn og 10 800 kvinner, mot henholdsvis 14 700 og 9 300 året før. Dette må ses i sammenheng med at de rekordstore asylankomstene de siste årene har bestått av en overvekt av menn.

Personer mellom 26 og 35 år er den største gruppen og utgjorde nær halvparten av deltakerne (45 prosent).

Figur 3. Deltakere som avsluttet / avbrøt introduksjonsprogrammet i 2017 etter sluttårsak

alle
Arbeid. 24.9 % 1579
Videregående skole og høyere utdanning. 23.3 % 1477
Grunnskole. 11.6 738
Kvalifiseringstiltak i offentlig regi. 20.7 % 1310
Sosialhjelp. 6.0 % 379
Andre trygdeytelser. 1.0 % 65
Flyttet. 3.9 % 250
Annet. 8.5 % 538

Figur 4. Deltakere som avsluttet / avbrøt introduksjonsprogrammet i 2017 etter sluttårsak og fylke

20 Finnmark Finnmárku 19 Troms Romssa 18 Nordland 17 Nord-Trøndelag 16 Sør-Trøndelag 15 Møre og Romsdal 14 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 10 Vest-Agder 09 Aust-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 00 = I alt
Annet 28.6 18.1 22.4 17.4 15.8 17.5 17.6 19.3 18.7 17.4 22.8 26.2 19.8 15.4 13.8 24.6 23.5 16.5 25.7 19.4
Arbeid 26.5 25.8 20.8 19.0 31.7 18.3 21.6 23.5 18.3 11.3 10.9 15.4 25.0 26.2 31.8 21.9 44.2 35.8 33.1 24.9
Videregående skole og høyere utdanning 21.7 23.7 22.8 34.5 20.4 29.3 27.3 18.2 21.5 41.3 36.4 18.5 28.1 24.6 10.2 24.6 10.7 21.5 21.1 23.3
Grunnskole 6.3 12.4 16.7 17.1 6.2 12.0 7.3 12.1 15.3 11.9 23.4 20.8 13.0 13.2 11.0 8.3 4.1 7.1 8.0 11.6
Kvalifiseringstiltak i offentlig regi 16.9 20.1 17.3 11.9 25.9 22.8 26.1 26.8 26.3 18.0 6.5 19.2 14.1 20.6 33.2 20.6 17.5 19.1 12.0 20.7

Mange fortsetter i kvalifiseringstiltak etter avsluttet program

I løpet av 2017 avsluttet eller avbrøt 6 300 (22 prosent) av deltakerne programmet. Nær 1 600 av disse var i arbeid direkte etter programmet, mens 1 500 fortsatte i videregående eller høyere utdanning. Til sammen utgjorde disse 48 prosent av dem som avsluttet programmet i 2017. Direkte etter programmet er det mange som har behov for videre kvalifisering før de kan komme i arbeid eller fortsette videregående utdanning. Vel 1 300 var i ulike kvalifiseringstiltak i offentlig regi, mens vel 700 var i grunnskoleutdanning – til sammen utgjorde de 32 prosent av deltakerne som avsluttet i 2017. De øvrige 19 prosent var enten mottakere av sosialhjelp eller andre trygdeytelser, hadde flyttet eller hadde sluttet/avbrutt av andre grunner (helsemessige årsaker, hjemmeværende med omsorg for barn, ikke arbeidssøker, ingen aktivitet eller ikke registrert sluttårsak).

18 prosent mottok supplerende sosialhjelp

Deltakere introduksjonsprogrammet mottar en ytelse i form av introduksjonsstønad som tilsvarer to ganger grunnbeløpet i Folketrygden, altså 15 547 per måned i gjennomsnitt i 2017.

En av de grunnleggende ideene bak innføringen av introduksjonsstønaden var å skape et alternativ til sosialhjelp. Det er likevel deltakere i introduksjonsprogrammet som har behov for supplerende sosialhjelp, for eksempel til dekning av boutgifter. Blant de som mottok introduksjonsstønad i alle tolv måneder i 2017, mottok 18 prosent supplerende sosialhjelp i minst 6 måneder samme år (langtidsmottakere).

Mottar introduksjonsstønad på 2G

Personer som deltar i programmet, har krav på en introduksjonsstønad. Introduksjonsstønaden er fastsatt til 2G (grunnbeløpet i folketrygden) og utgjorde i 2017 gjennomsnittlig 186 562 kroner. For å stimulere til deltakelse i høyere utdanning mottar deltakere under 25 år kun 2/3 stønad. Introduksjonsstønaden er skattepliktig inntekt og er helfinansiert av staten.

Etter avsluttet deltakelse i ordningen

SSB følger årlig deltakere i introduksjonsordningen etter at de har avsluttet i statistikk for tidligere deltakere. Siste statistikk ble publisert 20. desember 2017. Neste publisering er 19.12.2018.

I Monitor for introduksjonsordningen belyses særlig deltakelse i arbeidslivet. Siste rapport ble publisert 30. august 2016. En ny rapport vil bli publisert i november 2018.