Færre arbeidsledige innvandrere

Publisert:

I tredje kvartal 2017, var den registrerte ledigheten blant innvandrere 6,4 prosent, mens den for resten av befolkningen var på 1,9 prosent. Begge gruppene hadde en nedgang fra tredje kvartal i fjor på henholdsvis 0,8 og 0,4 prosentpoeng.

I absolutte tall tilsvarte dette 28 441 registrerte arbeidsledige innvandrere, mens tallet på registrerte helt ledige i hele befolkningen lå på 73 918 i tredje kvartal 2017, viser statistikken Arbeidsledighet blant innvandrere.

Det var på den annen side en svak økning i antall innvandrere på arbeidsmarkedstiltak på 615 personer fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017. Dette har imidlertid ikke påvirket bruttoledigheten noe særlig som også gikk ned i den samme perioden. I august 2017 var det 1941 færre innvandrere i kategorien bruttoledige i forhold til året før.

Nedgang i alle innvandrergrupper

Innvandrere fra alle verdensdeler opplevde en nedgang i registrerte ledighet fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017. Den største nedgangen kom i gruppene fra Sør- og Mellom-Amerika og EU-land i Øst-Europa, på henholdsvis 1,6 og 1,3 prosentpoeng.

Det er fortsatt innvandrere fra Afrika som har den høyeste registrerte arbeidsledighetsprosenten, som i tredje kvartal 2017 lå på 11. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Størst nedgang blant menn

Det var en nedgang på 2031 registrerte arbeidsledige innvandrermenn i forhold til tredje kvartal 2016. Menn fra EU-land i Øst-Europa sto for 1216 av disse. Blant innvandrerkvinnene var det 525 færre registrerte ledige i 2017 enn i 2016.

Regionale forskjeller

Det er ulike endringer i forhold til fylke. Fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Østfold var de med størst reduksjon blant registrerte helt ledige innvandrere fra tredje kvartal i fjor, på mellom 1,3 og 1,5 prosentpoeng.

Rogaland er fortsatt fylket med høyest registrert ledighet blant innvandrere, på 8,6 prosent av arbeidsstyrken i tredje kvartal 2017, mens Troms og Sogn og Fjordane er fylkene som har den laveste ledigheten med henholdsvis 4 og 4,1 prosent.

Norskfødte med innvandrerforeldre har lavere ledighet enn innvandrere

Den registrerte ledigheten blant norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 15–29 år lå på 3,4 prosent i tredje kvartal. To tredeler av norskfødte med innvandrerforeldre faller innenfor denne aldersgruppen. Innvandrere i tilsvarende aldersgruppe hadde en ledighet på 6,4 prosent, mens befolkningen ellers i samme alder lå på 2,4 prosent.

Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av august 2017

Prosent
Finnmark Finnmárku 5.8
Troms Romsa 4
Nordland 5.8
Nord-Trøndelag 7.2
Sør-Trøndelag 6.3
Møre og Romsdal 7.1
Sogn og Fjordane 4.1
Hordaland 7.2
Rogaland 8.6
Vest-Agder 8.2
Aust-Agder 7.8
Telemark 7.7
Vestfold 7.5
Buskerud 6.2
Oppland 5
Hedmark 5.5
Oslo 5.8
Akershus 4.9
Østfold 7.9
Hele landet 6.4

Kontakt