Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere

Publisert:

Nærmere 423 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2018. Disse utgjorde 66,6 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent.

Andelen sysselsatte blant innvandrere økte med 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2017, viser nye tall fra statistikken Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. I befolkningen ellers var økningen på 0,8 prosentpoeng. I absolutte tall var det en økning på 22 400 sysselsatte innvandrere. Disse stod for omtrent halvparten av den totale veksten i antall sysselsatte siste år.

Store variasjoner i sysselsettingsnivå

Det er imidlertid store variasjoner i sysselsettingsnivået innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingen naturlig nok høyere enn i andre grupper. I 4. kvartal 2018 var sysselsettingsandelen blant dem fra Norden på 79,7 prosent, mens den blant innvandrere fra EØS-landene i øst var 75,3 prosent. Den vesteuropeiske gruppen lå tett opptil med 74,7 prosent sysselsatte.  

I det midterste sjiktet finner vi tre grupper som ligger litt over snittet for innvandrere: Øst-Europa utenom EU (68,8 prosent), Sør- og Mellom-Amerika (67,7 prosent) og Nord-Amerika og Oseania (67,4 prosent). De øvrige to gruppene ligger et godt stykke under innvandrersnittet: Asia (58 prosent) og Afrika (51,4 prosent).

Høyere andel innvandrere i yrker uten krav til utdanning

Over 20 prosent av innvandrerne fra EØS-landene, etc. som er lønnstakere, er sysselsatt i håndverkeryrker mot 7,6 prosent blant lønnstakere utenom innvandrerne. Blant innvandrere fra Asia, Afrika etc.  er det salgs- og serviceyrker som utgjør den største yrkesgruppen, på hele 35 prosent. Dette er 15 prosentpoeng høyere enn blant lønnstakere utenom innvandrerne. I salgs- og serviceyrker finner vi en del yrker uten særskilte krav til utdanning.

Det samme gjelder i enda større grad yrkesgruppen renholdere, hjelpearbeidere m.v. der innvandrere fra Asia, Afrika etc. har en andel på over 16 prosent mot kun 3 prosent blant lønnstakere uten innvandrerbakgrunn. Men også de fra EØS-landene etc. har en betydelig andel i denne yrkesgruppen, 13 prosent. Ellers ser vi at innvandrere i begge grupper har noe lavere andeler i akademiske yrker, høyskoleyrker og lederyrker enn lønnstakere for øvrig.  

Figur 1. Lønnstakere 20 - 66 år etter yrke og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018

Befolkningen ellers Innvandrere i alt EØS, etc. Asia, Afrika etc.
Ledere 10.1 4.3 5.3 3.2
Akademiske yrker 27.9 17.7 19.5 15.8
Høyskole- og militære yrker 17.5 9.8 9.9 9.7
Kontoryrker 6.9 5.9 5.5 6.4
Salgs- og serviceyrker 20.3 25.0 15.6 35.3
Bønder, fiskere mv, 0.7 0.9 1.4 0.4
Håndverkere 7.6 12.9 20.2 4.9
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv, 6.0 9.0 9.7 8.2
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 3.0 14.5 12.9 16.2

Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsrivende. Vi har kun opplysninger om yrke og arbeidstid for lønnstakere. Det er laget nye statistikkbanktabeller (12554-12557) som viser hvilke yrker innvandrere og lønnstakere utenom innvandrere har.

Mer detaljert statistikk for arbeidstid. 

Litt over 63 prosent av lønnstakerne blant innvandrerne jobbet heltid i 4. kvartal 2018. Tilsvarende andel blant lønnstakere ellers var 71,8 prosent. Det er imidlertid stor forskjell innad innvandrergruppen. De fra EØS-landene etc. hadde en heltidsandel på 69,7 prosent, mens gruppen fra Asia, Afrika etc. var nede i 56,2 prosent.

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid. Det er laget en rekke nye tabeller (12550-12553) med arbeidstid i statistikkbanken. Når vi ser nærmere på avtalt arbeidstid per uke, har innvandrere fra EØS-landene etc.  en fordeling på arbeidstid som er nokså lik lønnstakerne utenom innvandrerne, mens de fra Asia, Afrika etc. avviker mer. Andelen med 35 timer og mer per uke er her nede i 56,4 prosent mot 70,3 i gruppen utenom innvandrerne. Vi ser også at andelen med under 20 timer per uke er på 23 prosent blant de fra Asia, Afrika etc. Dette er 9 prosentpoeng høyere enn blant lønnstakerne utenom innvandrerne.

Figur 2. Lønnstakere 20-66 år etter avtalt arbeidstid per uke og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018

Befolkningen ellers Innvandrere i alt EØS etc. Asia, Afrika, etc.
1 inntil 10 t. 6.3 7.0 4.6 9.6
10 inntil 20 t. 8.0 10.5 7.9 13.3
20 inntil 30 t. 10.5 13.3 11.9 14.8
30 inntil 35 t 4.8 5.8 5.7 6.1
35 inntil 38 t 67.1 59.0 64.6 52.9
38 timer og mer 3.2 4.4 5.4 3.5

Dette mønsteret må bl.a. ses på bakgrunn av yrkesfordelingen i ovenstående avsnitt. Innvandrere fra Asia, Afrika etc. er overrepresentert i de yrkene der deltidsarbeid er mye utbredt. Dessuten ser vi at botid har betydning mht. stillingsprosent i denne innvandrergruppen. Blant dem med en botid i Norge på mer enn 15 år har 65,8 prosent heltidsstillinger.  

Figur 3. Innvandrere 20-66 år fra Asia, Afrika etc. som er lønnstakere etter stillingsprosent og botid. 4. kvartal 2018

0-3 år 4-6 år 7-15 år Over 15 år
Under 20 prosent 11 7.8 6 4.5
20-39 prosent 13.1 10.5 7.6 5.3
40-59 prosent 13.2 12.5 11.2 9
60-79 prosent 9.8 11.2 11.1 7.6
80-99 prosent 8.4 10.8 10.7 7.8
100 prosent eller mer 44.5 47.2 53.4 65.8

Kontakt