6 av 10 i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram

Publisert:

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Året før var andelen 61 prosent.

45 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016, var sysselsatt ett år senere, viser nye tall fra statistikken introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Av dette var 13 prosent av de som avsluttet sysselsatt i kombinasjon med at de var under utdanning. 17 prosent var kun under utdanning.

Til sammen utgjorde dette 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2016. Om lag  10 prosent av de tidligere deltakerne i introduksjonsprogrammet var registrert arbeidsledige eller på tiltak, mens 28 prosent hadde annen eller ukjent status på arbeidsmarkedet.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er en samlebetegnelse for introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønaden.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

Flere menn enn kvinner i arbeid

Det er som tidligere år store forskjeller mellom menn og kvinner. 71 prosent av mennene og 50 prosent av kvinnene var i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Det som i hovedsak utgjør differansen er at det er om lag dobbelt så høy andel blant mennene enn blant kvinnene som er sysselsatt – 39 prosent blant mennene og 21 prosent blant kvinnene. Det er noen flere kvinner (18 prosent) enn menn (17 prosent) som kun er under utdanning, mens det er 5 prosentpoeng høyere andel blant mennene enn kvinnene som er i jobb i kombinasjon med utdanning (16 prosent av mennene og 11 prosent av kvinnene).

9 prosent av mennene og 11 prosent av kvinnene var registrert ledige eller på tiltak. Andel med annen eller ukjent status er lang høyere blant kvinner (39 prosent) enn blant menn (19 prosent). Blant kvinner i denne kategorien er det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer med henholdsvis 13 og 16 prosent.

Én av åtte kvinner har vi ingen opplysninger om. Mange av dem med ukjent status er sannsynligvis hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Det finnes foreløpig ikke data på individnivå om personer som deltar i grunnskoleopplæring.

Nesten fire av fem under 25 år i arbeid eller utdanning

Et annet mønster som har vært noenlunde likt over flere år er at de yngste deltakerne i større grad enn de eldste går over til utdanning eller arbeid. I 2017 hadde de yngste aldersgruppene størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 78 prosent av dem i alderen 20-24 år var i arbeid eller utdanning. Det er godt over målsettingen på over 70 prosent. Av disse var halvparten under utdanning (39 prosent), 26 prosent var i arbeid og utdanning og 12 prosent var i arbeid.

Ser vi på menn og kvinner i denne aldersgruppen hver for seg, er det 83 prosent av mennene som er i jobb eller under utdanning, og 69 prosent av kvinnene. Andelen i jobb eller utdanning blant kvinnene under 25 år er altså nært opp til målsetningen.

Flest i arbeid eller utdanning blant flyktninger fra Etiopia og Eritrea

Blant deltakere fra de åtte landene med mer enn 100 deltakere som sluttet i 2016, var det personer  med bakgrunn fra Etiopia og Eritrea at  andelen i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram var størst,  begge med 73 prosent. Deretter fulgte Sudan med 63 prosent og Syria med 62 prosent.

Det var i 2016 fortsatt få av de mange flyktningene fra Syria som ble bosatt i Norge i 2015 og 2016 som hadde rukket å avslutte introduksjonsprogrammet. Mens det i 2016 deltok 7 500 med bakgrunn fra Syria, var det bare 764 av disse som avsluttet programmet samme år. I 2017 deltok 13 000 med bakgrunn fra Syria i introduksjonsprogrammet

I den andre enden av skalaen finner vi dem fra Somalia og Afghanistan hvor henholdsvis 51 og 55 prosent var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

Store forskjeller mellom kommunene

Det var flest deltakere som avsluttet i 2016 i programkommunene  Oslo, Bergen og Trondheim, fulgt av Kristiansand og Skien. Av dem som avsluttet i Oslo og Bergen var henholdsvis 56 og 68 prosent i arbeid eller utdanning i 2017. I Trondheim gjaldt dette 56 prosent, i Kristiansand 60 prosent og i Skien 55 prosent.