Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge

  I 2015 ble det transportert nesten 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge med norske og utenlandske lastebiler. De utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøring...

  Artikkel
 • Færre drosjekundar gjev høgare prisar

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Eigarar og sjåførar må dela på satdig færre taxipassasjerar. Normalt vil lågare etterspurnad redusera tilbodet, men drosjenæringa har tvert om auka prisane tre gonger meir enn den generelle prisstigninga, slik at omsetninga er stabil.

  Artikkel
 • Passasjerrekord

  Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

  Artikkel
 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel
 • 117 trafikkdrepte i 2015 – lavest siden 1947

  I 2015 omkom 117 personer i 102 ulykker på norske veier. Dette var 30 færre omkomne enn i 2014, og en må tilbake til 1947 for å finne et år med færre trafikkdrepte. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i Norge er blant de ...

  Artikkel
 • En tredel av godstransporten fra Oslo og Akershus

  Vareleveranser på 21,8 millioner tonn ble i 2014 sendt internt i Oslo og Akershus og til andre deler av landet.

  Artikkel
 • Mest kjøring i Oslo og Akershus

  Hver femte kilometer med små godsbiler ble kjørt i Oslo og Akershus. En tredel av godset transporteres i og mellom de to fylkene, og 40 prosent av alle leveranser ble utført her.

  Artikkel
 • Tre firedeler av godstransporten går på vei

  Artikkel
 • Bilen holder stand som transportmiddel

  Artikkel
 • Varehandelen står for tre firedeler av de innenlandske varestrømmene

  Varehandel er den dominerende sektoren innen transport til mottaker i Norge, viser foreløpige tall fra SSBs nye varestrømundersøkelse. 

  Artikkel
 • Trafikken tar flest liv i Hordaland

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Det er forskjeller fra fylke til fylke når det gjelder dødsulykker i trafikken. I 2010-2014 var det rundt 6 trafikkdødsfall per år i Oslo, 16 i Hordaland og 9 som landsgjennomsnitt. Hordaland har hatt svakest nedgang i dødstallene de siste 30 årene.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp

  Siden 1990 har det vært en økning på mellom 30 og 40 prosent både i energibruk og utslipp av klimagasser fra transport i Norge. Dette henger blant annet sammen med at tallet på personbiler og antall kjørte kilometer øker. Det samme gjør transporte...

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2013

  Rapporter 2013/33

  Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale tall.

  Publikasjon