117 trafikkdrepte i 2015 – lavest siden 1947

Publisert:

I 2015 omkom 117 personer i 102 ulykker på norske veier, viser tall fra statistikken Veitrafikkulykker. Dette var 30 færre omkomne enn i 2014, og en må tilbake til 1947 for å finne et år med færre trafikkdrepte. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i Norge er blant de minste i verden.

Tallet på omkomne i trafikken fortsetter å falle til tross for en jamn trafikkvekst og økende bilbestand. 2011 var det første året i nyere tid hvor antall trafikkdrepte var under 200. 168 ble drept i trafikken dette året. Bortsett fra i 2013 da antallet økte til 187, har det vært en jamn nedgang de siste årene.

De foreløpige tallene for 2016 viser så langt at antallet trafikkdrepte igjen øker. I årets fire første måneder har 39 personer mistet livet mot 27 i fjor.

Figur 1

Figur 1.  Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2005-2015. 2005=100

Lavest i Norden…

Målt per 100 000 innbyggere har Sverige tradisjonelt ligget litt lavere enn oss i risiko for å bli drept i trafikken. 117 omkomne tilsvarer 2,2 drepte per 100 000 innbyggere. I Sverige omkom 259 i fjorårstrafikken, noe som tilsvarer 2,6 drepte per 100 000 innbyggere. Tilsvarende risiko i Danmark og Finland var henholdsvis 3,1 og 4,7.

…og nest lavest i Europa

De mest fullstendige ulykkestallene for de 28 EU-landene er fra 2014. I 2014 omkom 147 personer i Norge, noe som tilsvarte en risiko på 2,8 drepte per 100 000 innbyggere. Lavest lå Malta med 2,4. Dernest fulgte Sverige og Norge med 2,8. Størst risiko hadde Latvia med 10,6 omkomne per 100 000 innbyggere. For å illustrere forskjellen som dette utgjør, ville tallet på drepte i Norge vært på 527 i 2014 med Latvias trafikkrisiko. Vi må tilbake til 1975 for å finne slike ulykkestall i Norge.

I alt omkom 25 928 personer i trafikkulykker i de 28 EU-landene i 2014. De fire landene Tyskland, Frankrike, Italia og Polen hadde alle om lag 3 300 trafikkdrepte hver og stod følgelig for drøyt halvparten av alle omkomne i EU.

Tallet på hardt skadde øker

Også tallet på hardt skadde går jevnt og trutt nedover. Men den positive utviklingen har stoppet litt opp de siste årene. I 2015 ble 693 personer hardt skadd – 19 flere enn året før. Antallet har ligget ganske stabilt rundt 700 de siste fem årene.

Antallet lettere skadde har blitt betydelig redusert også de siste årene. I 2015 ble 4 831 personer lettere skadd mot 5 397 året før. I 2011 var antallet 7 009. For lettere skadde vet vi at det er en betydelig underrapportering siden mange ikke melder disse personskadeulykkene til politiet. Vi har likevel ingen grunn til å tro at andelen som ikke rapporteres, har endret seg vesentlig i perioden.

Myke trafikanter utsatt i tettbygd strøk

Av de 117 som ble drept i trafikken i 2015, omkom 22 i tettbygd strøk. Over halvparten av disse var en myk trafikant; 9 fotgjengere og 3 syklister.

De fleste dødsulykkene skjer utenfor tettbygd strøk. 95 omkom her, og de aller fleste (73 prosent) i enten en singelulykke eller en møteulykke, tilsvarende henholdsvis 38 og 31 omkomne.

I alt mistet 78 personer livet i singelulykker og møteulykker i fjor. Dette tilsvarte 67 prosent av alle omkomne, en reduksjon på 8 prosentpoeng sammenliknet med 2014.

Figur 2

Figur 2. Veitrafikkulykker. Ulykker etter bostedsstrøk. 2015

Få barn omkom

Kun 4 barn og unge under 18 år omkom i fjor mot 9 i 2014. 24 personer 65 år eller eldre ble drept, en halvering i forhold til i 2014 da 47 personer mistet livet. I aldersgruppen 45–64 år omkom 30 mot 44 i 2014. Bildet er mindre positivt for 18–19-åringene og 20–24-åringene. 15 i aldersgruppen 18–19 omkom i fjor sammenliknet med 6 i 2014. For 20–24-åringene var det en økning i tallet på trafikkdrepte fra 12 til 16. For 25–44 åringene var det liten endring. 28 omkom i 2015 mot 29 året før.

Flest omkom i Oppland

12 personer mistet livet i Opplandstrafikken i 2015. Dette tilsvarer 6,4 omkomne per 100 000 innbyggere. Det ble flest hardt skadd i Oslo med 116. Dette tilsvarte 17,8 hardt skadde per 100 000 innbyggere.

Figur 3

Figur 3. Veitrafikkulykker. Skadde og drepte, etter ulykkesgruppe. 2015

Flere omkom på tung MC

20 motorsyklister mistet livet i trafikken i fjor mot 16 i 2014. Dette tilsvarte 17 prosent av alle trafikkdrepte i 2015. Ingen personer på lett motorsykkel omkom. Antallet omkomne fotgjengere og syklister ble redusert fra 30 i 2014 til 17 i fjor. 76 av dem som omkom i fjor, var enten bilfører eller-passasjer. Dette tilsvarte 65 prosent av de omkomne, sammenliknet med 60 prosent i 2014.

Figur 4

Figur 4. Veitrafikkulykker. Personer drept, etter aldersgruppe. 2014-2015 og gjennomsnitt. 2011-2015

Alvorlige vogntogulykker

16 personer omkom i ulykker hvor vogntog var innblandet mot 17 i 2014. 11 av de omkomne satt i en personbil og 3 i vogntog. I alt var 134 vogntog innblandet i en trafikkulykke med personskade mot 158 i 2014.

Figur 5

Figur 5. Veitrafikkulykker. Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2004-2015

Figur 6

Veitrafikkulykker. Personer drept i ulike fylker per 100 000 av folkemengden. 2015

Figur 7

Veitrafikkulykker. Personer hardt skadd i ulike fylker per 100 000 av folkemengden. 2015