Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge

Publisert:

I 2015 ble det transportert nesten 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge med norske og utenlandske lastebiler. De utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands.

De utenlandskregistrerte lastebilene transporterte bare 0,4 prosent av godsmengden innenlands, tilsvarende 1,1 millioner tonn. Ved transporter til og fra Norge transporterte de utenlandske lastebilene 10,5 millioner tonn gods i 2015, en økning på 31,1 prosent fra året før. De utenlandske bilene stod i 2015 for hele 69,4 prosent av all lastebiltransport ved import og eksport, inkludert tredjelandskjøring.1

Tre firedeler av transportarbeidet med utenlandske biler

Figur 1

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring

Det samlede transportarbeidet i Norge, og mellom Norge og utlandet, var på i alt 31,7 milliarder tonnkilometer i 2015. Transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 8,7 milliarder tonnkilometer. Det er 1,5 milliarder tonnkilometer mer enn i 2014. Av norske lastebilers transportarbeid på i alt 23,2 milliarder tonnkilometer, var 20,6 milliarder kjøring i Norge. De utenlandske bilene stod for 75,7 prosent av alt transportarbeidet til og fra Norge, men hadde en markedsandel på kun 2,0 prosent i Norge.1

Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. De fraktet 3,6 millioner tonn gods i 2015 i forhold til 2,6 millioner tonn gods i 2014.

Danske lastebiler størst på kabotasje

Figur 2

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land

I 2015 var det danske lastebiler som utførte mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 249 300 tonn gods fra ett sted i Norge til et annet. Det utgjorde 23,5 prosent av all kabotasjetransporten i Norge som altså var på i alt 1,1 millioner tonn. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring. Nesten 1 millioner tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Polen.

1 Tallene er rettet 22. mai 2017.

Omfang og sammenlignbarhet

Statistikken omfatter godstransport på vei på turer til, fra og i Norge, utført med lastebiler registrert i EU/EØS-landene. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.

 

Kontakt