Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

Publisert:

Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.

Noen utslippsindikatorer er endret på grunn av endringer i datagrunnlaget. Tall er oppdatert i nyere artikkel.

Til tross for økt aktivitet i alle transportformene, var utslippene fra veitrafikk, lufttransport og jernbane 14 prosent lavere i 2019 enn i 2010, viser tall fra statistikken Utslipp til luft. De samlede utslippene av CO2 i Norge var på 42,2 millioner tonn i 2019. Av dette utgjorde utslippene fra veitrafikk rundt 20 prosent, mens luftfart stod for i underkant av 3 prosent og jernbane kun 0,1 prosent.

Økt bruk av kollektivtransport og innfasing av mer miljøvennlig motorteknologi og drivstoff har redusert CO2-utslippet per passasjerkilometer og tonnkilometer for de fleste av transportformene de siste årene. Denne artikkelen beskriver utviklingen i utslipp per passasjer- og tonnkilometer for veitrafikk, lufttransport og jernbane i perioden 2010-2019.

Utslippsindikatorer for ulike transportformer

Statistisk sentralbyrå har i beregningen av CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer benyttet statistikk for utslipp og transportarbeid for ulike transportformer.

Utslippsindikatorene beregnes ved å dele utslippsmengde på transportarbeid (antall passasjer- og tonnkilometer) for hver av transportformene. Se faktabokser i artikkelen for mer informasjon om hver transportform.

Flere elbiler og mer biodrivstoff

CO2-utslippet fra veitrafikk har variert i perioden 2010-2019, og var 15 prosent lavere i 2019 sammenlignet med 2010. Det er flere elbiler og ladbare hybridbiler på veiene, og innblanding av biodrivstoff har økt de siste årene.

Personbiler kjørte mer på veiene i 2019 enn i 2010. Likevel gikk CO2-utslippet per personkilometer ned 29 prosent til 66 gram i perioden. Varebiler og andre lette kjøretøyer slapp ut 102 gram CO2 per personkilometer i 2019.

Busser har det laveste CO2-utslippet per passasjerkilometer med 59 gram i 2019. Det er en nedgang på 34 prosent fra 2010. Passasjerbelegget på busser har variert i perioden. Fra 2011 til 2014 var passasjerbelegget relativt lavt, og utslippet per passasjerkilometer var høyere disse årene enn for personbiler. Fra 2014 økte passasjerbelegget, og bussene slapp ut mindre gram CO2 per passasjerkilometer.

1 Ekskl. turbuss

Figur 1. CO2-utslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy, g CO2/pkm. 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Personbiler 92 90 88 86 84 82 76 70 70 66
Andre lette kjøretøy 122 123 122 123 122 121 114 103 108 102
Buss¹ 90 91 93 91 86 76 73 67 64 59

Tabell 1. CO2-utslipp per person-/passasjerkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2/pkm. 2010-2019

Til tabellen

I og med at varebiler og andre lette kjøretøy har flere formål enn å frakte gods, er utslippet per tonnkilometer mye høyere for disse kjøretøyene enn for tungtransport på veier. I 2019 slapp lette kjøretøy ut over 2 500 gram CO2 per tonnkilometer. Tilsvarende tall for tunge kjøretøy var på under 90 gram. Redusert godsbelegg fra 2010 for lette kjøretøy medførte at utslippsindikatoren økte med 36 prosent i perioden. Godsbelegg og tonnkilometer for tunge kjøretøy var høyere i 2019 enn i 2010, og utslippsindikatoren sank med 22 prosent.

1 Inkl. varebiler, minibusser, campingbiler og andre lette kjøretøy som ikke inngår som personbil.

Figur 2. CO2-utslipp per tonnkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2/tkm. 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tunge kjøretøy diesel 113 115 117 116 114 114 100 91 94 88
Lette kjøretøy, bensin¹ 1530 1579 1645 1709 1816 1883 2031 2212 2410 2643
Lette kjøretøy, diesel¹ 1918 1962 2012 2069 2142 2185 2221 2171 2486 2570

Metode for å beregne utslipp per passasjer- og tonnkilometer for veitrafikk

I metoden benyttes statistikk for utslipp og kjørelengde. CO2-utslippet i metoden er beregnet i veimodellen HBEFA 4.1, og er basert på kjøremønsteret og kjørelengder til norskregistrerte kjøretøy. Det er noe avvik fra Statistisk sentralbyrås publiserte CO2-utslipp som baseres på drivstoffsalg i Norge. Utslippstallene fra HBEFA korrigeres for andel biodrivstoff. På grunn av ulike avgrensninger mellom utslippstallene og kjørelengdestatistikken benyttes disaggregerte grunnlagsdata på kjørelengder.

Transportarbeidene (antall passasjer- og tonnkilometer) beregnes som produkt av kjørelengde og tilhørende passasjer-/godsbelegg for ulike type kjøretøy. Transportarbeidene aggregeres til kjøretøygrupper som tilsvarer utslippstall.

Kilder til passasjer- /godsbelegg er SSBs statistikker om kollektivtransport, varebiltransport og lastebiltransport, i tillegg til Transportøkonomisk institutt. Sjåfør er ikke inkludert i passasjerbelegget ved kommersiell transport.

Flere passasjerer på færre fly

Det ble sluppet ut i underkant av 1,2 millioner tonn CO2 fra innenriks luftfart i 2019, en nedgang på 6 prosent fra året før. Hovedårsaken til nedgangen var en utvikling mot færre flygninger med flere passasjerer på hvert fly.

Siden 2010 har de beregnede utslippene av CO2 fra innenriks flygninger samlet sett gått ned med 1 prosent. Persontransporten mellom norske flyplasser har imidlertid økt betydelig i denne perioden, slik at de beregnede utslippene av CO2 per passasjerkilometer har blitt redusert noe mer. For 2019 er utslippet av CO2 fra innenriks persontransport med fly beregnet til 181 gram per passasjerkilometer, en nedgang på 9 prosent fra 199 gram i 2010.

1 Innenriks lufttransport av gods og passasjerer.

Figur 3. Utslipp fra lufttransport¹ i gram CO2 per passasjerkilometer og tonnkilometer. 2010-2019

Utslipp av CO2 i g/pkm Utslipp av CO2 i g/tkm
2010 199.1 2095.5
2011 195.6 2058.8
2012 197.2 2075.5
2013 182.9 1925.1
2014 196.5 2068.3
2015 192.7 2027.9
2016 182.6 1921.7
2017 182.7 1923.3
2018 187.6 1975.0
2019 181.1 1906.5

Beregningene for utslipp av CO2 fra godstransport med fly viser en tilsvarende utvikling. For 2019 er utslippet av CO2 fra innenriks godstransport med fly beregnet til 1907 gram per tonnkilometer, en nedgang på 9 prosent fra 2010 som i hovedsak skyldes mindre frakt av post og pakker.

Metode for å beregne utslipp per passasjer- og tonnkilometer for lufttransport

I metoden benyttes data for CO2-utslipp, passasjer- og tonnkilometer fra statistikkene Utslipp til luft og Innenlandsk transport. Utslippet av CO2 er basert på salg av flybensin og jetparafin til transport av passasjerer og gods med fly og helikopter innenriks i Norge (mellom norske flyplasser og mellom fastlandet og kontinentalsokkelen). Det samme gjelder tallene for passasjer- og tonnkilometer. I fordelingen av utslippene på person- og godstransport er det lagt til grunn en gjennomsnittsvekt på 95 kilo for en flypassasjer med tilhørende bagasje.

Lave utslipp fra togtransport

Det ble sluppet ut i underkant av 43 000 tonn CO2 fra jernbanetransport i 2019. De beregnede utslippene av CO2 fra jernbanetransport har dermed vært rimelig stabile de siste seks årene, etter en nedgang i perioden 2010-2013. Utslippsberegningene for jernbane omfatter kun dieseldrevne tog.

Samtidig har passasjer- og godstransporten med jernbane økt med henholdsvis 19 og 24 prosent siden 2010. I alt utgjorde transporten av passasjerer og gods på norske skinner henholdsvis 3,7 milliarder passasjerkilometer og 3,3 milliarder tonnkilometer i 2019. Det er et samlet volum som inkluderer transport med både elektriske og dieseldrevne tog.

Figur 4. Utslipp fra jernbanetransport i gram CO2 per passasjerkilometer og tonnkilometer. 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utslipp av CO2 i g/pkm 10.9 10.1 10.4 8.8 6.7 5.8 5.6 6.1 5.9 5.8
Utslipp av CO2 i g/tkm 9.5 10.2 10.3 8.4 6.8 6.6 6.2 6.6 6.8 6.5

For 2019 er utslippene av CO2 fra jernbanetransport beregnet til 5,8 gram per passasjerkilometer for persontrafikken i alt og 6,5 gram per tonnkilometer for godstransporten i alt. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet for de siste fem årene, og vesentlig lavere enn for andre transportformer.

Metode for å beregne utslipp per passasjer- og tonnkilometer for jernbanetransport

I metoden benyttes data for CO2-utslipp, passasjer- og tonnkilometer fra statistikkene Utslipp til luft og Jernbanetransport. I tillegg er det hentet inn opplysninger om dieselforbruk fra operatørene som grunnlag for fordeling av totalutslippet på person- og godstransport. Elektrisk togdrift regnes som nullutslipp i beregningene. Passasjer- og tonnkilometertallene dekker all transport på norsk område. Godsvekten inkluderer vekten av godset med innpakning, men uten egenvekten av lastbærere som containere, vekselflak og semitrailere.