33495_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33495
Laveste antall straffereaksjoner siden 2004
statistikk
2010-06-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste antall straffereaksjoner siden 2004

I 2009 ble 273 500 personer registrert straffet, 6,9 prosent av den straffbare befolkningen 15 år og over. Det samlede antallet reaksjoner var 312 300, hvorav 90 prosent for forseelser. Totalt ble det registrert 8 prosent færre straffereaksjoner i 2009 sammenlignet med året før.

Straffereaksjoner, etter lovbruddskategori. 1960-2009. Antall

Straffereaksjoner, etter utvalgte typer reaksjoner. 1998-2009. Antall

Det var en nedgang i alle hovedtypene for straff, der forenklede forelegg hadde klart størst antallsmessig nedgang med 22 300 færre. Forelegg og forenklet forelegg stod til sammen for 96 prosent av den totale nedgangen i antall straffereaksjoner. Blant de mer inngripende straffereaksjonene var det størst reduksjon i ilagte samfunnsstraffer og ubetingede fengselsdommer, henholdsvis 10 og 9 prosent. I alt ila domstolene 20 900 straffereaksjoner, 1 350 færre enn i 2008.

I tillegg til de 234 000 forenklede foreleggene for trafikk- og tollforseelser ila påtalemyndigheten også 57 400 forelegg eller påtaleunnlatelser for andre lovbrudd. Kun 44 straffereaksjoner ble endelig avgjort i høyesterett, 1 100 i lagmannsretten, og 19 800 ble avsluttet i tingretten.

Halvparten av forbrytelsessakene avgjort utenfor domstol

52 prosent av straffereaksjonene for forbrytelser ble avgjort med forelegg. Videre endte 23 prosent av forbrytelsessakene med ubetinget fengsel, 13 prosent betinget fengsel og 7 prosent samfunnsstraff. Domstolen ilegger sjelden bøter uten annen tilleggsreaksjon, og kun 2 prosent av alle forbrytelsessaker endte med denne typen straff i 2009.

Størst nedgang i narkotikaforbrytelser

Det ble registrert 5 prosent færre straffereaksjoner for forbrytelser i 2009 i forhold til året før, og med unntak av seksualforbrytelser var det nedgang for samtlige forbrytelsesgrupper. Antallsmessig var reduksjonen størst for narkotikaforbrytelser (400), og reaksjoner mot brudd på legemiddelloven stod for bortimot hele denne nedgangen. Narkotikakriminalitet er likevel fremdeles den største forbrytelsesgruppen, og var hovedlovbrudd i 43 prosent av alle forbrytelsessakene.

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter type reaksjon. 2009. Prosent

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2009. Antall

I 2009 hadde 7 100 straffereaksjoner en vinningsforbrytelse som hovedlovbrudd, 5 prosent færre enn i 2008. Antallet grove tyverier hadde en nedgang på 12 prosent. Det ble imidlertid ilagt 8 prosent flere straffereaksjoner for simple tyverier, og da spesielt simpelt tyveri fra butikk - hvor det var en økning på 300 straffereaksjoner.

Større nedgang for kvinner

Menn straffes langt oftere enn kvinner, og forskjellene mellom kjønnene er størst for de mer alvorlige lovbruddstypene. Samlet sett var 24 prosent av alle straffede i 2009 kvinner, mens tilsvarende andel er 16 prosent blant dem som var straffet for minst en forbrytelse. Sammenlignet med året før ble 6 prosent færre kvinner og 3 prosent færre menn straffet for en eller flere forbrytelser.

12 prosent færre ilagte straffereaksjoner til kvinner for narkotikaforbrytelser bidro mest til at den totale kvinneandelen er mindre enn året før. Endringen for menn fordeler seg mer på ulike typer lovbrudd.

Straffede, etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og kjønn. 2009. Prosent

Straffede for forbrytelser, etter alder og kjønn. 2009. Per 1 000 innbyggere

Flest straffes i 20-årene

Nedgangen i straffede fordeler seg relativt jevnt i alle aldersgrupper, men blant dem som ble straffet for forbrytelser, er den prosentmessige nedgangen størst for dem i aldersgruppen 15-17 år og for dem i alderen 50-59 år - henholdsvis 8 og 10 prosent. De i alderen rundt 20 år er fremdeles klart overrepresentert, noe som gjelder for både kvinner og menn. I 2009 ble 3,3 prosent av alle bosatte menn og 0,7 prosent av alle bosatte kvinner i alderen 18-20 år straffet for en eller flere forbrytelser

Høyest andel straffede i Aust- og Vest-Agder

Personer bosatt i Aust-Agder har flest straffede med 96,6 straffede per 1 000 innbyggere, mot 66,4 per 1 000 innbyggere i hele landet. Bosatte i Vest-Agder hadde imidlertid flest straffede for forbrytelser, og 8,5 per 1 000 innbyggere ble straffet for minst en forbrytelse. Av alle bosatte i Norge som ble straffet for forbrytelser, var imidlertid 15 prosent (3 400 av 23 300) bosatt i Oslo. Lavest andel straffede for forbrytelser hadde Oppland med 3,6 per 1 000 innbyggere. Inkluderes alle forseelsene er Troms fylket med færrest andel straffede - her var 43, 4 per 1 000 innbyggere straffet i 2009.

Tabeller

Tabeller til publiseringen