33503_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33503
Én av ti vestfoldinger straffet
statistikk
2006-10-20T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av ti vestfoldinger straffet

I 2005 ble det gitt 316 000 straffereaksjoner fordelt på 273 000 personer. Det vil si at 7,3 prosent av befolkningen over 15 år ble straffet i 2005, der en tidel av disse er straffet for en eller flere forbrytelser.

De alvorligste lovbruddene, forbrytelsene, økte med 12,8 prosent, mens forseelsene økte med kun 3,8 prosent fra 2004 til 2005.

I den foregående treårsperioden var det en gjennomsnittlig økning på 21,2 prosent årlig i det totale antallet straffereaksjoner, mens statistikken for 2005 viser en økning på kun 4,7 prosent. Forenklede forelegg for toll- og trafikkforseelser er bakgrunn for den store økningen de tidligere årene, men denne typen reaksjon økte nå med kun 3 prosent. Forenklet forelegg utgjør to tredeler av alle straffereaksjonene og tre firedeler av alle reaksjoner mot forseelser.

Straffede etter bosted (fylke). 2005. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Straffede for forbrytelser etter bosted (fylke). 2005. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Høyest andel straffede for forbrytelser i Oslo og Agder-fylkene

En av ti vestfoldinger ble straffet for et eller flere lovbrudd i 2005, mens det til sammenligning var kun en av tjue blant de bosatte i Nord-Trøndelag og Troms. Oslo har imidlertid flest straffede for forbrytelser 9,7 per 1 000 innbyggere, mot 7,1 per 1 000 innbyggere i hele landet. Av alle bosatte i Norge som ble straffet for forbrytelser, var drøyt 16 prosent (4 300 av 26 400) bosatt i Oslo. Agder-fylkene hadde tilnærmet like stor andel begge med 9,3 per 1 000 innbyggere. Lavest andel straffede hadde Oppland med under halvparten av hva andelen er i Oslo og Agder-fylkene.

Unge menn overrepresentert

I 2005 ble 11 prosent av den mannlige og 3 prosent av den kvinnelig befolkningen over 15 år straffet en eller flere ganger. En stor del av dette gjelder forenklede forelegg for toll- og trafikkforseelser, og det er betydelig færre som blir straffet for mer alvorlige lovbrudd: 1,3 prosent av mennene og 0,2 prosent av kvinnene ble i 2005 straffet for en eller flere forbrytelser.

21 prosent av de straffede var kvinner. De største kvinneandelene finner vi blant straffede for vinnings- (23 prosent), trafikk- (22 prosent) og narkotikakriminalitet (18 prosent).

Straffede for forbrytelser etter alder og kjønn. 2005. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Det er unge menn som oftest er straffet for de alvorligste lovbruddene. Mer enn 4 prosent av alle menn i aldertrinnene 19-21 år ble straffet for én eller flere forbrytelser i 2005. Mer enn halvparten av alle straffede for forbrytelser var under 30 år.

Noen blir straffet mer enn én gang

13 prosent av de straffede fikk mer enn én reaksjon i 2005, og yngre fikk oftere flere reaksjoner i løpet av året enn eldre. Kvinner blir i mindre grad enn menn straffet flere ganger hvor henholdsvis 7 og 15 prosent fikk mer enn én reaksjon. 6 500 personer ble straffet 3 eller flere ganger i løpet av 2005.

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter lovbruddsgruppe. 1997-2005.
 
 199719981999200020012002200320042005
 
I alt17 192      21 128      22 465      21 444      34 962      27 513      29 380      29 529      33 307
økonomisk kriminalitet1 3601 2891 2691 2151 8161 2991 3821 6061 846
Annen vinningskriminalitet6 9027 2817 5446 6589 6527 3768 2138 2179 333
Voldskriminalitet2 9893 4143 4353 1955 0554 1864 6874 8265 777
Seksualkriminalitet 369 443 433 356 510 429 571 570 722
Narkotikakriminalitet4 3747 0048 2128 37414 86111 89412 26511 81512 524
Skadeverk 534 757 625 7151 170 873 867 9051 049
Miljøkriminalitet125161314571217
Annen kriminalitet 652 935 931 9181 8841 4511 3881 5782 039
 

Størst økning for sedelighet og vold

Sammenlignet med året før ble det gitt flere straffereaksjoner for alle grupper av forbrytelser i 2005.. Størst prosentvis økning var det for seksual- og voldsforbrytelser, med henholdsvis 27 og 20 prosent. Den prosentmessige fordelingen mellom lovbruddsgruppene er likevel noenlunde den samme som de siste 5 år: I forbrytelsessaker er det fremdeles narkotika (38 prosent), vinning (28 prosent) og vold (17 prosent) som er hovedbegrunnelsen for straff.

Stor økning av betingede dommer

Det er aldri tidligere blitt registrert så mange avgjorte saker i domstol som i 2005, og alle typer straffereaksjoner har økt fra 2004 til 2005. Størst økning hadde betingede dommer, 40 prosent flere enn året før. Økningen er fordelt på flere ulike lovbruddstyper, men betingede dommer for promillekjøring og narkotikaforbrytelser står for nesten halvparten av økningen. Ubetingede fengselsdommer hadde også en markant økning siste år med 16 prosent. Den gjennomsnittlige lengden på fengselsstraffen hadde en beskjeden økning sammenlignet med 2004. Blant de rene ubetingede dommene som ble ilagt i 2005, var 68 prosent på opp til tre måneder, 20 prosent var mellom tre måneder og opp til et år og 12 prosent av dommene oversteg et år.

Ny og utvidet statistikk over straffede

Statistisk sentralbyrå har for årgangen 2005 videreutviklet statistikkenheten for straffede personer. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 ) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Den offisielle statistikken over straffereaksjoner er nå noe endret, og utvidet med syv nye tabeller med straffede. De nye statistikkene gir ulike oversikter over kjønn, alder, bosted, antall reaksjoner og hovedlovbrudd til de straffede.

Av kvalitetshensyn er tidligere tabell over statsborgerskap endret, og tabell over betingede straffereaksjoner etter betingelsens art utgått.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen