54627_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
54627
Flere straffereaksjoner
statistikk
2011-12-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere straffereaksjoner

Det ble registrert 336 000 straffereaksjoner i 2010, 7,6 prosent flere enn året før. Totalt medførte dette 292 500 straffede personer, hvorav 9,6 prosent av disse ble straffet for en eller flere forbrytelser. For alle hovedforbrytelsesgrupper var det flere straffereaksjoner enn i 2009.

Straffereaksjoner, etter lovbruddskategori. 1960-2010. Antall

I alt 302 500 staffereaksjoner ble ilagt i rene forseelsessaker, det vil si 7 prosent flere enn i 2009. De over 33 500 straffereaksjonene i saker med forbrytelser, de alvorligste lovbruddene, er hele 12,7 prosent flere enn i 2009. Til tross for disse relativt store økningene fra 2009 til 2010, er antallet straffereaksjoner for både forseelser og forbrytelser færre enn i 2007 (se figur).

Betydelig flere straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser

Narkotikaforbrytelse var hovedlovbrudd til nesten 14 900 straffereaksjoner, og disse utgjorde drøyt 44 prosent av alle straffereaksjoner i forbrytelsessaker i 2010. Narkotikaforbrytelser økte med nesten 16 prosent i forhold til året før, og var tilbake på omfanget i toppåret 2001. Antall straffereaksjoner med vinnings- og voldsforbrytelser som hovedlovbrudd økte begge med om lag 10 prosent. Seksualforbrytelser var hovedlovbrudd i mindre enn 3 prosent av alle forbrytelsessaker, men de i overkant av 900 straffereaksjonene i 2010 er hele 28 prosent flere enn i året før (se figur).

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2010. Antall

I 2010 ble nesten 15 800 straffereaksjoner for forbrytelser ilagt av domstolene. Påtalemyndigheten avgjorde imidlertid flere forbrytelsessaker enn domstolene, og av de 16 400 foreleggene i denne type saker hadde over 10 200 en narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd.

Stor økning av ubetinget fengsel

Etter en nedgang det foregående året var det en økning for de fleste typer av straff i 2010. Antall ilagte samfunnsstraffer og betinget fengselsdommer økte med henholdsvis 11 og 8 prosent fra 2009 til 2010. Sammenliknet med året før var det også 8,4 prosent flere av de aller minst alvorlige straffereaksjonene, det vil si forenklet forelegg for brudd på veitrafikk- og tolloven. I 2010 ble det samlet sett registrert nesten 254 000 forenklede forelegg, hvorav nesten 202 000 var på grunn av ulovlig hastighet.

Straffereaksjoner, etter utvalgte typer reaksjoner. 1998-2010. Antall

Størst økning var det imidlertid for ubetinget fengsel, med nesten 20 prosent flere dommer enn året før. Totalt sett, for alle typer lovbrudd, ble det registrert over 11 300 straffereaksjoner med ubetinget fengsel. Det er på nivå med det historisk høye antallet i 2005 (se figur). En vinningsforbrytelse var hovedlovbruddet bak 2 600 av de ilagte ubetingede fengselsdommene, mens nesten 2 400 hadde en voldsforbrytelse og drøyt 1 900 en narkotikaforbrytelse. For hver av disse hovedforbrytelsesgruppene var det mer enn 400 flere straffereaksjoner med ubetinget fengsel i 2010 enn i 2009.

Noen fikk mer enn én straffereaksjon

12 prosent av de straffede hadde mer enn én straffereaksjon i 2010, og de yngre fikk oftere flere reaksjoner i løpet av året enn de eldre. Av alle straffede menn hadde 14 prosent to eller flere reaksjoner, mens andelen blant straffede kvinner var kun 7 prosent.

Høyest andel straffede i Agder

Av alle straffede i 2010 med kjent bosted er nesten 96 prosent registrert som bosatte i Norge. Dermed er 7 prosent av befolkningen 15 år og over registrert som straffet for ett eller flere lovbrudd i 2010. Til sammenlikning var denne andelen 6,6 prosent i 2009. Andelen straffede varierer imidlertid betydelig i de ulike fylkene. Én av ti bosatte i Aust-Agder ble registrert som straffet i 2010, mens den tilsvarende andelen av de bosatte i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Møre og Romsdal var om lag én av tjue.

Straffede, etter bosted (fylke). 2010. Per 1 000 innbyggere 15 år og over

Straffede for forbrytelser, etter bosted (fylke). 2010. Per 1 000 innbyggere 15 år og over

Over 90 prosent av alle straffede ble kun straffet for forseelser. Ser vi på dem som er straffet for forbrytelser var fordelingen i fylkene noe annerledes. I 2010 var det da høyest andel i Vest-Agder, med 9 straffede for forbrytelser per 1 000 bosatte i befolkningen 15 år og over. Andelen blant befolkningen i Finnmark var nesten den samme, det vil si 8,5 per 1 000 innbyggere. Sammenliknet med Vest-Agder var andelen straffede for forbrytelser nesten halvparten i Sogn og Fjordane, Oppland og Møre og Romsdal (se figurer).

Mange unge menn

10,6 prosent av den straffbare mannlige befolkningen i Norge ble i 2010 registrert som straffet for ett eller flere lovbrudd. Den tilsvarende andelen for kvinner bosatt i Norge var 3,4 prosent. De fleste av dem som registreres som straffet har begått mindre alvorlige forhold. Spesielt gjelder det kvinnene. Det er for eksempel kun 1,1 prosent av bosatte menn, og 0,2 prosent av bosatte kvinner, som ble registrert straffet for en eller flere forbrytelser i 2010.

Straffede for forbrytelser, etter alder og kjønn. 2010. Per 1 000 innbyggere

Straffede, etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og kjønn. 2010. Prosent

Unge menn er klart overrepresentert i statistikkene over straffede for forbrytelser, hvor menn i alderen 20-22 år har de høyeste andelene, med over 3,5 prosent (se figur). Av alle menn som ble straffet i forbrytelsessaker var 56 prosent i alderen 17-30 år.

Av alle straffede i 2010 med oppgitt kjønn var 24 prosent kvinner, mens andelen var under 16 prosent i forbrytelsessaker. De største kvinneandelene finner vi blant straffede for vinningskriminalitet (27 prosent), trafikkriminalitet (25 prosent) og narkotikakriminalitet (17 prosent). Dette er om lag som i 2009. Sammenlignet med kvinner er derimot menn mer overrepresentert blant dem med voldskriminalitet, seksualkriminalitet og skadeverk som hovedlovbrudd (se figur).

Tabeller

Tabeller til publiseringen