13564_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/arkiv
13564
Flere mannlige voldsofre
statistikk
2007-05-18T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbruddo, Ofre for anmeldte lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsofre, fornærmede, tyveriofre, voldsofre, lovbruddsgrupper (for eksempel voldskriminalitet, vinningskriminalitet, seksualkriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Ofre for anmeldte lovbrudd2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere mannlige voldsofre

3,7 prosent av befolkningen ble registrert som offer for lovbrudd i 2006. Anmeldelsene viser at 174 000 personer ble utsatt for 189 000 lovbrudd - om lag 2 prosent flere personer og lovbrudd enn året før. Unge menn er overrepresentert både blant vinnings- og voldsofrene.

Lovbrudd anmeldt, etter type fornærmet. 2006. Absolutte tall

Personoffer, etter hovedlovbruddsgruppe. 2006. Prosent

Av de drøyt 400 000 anmeldte lovbruddene i 2006 var 47 prosent registrert med et personoffer og 16 prosent begått mot et foretak eller annen juridisk enhet. 62 prosent av alle anmeldte forbrytelser er registrert med en person som fornærmet, mot kun 15 prosent av alle anmeldte forseelser. Foretak og andre juridiske enheter anmeldte samlet sett å ha bli utsatt for 65 000 lovbrudd, 6 prosent færre enn i 2005. Tyverier og andre vinningslovbrudd utgjorde om lag 70 prosent av alle lovbrudd som både foretak og personer anmeldte å ha vært utsatt for.

Flere lovbrudd uten offer - og færre vinningslovbrudd mot foretak

Andelen anmeldte lovbrudd uten et registrert offer fortsetter å øke, og var 36 prosent i 2006. Veksten har sammenheng med det økte antallet anmeldte narkotika- og trafikklovbrudd (se Anmeldte lovbrudd ). Dette er lovbrudd som ikke nødvendigvis har påført andre en direkte offeropplevelse, og to tredeler (97 000) av alle lovbrudd uten registrert offer finner vi i disse to lovbruddsgruppene. Vinningskriminalitet utgjorde 47 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2006, og antallet var 2,6 prosent færre enn i 2005. Offerstatistikken viser imidlertid at det var like mange vinningslovbrudd mot personer, og at nedgangen i forhold til året før skyldtes en nesten 10 prosent reduksjon i antall anmeldte vinningslovbrudd mot foretak og andre juridiske enheter. Ut fra hovedlovbruddet ble 6 500 personer offer for trafikklovbrudd og 9 600 for skadeverk - henholdsvis 8 og 7 prosent flere enn året før. 91 prosent av alle personofre som anmeldte lovbrudd til politiet var utsatt for minst en forbrytelse.

Personoffer for vinningskriminalitet, etter bosted (fylke). 2004-2006. Per 1 000 innbyggere

Personoffer for vinningskriminalitet, etter kjønn og ettårig alder. 2006. Per 1 000 innbyggere

Oslobeboere aller mest utsatt for tyveri

Som tidligere er det en langt større andel av befolkningen i Oslo enn i noe annet fylke, som utsettes for vinningskriminalitet. I løpet av 2006 anmeldte 4,8 prosent av oslobefolkningen å ha vært utsatt for tyveri og andre vinningslovbrudd, mens den tilsvarende andelen var 1,3 prosent i Sogn og Fjordane. I ti fylker var andelen personofre for vinningskriminalitet høyere enn i året før, men kun to fylker (Østfold og Sogn og Fjordane) hadde en høyere andel enn i 2004. I den siste treårsperioden har de bosatte i åtte fylker hatt en trinnvis nedadgående andel personofre for vinningskriminalitet (se figur).

Ulike aldersgrupper har ulike type lovbruddsproblemer

Hvor mange som blir utsatt, og hvilke type lovbrudd man blir utsatt for, varierer også med kjønn - og i enda større grad med alder. Av alle personofre i anmeldelsene til politiet er 59 prosent menn, og unge voksne har en langt høyere risiko for å bli registrert som offer for lovbrudd enn de aller yngste og eldste i befolkningen. I og med at ofrene for vinningskriminalitet utgjør så stor andel av totalen, er det alders- og kjønnsfordelingen til ofrene for disse lovbruddene som dominerer den registrerte offerstatistikken i Norge (se figurer).

Ser vi på fordelingen av lovbruddsgrupper innenfor aldersgruppene, finner vi imidlertid relativt klare mønster og ulikheter: Hele 70 prosent av ofrene i aldersgruppen 0-9 år har seksual- eller voldslovbrudd som hovedlovbruddsgruppe. Den tilsvarende andelen for ofrene i de andre aldersgruppene er systematisk nedadgående med økende alder. For eksempel har 27 prosent av ofre i aldersgruppen 10-19 år volds- eller seksualkriminalitet som hovedlovbrudd, mens den tilsvarende andelen er 2 prosent blant ofre for lovbrudd i alderen 80 år eller eldre. Det motsatte mønsteret ser vi i forhold til økonomisk kriminalitet og annen vinningskriminalitet, og til en viss grad skadeverk og trafikkriminalitet.

Personoffer for vinningskriminalitet, etter alder. 2004-2006. Per 1 000 innbyggere

Personoffer for voldskriminalitet, etter kjønn og ettårig alder. 2006. Per 1 000 innbyggere

21 300 ofre for 22 000 tilfeller av vold og trusler

Sammenliknet med året før økte antall personofre for voldskriminalitet med 3 prosent, i hovedsak på grunn av de 5 prosent flere mannlige ofre. Antall personofre med trusler som hovedlovbrudd, som også inngår i lovbruddsgruppen voldskriminalitet, var imidlertid nesten 5 prosent færre i 2006 enn i 2005. Økningen av ofre for voldskriminalitet har med andre ord sammenheng med en større økning i antall ofre for fysisk vold. Finnmarkinger, både kvinnelige og mannlige, er som i tidligere anmeldelsesstatistikker mest utsatt for vold og trusler. Statistikken over ofre anmeldt i 2006 viser også at andelen ofre for voldslovbrudd er like stor blant de bosatte i Telemark som i Oslo.

Ut fra anmeldelsene til politiet er risikoen for å bli utsatt for voldskriminalitet klart høyest i løpet av de aller første årene etter oppnådd myndighetsalder. Dette gjelder for både menn og kvinner - men i aldertrinnene 18-21 år ble mer enn 2 prosent av alle menn, og om lag 1 prosent av alle kvinner, registrert som offer for vold eller trusler i løpet av 2006. For begge kjønn reduseres deretter utsattheten for voldslovbrudd systematisk med stigende alder (se figurer).

Ut fra hovedlovbruddet er det større kjønnsforskjell i utsatthet for legemsbeskadigelse (84 prosent menn) enn de mindre grove legemsfornærmelsene (63 prosent menn) og truslene (55 prosent menn). Kvinner er på den annen side svært overrepresentert blant ofrene for seksualforbrytelser (88 prosent kvinner) og mishandling i familieforhold (85 prosent kvinner, se figur og tekstboks). I 2006 ble det anmeldt 33 drap. Sammenliknet med tidligere år var det få mannlige, og over gjennomsnittlig antall kvinnelige ofre. 2006 ble derfor uvanlig, i og med at mer enn 60 prosent av drapsofrene var kvinner.

Personoffer for voldskriminalitet, etter alder. 2004-2006. Per 1 000 innbyggere

Personoffer, etter kjønn og utvalgte typer hovedlovbrudd. 2006. Absolutte tall

Flere ofre for seksualforbrytelser

I løpet av 2006 ble det registrert 3 000 ofre for seksualkriminalitet - ut fra hovedlovbruddet 12 prosent flere enn i 2005. Av alle utsatte for seksualforbrytelser har om lag en tredel voldtekt eller voldtektsforsøk som hovedlovbrudd, og 85 prosent var under 30 år. En femdel av barna som er registrert utsatt for seksuell omgang er gutter.

Nye straffebestemmelser og type lovbrudd

Løsgjengerloven ble opphevet 1.1.2006, med unntak av § 11 om betleri (tigging) som ble opphevet 1.7.2006. Straffeloven kapittel 35, Forseelser mod den almindelige Orden og Fred, § 350 ble samtidig utvidet til å omfatte ”den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.” (2. ledd). Straffeloven kapittel 20, Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold, § 219 om mishandling i famileforhold trådte i kraft 1.1.2006. Den nye bestemmelsen erstatter til en viss grad andre liknende bestemmelser om vold og trusler i straffelovens kapittel 21 og 22. I politiets straffesaksregister kunne registreringer av anmeldelser ut fra disse endringene gjøres fra og med 11.5.2006 (med mulighet for tilbakeregistreringer av saker begått forut for dette). De nye staffebestemmelsene har medført enkelte endringer i SSBs standard for Type lovbrudd, men har i mindre grad betydning for innholdet i standarden Lovbruddsgruppe.

Statistikken over ofre for lovbrudd anmeldt

Statistikken baserer seg på opplysninger fra politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL) og inneholder alle med rollen "fornærmet" i alle anmeldte lovbrudd registrert i 2006. Statistikken ble første gang publisert i 2006, for årgangene 2004 og 2005. Mer om utvalg, definisjoner og feilkilder i Om statistikken .

Tabeller: