106011_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
106011
Oslo bidro til halve økningen for hele landet
statistikk
2013-05-03T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oslo bidro til halve økningen for hele landet

Nesten 394 000 lovbrudd ble anmeldt i 2012. Dette er 3,6 prosent flere enn året før. Flere vinnings- og narkotikalovbrudd, særlig i Oslo, bidro mye til denne økningen. Det totale antallet anmeldte lovbrudd er dermed tilbake på nivået i 2010.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosent
2012Endring i prosent
2011 - 20122007 - 20122002 - 20121997 - 2012
Lovbrudd anmeldt393 6743,6-1,1-10,0-2,1
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere79,02,3-7,2-18,2-13,8

Tyverier og andre vinningslovbrudd utgjorde nesten 46 prosent av den anmeldte kriminaliteten i 2012. Trafikkforseelser var med en andel på 15 prosent den nest største gruppen, mens narkotikakriminalitet og lovbruddsgruppen annen kriminalitet hver for seg utgjorde nær 12 prosent.

De fleste store lovbruddsgruppene økte

Sammenliknet med året før ble det i 2012 anmeldt 4,7 prosent flere vinningslovbrudd og 7,3 prosent flere narkotikalovbrudd. At den anmeldte trafikkriminaliteten økte med 6,3 prosent, til i alt 60 500 forseelser, bidro i stor grad til en økning i det totale antallet forseelser. Antall registrerte voldslovbrudd var 3,4 prosent høyere enn året før, og i tillegg økte antall anmeldte seksuallovbrudd med 2,3 prosent.

Det var imidlertid en nedgang i antall anmeldte skadeverk, med 7,1 prosent færre i 2012 enn i 2011. Dette er en forlengelse av en trend med årlige nedganger, og de 18 200 skadeverkene i 2012 var hele 26 prosent færre enn i 2009. Skadeverk utgjorde kun 4,6 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2012. I løpet av de 20 årene vi har hatt denne type statistikk, er dette den laveste andelen som er registrert.

Over 380 000 av de anmeldte lovbruddene i 2012 hadde et registrert gjerningssted i Norge. Dette er 10 800 flere lovbrudd enn året før. Av alle anmeldte lovbrudd i 2012 hadde mer enn 23 prosent et gjerningssted i Oslo. De 91 800 anmeldte lovbruddene som hadde skjedd i hovedstaden, var 4,6 prosent flere enn i 2011, og har sammenheng med at det var 4 000 flere vinningslovbrudd og drøyt 1 000 flere narkotikalovbrudd. Økningen for disse to lovbruddsgruppene i Oslo tilsvarer med andre ord nær halvparten av økningen for alle lovbrudd i hele landet.

Økning for flere typer av vinningslovbrudd

Det ble anmeldt nesten 180 000 tyverier og andre vinningslovbrudd i 2012. Etter den generelle nedgangen fra 2010 til 2011 økte nå anmeldelsene av flere typer tyveri, spesielt blant dem som ikke er blant de mest alvorlige.

Samlet sett ble det anmeldt nesten 82 700 tilfeller av simpelt tyveri i 2012, som er 6,7 prosent flere enn året før. Blant disse var det nesten 6 600 simple tyverier fra kafé og restaurant, som er 27 prosent flere enn i 2011 og det høyeste antallet siden 2002. De 15 400 anmeldte sykkeltyveriene er 4,5 prosent flere enn året før. De til sammen 19 100 tilfeller av simpelt tyveri fra butikk og naskeri er også 4,5 prosent flere enn i 2011. I tillegg var det 11 prosent flere av de mindre alvorlige bedrageriene, som endte med over 11 200 anmeldte tilfeller i 2012.

Flere tyverier fra person på offentlig sted, spesielt i Oslo

Nesten 25 000 tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted ble anmeldt i 2012. Over 72 prosent av disse hadde skjedd i Oslo og drøyt 11 prosent i utlandet.

Det totale antallet anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted var 4 500 høyere i 2012 enn i 2011, og hele 9 600 høyere enn i 2010. Tar vi hensyn til gjerningsstedet, økte antallet i Oslo med mer enn 7 600 tilfeller i løpet av disse årene. Dette bidro sterkt til at det totale antallet anmeldelser av Annet grovt tyveri, hvor grovt tyveri fra person på offentlig sted inngår i statistikken, var nesten 9 400 høyere enn i 2010. Det bidro også til at det totale antallet anmeldte vinningslovbrudd i Oslo var 13 prosent høyere i 2012 enn i 2010. Oslo ble dermed i enda større grad det gjerningsfylket med klart flest vinningslovbrudd. Byen hadde over 90 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i 2012. Til sammenlikning hadde Østfold, det fylket med nest høyest nivå, 34,5 vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere.

Noe flere tyveri fra villa og leilighet

3 900 tilfeller av simpelt og grovt tyveri fra villa, samt 4 700 tilfeller av simpelt og grovt tyveri fra leilighet, ble anmeldt i 2012. Dette er henholdsvis 8,6 prosent og 4,1 prosent flere enn året før. Samlet sett ble det anmeldt 17 300 simple og grove tyverier fra bolig og fritidsbolig i løpet av 2012, som er drøyt 2 prosent flere enn i 2011. Antallet i 2012 er imidlertid fremdeles lavere enn i alle de 18 foregående årene med anmeldelsesstatistikk (se figur).

Stor nedgang i tyverier av og fra kjøretøy

I 2012 ble det anmeldt i underkant av 8 000 brukstyverier av motorkjøretøy og 7 300 tilfeller av grovt tyveri fra bil og andre befordringsmidler. Samlet sett var antallet av disse typene tyverier nesten 15 prosent lavere enn i 2011. Med dette fortsetter en sterk nedadgående trend, og samlet sett er antallet anmeldelser redusert med nærmere to tredeler siden 1993, som er første året med denne typen statistikk (se figur).

Flest vinningslovbrudd i de mest befolkede kommunene

Ser vi nærmere på gjerningsstedene for lovbruddene som ble anmeldt i 2011 og 2012, hadde over halvparten av alle fylker en økning i antallet vinningslovbrudd. Av fylkene hadde Oslo og Hordaland størst økning, med henholdsvis 4 000 og 1 050 flere enn året før. I tillegg ble det anmeldt nesten 2 700 flere vinningslovbrudd registrert med gjerningssted utland.

Når vi fordeler etter kommunestørrelse, er det tydelig at omfanget av anmeldte tyverier og andre vinningslovbrudd generelt sett øker med antallet som er registrert bosatt i kommunene. I 2012 var det for eksempel 11,3 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i kommuner med innbyggertall under 2 000. Tilsvarende tall for kommuner med 50 000 innbyggere eller flere var 55,8 – altså nesten fem ganger høyere enn i de minst befolkede kommunene (se figur).

Ny økning av anmeldte narkotikalovbrudd

Det ble anmeldt 45 900 narkotikalovbrudd i 2012, som er 3 100 flere enn året før. Etter denne økningen er antallet registrerte narkotikalovbrudd det høyeste siden 2001. Tar vi høyde for befolkningsveksten i denne perioden, er imidlertid nivået i 2012 noe lavere enn i både 2002 og 2010.

Det var flere narkotikalovbrudd både mot straffeloven og legemiddelloven i 2012 enn året før. Antall narkotikaforbrytelser mot straffeloven var nesten på høyde med 2010, som hadde flere slike anmeldelser enn noen gang. De nesten 23 500 bruddene på legemiddellovens bestemmelser om bruk og besittelse i 2012 var det høyeste antallet siden begynnelsen av 2000-tallet (se figur).

Oslo hadde klart største økning og ble dermed det fylket som i tillegg til å ha flest i antall også har det største omfanget av anmeldte narkotikalovbrudd sett i forhold til innbyggertallet.

Flere trusler og legemsfornærmelser, men færre drap

I løpet av 2012 ble det samlet sett anmeldt nesten 27 200 voldslovbrudd. Av disse var det registrert nærmere 7 400 trusler og 19 200 tilfeller av fysisk vold , som er henholdsvis 7,6 prosent og drøyt 2 prosent flere enn året før. Av de ulike typene av fysisk vold var det antallsmessig størst økning av de mindre alvorlige former for fysisk vold, legemsfornærmelsene (se figur). De 2 800 anmeldte tilfellene av legemsbeskadigelse, som er en mer alvorlig type vold, var derimot noe færre enn i de to foregående årene. I 2012 ble det registrert 27 drap, det laveste antallet vi har hatt i løpet av de 20 årene med anmeldelsesstatistikk.

Antall anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold var om lag det samme i 2012 som i de to foregående årene. Av de nesten 2 600 anmeldte tilfellene var imidlertid 59 registrert som grov mishandling i familieforhold. Dette er det høyeste antallet registrert etter at loven om denne type voldslovbrudd trådte i kraft i 2006.

Stabilt voldsnivå siden tusenårsskiftet

Samlet sett ble det anmeldt 5,4 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i 2012, og når vi på denne måten også tar hensyn til befolkningsøkningen, var det fremdeles noe større omfang enn i 2011. Det totale omfanget er imidlertid fremdeles innenfor det relativt stabile nivået vi har hatt fra og med tusenårsskiftet, hvor det årlig har variert mellom 5,3 og 5,6 anmeldte voldslovbrudd per 1 000 innbyggere.

Ulikt omfang av voldslovbrudd i forskjellige deler av landet

Omfanget av anmeldt voldskriminalitet er ulikt fordelt i ulike deler av landet, og mønsteret har holdt seg relativt stabilt i de fleste år. Som i alle tidligere år med statistikk over anmeldte lovbrudd er nivået høyest i Oslo og Finnmark – henholdsvis 9,3 og 8,5 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i 2012. Som i de fleste tidligere år har Sogn og Fjordane færrest anmeldte voldslovbrudd, med 3,3 per 1 000 innbyggere i 2012.

Grupperer vi gjerningskommunene etter befolkningsmengde, øker den anmeldte voldskriminaliteten med kommunestørrelsen. Omfanget i de nest mest befolkede kommunene, de med mellom 30 000 og 49 999 innbyggere, var imidlertid tilnærmet på samme nivå som i de kommunene med mer enn 50 000 innbyggere (se figur).

Fortsatt økning i anmeldte seksuallovbrudd

I alt 4 700 seksuallovbrudd ble anmeldt i 2012. Dermed fortsetter trenden som har vært etter 2005, med årlige økninger i den anmeldte seksualkriminaliteten. De nesten 1 120 anmeldte voldtektene i 2012 var noe flere enn året før, og det høyeste antallet som er registrert. Det ble anmeldt noen færre voldtektsforsøk i 2012 enn i 2011, men de 104 tilfellene i 2012 er tilnærmet samme antall som gjennomsnittet i de foregående 18 årene. De 874 anmeldte tilfellene av seksuell omgang med barn er like mange som i 2011.