Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger

Publisert:

Rundt 34 000 sosialhjelpsmottakere forsørger barn under 18 år i Norge. De fleste leier privat bolig, men store innvandrerfamilier leier oftere av kommunen.

Av 132 000 sosialhjelpsmottakere i Norge i 2017, var det rundt 34 000 som forsørget barn under 18 år. Over halvparten av disse var enslige forsørgere. Samlet ble 70 000 barn forsørget av en sosialhjelpsmottaker. De fleste enslige forsørgere bor i de største byene, 17 prosent i Oslo.

Personer som mottar sosialhjelp, er ofte utsatt for fattigdomsproblemer. Livssituasjonen kan være spesielt vanskelig og sårbar for enslige forsørgere. Enslige kan i større grad enn par ha problemer med å få endene til å møtes og i mindre grad ha råd til å betale uforutsette utgifter

Hva er sosialhjelp?

Sosialhjelp er en økonomisk ytelse som gis til personer som ikke er i stand til å forsørge seg selv. Sosialhjelp er behovsprøvd, og skal i utgangspunktet sikre midlertidig inntekt til forsvarlig livsopphold i en vanskelig situasjon. Sosialhjelpen utbetales av kommunene etter fastsatte satser, og skal dekke helt grunnleggende behov som mat, klær og bolig.

De fleste sosialhjelpsmottakerne med barn leier bolig. Samlet sett er det 59 prosent som leier privat bolig. 28 prosent leier av kommunen, og 9 prosent eier egen bolig.

I tillegg til de som leier eller eier bolig, er det over 200 sosialhjelpsmottakere med barn uten bolig. Disse utgjør rundt 1 prosent av alle sosialhjelpsmottakerne som forsørger barn. Dette er bostedsløse personer som mangler fast bolig, men som bor midlertidig hos venner og familie eller i ulike akutte eller midlertidige botilbud. Til sammenligning er det rundt 4 000 bostedsløse sosialhjelpsmottakere i Norge totalt.

Videre er det nesten 1 300 personer som bor i andre typer boliger av mer midlertidig eller uegnet karakter, som for eksempel institusjoner, fengsel og visse typer ettervernboliger. Det kan også være hytter, atelier eller lignende hvor personer oppholder seg fast, men som ikke er godkjent som helårsbolig. 

Store familier bor oftere i kommunal bolig

Familier med flere barn leier i større grad kommunale boliger enn familier med ett barn. Dette har sammenheng med at innvandrerfamilier med flere barn oftere leier kommunal bolig sammenlignet med familier i den øvrige befolkningen.

Kommunale boliger er ment å være en midlertidig bolig for vanskeligstilte, på vegen mot et mer varig bosted. Undersøkelser viser derimot at 17 prosent av alle barn som bor i kommunale boliger har bodd der hele livet.

Kommunene kan kreve gjengs leie for kommunale boliger, men prisene ligger ofte noe under markedspris. Dette kan tyde på at store familier i større grad sliter med å ha råd til leiligheter til markedspris. En annen forklaring kan være at kommunene har bedre tilgang på store boliger, enn det som er tilgjengelig i det private markedet.

Figur 1. Andelen som leier privat og kommunal bolig blant sosialhjelpsmottakere som forsørger barn, etter familiestørrelse og innvandringsstatus. 2017

Leier privat Leier kommunalt
Alle med ett barn 65.00 20.00
Alle med flere barn 54.00 34.00
Innvandrere med ett barn 58.00 33.00
Innvandrere med flere barn 49.00 43.00
Øvrig befolkning med ett barn 72.00 7.0
Øvrig befolkning med flere barn 68.00 7.0
 

1 av 3 lever av sosialhjelp

Blant sosialhjelpsmottakere med barn, er det en av tre som lever av sosialhjelp. Det vil si at de har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Til sammenligning lever 23 prosent av trygd eller pensjon, og 14 prosent har arbeidsinntekt som viktigste kilde til livsopphold.

De med arbeidsinntekt har gjerne mer forbigående betalingsvansker, og sosialhjelpen blir da mer som en supplerende inntekt. En høyere andel av de som lever av sosialhjelp, leier bolig. Flere leier også kommunal bolig sammenlignet med de som lever av trygd eller pensjon. 

Figur 2. Viktigste kilde til livsopphold blant sosialhjelpsmottakere som forsørger barn. Antall mottakere. 2017

Kilde
Stipend/lån 530
Ektefelle/samboers arbeidsinntekt 1015
Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak 1077
Kvalifiseringsstønad 1094
Annen inntekt 1806
Introduksjonsstøtte 4568
Arbeidsinntekt 4976
Trygd/pensjon 7996
Sosialhjelp 11824

Faktaside

Kontakt