Norge dårligere ut i BNP-sammenlikning

Publisert:

Norge har i mange år hatt bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på topp i Europa. Men i de siste to årene har den lave oljeprisen gjort at Norge har falt markant tilbake, og er nå nummer 4 på lista.

 

Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Luxembourg, Irland, Sveits og Norge i 2016 var de fire landene i Europa med høyest prisnivåjusterte BNP per innbygger.  I perioden fra 2000 til 2014 var Norge på andreplass i sammenlikningen etter Luxembourg, men de siste to årene har vi hatt en relativ nedgang og er nå passert av Irland og Sveits. Irlands sterke vekst knyttes til en globaliseringseffekt snarere enn en reell økning i velstandsnivå.

Figur 1. BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land. 2016. EU28=100

Personlig konsum BNP
Polen 74 68
Spania 89 92
Italia 98 97
Frankrike 111 104
Storbritannia 116 107
Finland 114 109
Island 114 128
Tyskland 122 123
Danmark 113 124
Sverige 110 123
Norge 133 148
Irland 96 183

Nedgang i pris på olje for Norge

Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var i perioden 2000–2014 mellom 70 og 87 prosent høyere enn i gjennomsnittet av de 28 EU-landene (EU28=100). I 2015 startet en relativ nedgang for Norge, og vi kom ut betraktelig lavere, 61 prosent over EU28. I 2016 fortsatte denne utviklingen, til 48 prosent over EU28. Sveits (61 prosent over EU28) og Irland (83 prosent over) har nå passert oss.

Nordmenn opplevde en nedgang i median inntekt etter skatt fra 2015 til 2016. Men fallet i BNP-rangeringen skyldes først og fremst at Norge har hatt en betraktelig nedgang i pris på sin viktigste eksportartikkel, olje, i de siste årene. En kraftig nedgang i oljeprisen siden 2014 har generert lavere inntekter til landet, og dermed et betydelig utslag i det relative nivået på BNP per innbygger.

Luxembourg ligger som vanlig helt på topp på rangeringen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP i Luxembourg uten å være inkludert i innbyggertallet.

Irland har de siste to årene hatt Europas sterkeste vekst i BNP per innbygger. Dette skyldes først og fremst en globaliseringseffekt. Irland har hatt en meget sterk økning i utenlandske investeringer grunnet lav selskapskatt. Etablering av multinasjonale selskaper i Irland med høy intellektuell kapital, samt en kraftig økning i etableringen av leasingselskaper knyttet til lufttransport er noe av bakgrunnen for den sterke økningen i BNP for Irland. Disse etableringene inkluderes i, og gir en stor økning i BNP-nivå for Irland, men øker ikke inntektene for landet i samme grad, siden de utenlandske selskapene sender det meste av inntektene ut av landet.

For de resterende europeiske landene var det stort sett bare mindre endringer i perioden. Island er et unntak. Sagaøya har siden 2014 passert både Sverige og Danmark og er i 2016 nummer 5 i rangeringen.

BNP per innbygger er mye brukt som velstands- og/eller fattigdomsindikator i sammenlikninger mellom land. Men som vi ser, for enkelte land, som for eksempel Norge, Irland og Luxembourg er det forhold som bidrar til at tallene ikke er umiddelbart sammenliknbare med andre.

Nordmenn konsumerer mest i Europa

Tallene fra Eurostat viser også nivå på konsumet av varer og tjenester til private husholdninger (personlig konsum) i 2016. Disse tallene kan for mange formål gi et bedre inntrykk av velstandsnivået i forskjellige land, siden mengden av konsumerte varer og tjenester i husholdninger ofte gjenspeiler inntektsnivået. Norge topper denne listen, foran Luxembourg, Sveits og Tyskland. Konsumet av varer og tjenester til private husholdninger i Norge ligger omkring 15–20 prosent høyere enn i de andre nordiske landene. Disse tallene kan tolkes slik at til tross for oljeprisfall og lavere inntekter for Norge som stat, har private husholdninger fortsatt relativt mye å rutte med, målt i form av konsumerte varer og tjenester.

Landene på Balkan, med unntak av Hellas, kommer dårligst ut i sammenlikningen. Til tross for det betraktelig lavere prisnivået, konsumeres det under halvparten så mye varer og tjenester som i gjennomsnittet av EU28, i Albania, Bosnia-Hercegovina, Makedonia og Serbia.

Sveits var Europas dyreste land i 2016

Sveits var Europas dyreste land i 2016, med prisnivå 68 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i EU28. Island og Norge utmerket seg også med et høyt prisnivå, henholdsvis 54 og 49 prosent over EU28.

Figur 2 viser prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum i utvalgte europeiske land i forhold til et europeisk gjennomsnitt. Hvis vi sammenligner Norge med våre naboland, er prisnivået omkring ni prosent lavere i Sverige, og seks prosent lavere i Danmark enn hos oss. Finland har det laveste prisnivået i Norden, 18 prosent lavere enn det norske.

Av de store landene i EU (Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia), har Frankrike, Tyskland og Italia prisnivåer ned mot det europeiske gjennomsnittet, henholdsvis seks, tre og én prosent over EU28. I dette selskapet skiller Storbritannia seg ut med et mye høyere prisnivå, 22 prosent over EU28.

Landene med de laveste prisene finner vi sørøst i Europa. I Makedonia, Albania, og Bulgaria, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Romania og Montenegro er prisnivået på varer og tjenester til personlig konsum lavere enn en tredjedel av nivået i Norge.

Endringer i relativt prisnivå over tid kan skyldes ulik prisstigning i landene, men i mange tilfeller er årsaken snarere endringer i et lands valutakurs sammenliknet med andre lands valuta.

Figur 2. Relativt prisnivå for personlig konsum. Utvalgte land, 2016. EU28=100

Relativt prisnivå
Polen 51
Spania 92
Italia 101
Tyskland 103
Frankrike 106
Finland 122
Storbritannia 122
Irland 126
Sverige 135
Danmark 141
Norge 149
Island 154

 

 

 

Kontakt