Statistikkområde

Offentlig sektor: Offentlig forvaltning

Alt innhold for delområdet offentlig forvaltning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Hvordan er utviklingen i offentlig forvaltnings inntekter, utgifter, fordringer og gjeld, forbruk, sysselsetting og investeringer? Hvor stor andel utgjør petroleumsinntektene av inntektene samlet? Hva bruker staten og kommunene mest penger på?

  Artikkel
 • Formuen økte fra 340 milliarder i 1995 til 6 160 milliarder i 2013

  Offentlig forvaltnings finansielle formue har økt svært mye fra 1995 til 2013. Økningen var spesielt stor i 2013. Det er statsforvaltningen som bidrar til formuen. Kommuneforvaltningen har derimot negativ formue.

  Artikkel
 • Svært store overskudd etter år 2000

  Petroleumsrelatert virksomhet har skaffet offentlig forvaltning svært store overskudd siste 10-15 år. Mens disse inntektene er i ferd med å avta, forventes den økende aksjebeholdningen å sikre fortsatt store ekstrainntekter i fremtiden

  Artikkel
 • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

  Ifølge nasjonalregnskapet økte antall årsverk i Norge med 900 000 fra 1970 til 2013. Om lag halvparten av veksten fant sted i offentlig forvaltning. I denne 43-årsperioden økte andelen offentlige årsverk fra under 17 prosent til nesten 29 prosent.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2014

  Forvaltningens utgifter økte nominelt med 6,3 % fra 2012 til 2013, mens samlede inntekter økte med 0,5 %. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 %, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 % målt i faste priser.

  Artikkel
 • Mange har god helse, færrest i Finland

  Samfunnsspeilet 4/2013

  Mange i Norden, færrest i Finland, mener at de har god helse. Utdanningsnivået er også viktig: Med svekket helse og lite utdanning er det mer sannsynlig at man er mindre yrkesaktiv enn om man hadde høy utdanning.

  Artikkel
 • Er det arbeid til alle i Norden?

  Samfunnsspeilet 4/2013

  I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har også høyest andel marginaliserte og ekskluderte fra arbeidsmarkedet. I Norge og Danmark er det derimot en høyere andel uføre.

  Artikkel
 • På jakt etter felles indikatorer for velferd

  Samfunnsspeilet 4/2013

  De nordiske landene peker seg ikke ut ved å bruke en spesielt høy andel av bruttonasjonalproduktet til å dekke befolkningens sosiale behov. Velferdsordningene er organisert noe ulikt fra land til land, men den største utfordringen er felles: økend...

  Artikkel
 • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

  Troms er det fylket i Norge med flest statsansatte i forhold til total sysselsetting. Av kommunene er det Leikanger i Sogn som har flest statsansatte relativt sett.

  Artikkel
 • Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013

  Rapporter 2013/29

  Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten

  Publikasjon
 • Sysselsetting i statsforvaltningen

  Rapporter 2013/20

  I denne rapporten kan du lese om statsansatte. Du kan blant annet finne ut hvor lang utdanning de har, i hvilket fylke de jobber og hvilket tjenesteområde som har hatt størst vekst i antall årsverk. 

  Publikasjon
 • Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer

  Rapporter 2013/18

  Økte offentlige samferdselsinvesteringer vil på kort sikt gi beskjedne presseffekter i økonomien i form av økte lønninger og økt rente.

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2013

  Dette kapitlet gir oversikt over inntekter og utgifter, konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2012

  Dette kapitlet gir oversikt over inntekter og utgifter, konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning. Offentlig forvaltnings utgifter økte nominelt med 4,8 prosent fra 2010 til 2011, mens de samlete inntektene steg med 10,2 prosent.

  Artikkel
 • Innovasjon i offentlig sektor

  Rapporter 2011/25

  SSB gjennomførte høsten 2010 en pilotundersøkelse om innovasjon i offentlig sektor.

  Publikasjon