Statsansatte i kommuner og fylker

Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

Publisert:

Troms er det fylket i Norge med flest statsansatte i forhold til total sysselsetting. Av kommunene er det Leikanger i Sogn som har flest statsansatte relativt sett.

I 2012 var det 2 860 000 arbeidsforhold (jobber) i Norge. Disse var besatt av 2 680 000 personer. 290 000 av arbeidsforholdene er i statsforvaltningen. Dette utgjør 10 prosent av alle arbeidsforhold.

Hver fjerde statlige stilling i hovedstaden

Nesten 70 000 av de statlige jobbene befinner seg i Oslo. Dette innebærer at omtrent én av fire statlige jobber er i Oslo. Det er langt flere enn i neste fylke på listen som er Hordaland. Hver tiende statlige arbeidsplass befinner seg i det mest folkerike av vestlandsfylkene. Videre på listen følger Sør-Trøndelag og Akershus. Færrest statlige arbeidsforhold er det i Aust-Agder, Sogn og Fjordane samt Finnmark.

Tallene viser med andre ord at det er en klar sammenheng mellom antall arbeidsforhold og antall innbyggere i hvert fylke.

Mest vanlig å jobbe i staten i Troms

Når vi tar utgangspunkt i antall sysselsatte i hvert fylke, og beregner hvor stor andel som jobber i statsforvaltningen, får vi et helt annet bilde. Av sysselsatte i Troms jobbet 18 prosent i statsforvaltningen i 2012. De neste fylkene hvor det er høy andel statlige arbeidsforhold, er Oslo med 15 prosent og Sør-Trøndelag med 14 prosent.

Rogaland har lavest statlig andel av arbeidsforholdene med kun 6,5 prosent. Øvrige fylker med relativt få statlige arbeidsforhold er Møre og Romsdal og Buskerud.

Flere tall om statlig sysselsetting etter fylke finner du i Tabell: 08852: StatRes. Sysselsatte, etter sektor og arbeidssted (F)

Figur 1

Andel av sysselsatte i hovedarbeidsforhold som jobber i staten

Leikanger kommune har flest statlige jobber per 1 000 innbyggere

I Leikanger kommune i Sogn og Fjordane var det 550 årsverk i statsforvaltningen i 2012. Et innbyggertall på 2 250 innebærer at det her var nesten 250 statlige årsverk per 1 000 innbyggere. Til sammenlikning var det omtrent like mange statlige årsverk i Sandefjord kommune. I Vestfold-byen er det imidlertid hele 20 ganger så mange innbyggere som i Leikanger, og dermed bare 12,5 statlige årsverk per 1 000 innbyggere. Også de neste to plassene på listen over kommuner med flest statlige årsverk per 1 000 innbyggere innehas av små kommuner: Kvitsøy i Rogaland har 520 innbyggere og 90 statlige årsverk, mens Bardu i Troms har 3 900 innbyggere og 620 statlige årsverk.

Store kommuner har over fire ganger flere statsansatte per 1 000 innbyggere enn små kommuner

Selv om det er små kommuner som er på de tre øverste plassene på listen over kommuner med flest statlige arbeidsplasser i forhold til innbyggerantallet, dominerer likevel de små kommunene i enda større grad i motsatt ende av denne listen. Vest-Agder-kommunen Vennesla med sine 13 700 innbyggere er for eksempel den av kommunene med over 10 000 innbyggere med færrest statlige arbeidsplasser per 1 000 innbyggere. Det er likevel 38 kommuner med færre enn 10 000 innbyggere som har lavere forholdstall mellom statlige arbeidsplasser og innbyggere enn Vennesla.

Det er en klar sammenheng mellom kommunenes størrelse og hvor mange statlige årsverk per 1 000 innbyggere det er i kommunen. I kommunene med over 100 000 innbyggere er det i gjennomsnitt 80 statlige årsverk per 1 000 innbyggere. Kommunene med under 10 000 innbyggere har derimot snaue 20 statlige årsverk.

Figur 2

Antall statlige årsverk per 1 000 innbyggere

Lørenskog: flest statsansatte blant de største kommunene

Av kommuner med mer enn 25 000 innbyggere er det Akershus-kommunen Lørenskog som har flest statlige årsverk per 1000 innbygger. Deretter følger Tromsø og Tønsberg. For disse tre bidrar helseforetaket i kommunen sterkt til at det er mange statlige årsverk. Det er ellers verdt å merke seg at selv om Oslo er i en særstilling med alle departementene, hovedkontorene til de største etatene og 100 prosent av årsverkene innenfor mange ulike statlige virksomheter, finnes det 18 kommuner som har flere statlige årsverk per 1000 innbyggere enn hovedstaden.

Her følger listen over kommunene ut fra hvor mange statlige årsverk som ble utført per 1 000 innbyggere i 2012. Det finnes tall for statlige årsverk per kommune for hvert av årene 2009, 2010 2011 og 2012 i Tabell: 09207: StatRes. Statsforvaltningen. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter arbeidssted (K)

Denne artikkelen er basert på informasjon fra StatRes-systemet (statlig ressursbruk og resultater). StatRes-statistikkene dekker 17 forskjellige områder av statlig aktivitet. Formålet med disse statistikkene er å gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet.

Slik foregår måling av statlig sysselsetting

Sysselsetting i statsforvaltningen måles i StatRes med følgende begreper (tallene representerer antall i 2012):

Alle arbeidsforhold (jobber) 290 491
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer) 279 697
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk) 235 885

Antall arbeidsforhold er noe høyere enn antall sysselsatte i hovedarbeidsforhold. Dette skyldes at bijobber telles med. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er videre en del lavere enn de to andre størrelsene. Dette skyldes både at en del personer har arbeidsforhold som representerer mindre enn et årsverk (de jobber deltid), og at lange fravær er trukket fra (legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner).

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær måles ut fra nivået i andre uke av november. De ulike arbeidsforholdene omgjøres til heltidsstillinger, og til slutt avrunder man til hele årsverk. Svingninger i statlig bruk av arbeidskraft gjennom året og avrunding til nærmeste hele årsverk kan føre til at tallene for noen av kommunene har noe unøyaktige verdier, det gjelder i første rekke kommuner med svært få statlige årsverk.

Fylkestall og kommunetall beregnes på forskjellige måter

I artikkelen er den fylkesbaserte fordelingen av statsansatte sammenliknet med total sysselsetting i de respektive fylkene. Hvis den statlige sysselsettingen istedenfor sammenliknes med innbyggertall, får man et noe annet bilde. Eksempelvis har Oslo noe flere statsansatte per 1 000 innbyggere enn Troms til tross for at staten har større andel av sysselsettingen i Troms enn i Oslo. Denne forskjellen i måleresultat skyldes at det totale antallet sysselsatte med arbeidsplass i Oslo er svært høyt i forhold til kommunens innbyggertall. Dette har igjen sammenheng med at mange personer jobber i Oslo, men er bosatt i en annen kommune.

I artikkelen er videre den kommunebaserte fordelingen av statsansatte sammenliknet med kommunens gjennomsnittlige innbyggertall i 2012. Her er eksempelvis Oslo nummer 19 på listen over kommuner med flest statlige årsverk i forhold til innbyggere. Hvis listen over kommunene lages ut fra statens andel av de sysselsatte, er Oslo nummer 36 av landets 429 kommuner.

Kontakt