Rapporter 2013/29

Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013

Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten

Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten .

I denne rapporten diskuteres det hvordan regelendringer i inntekts- og formuesskatten for personer virker på graden av omfordeling i perioden fra 2005 til 2013. Med skattesystemets omfordelende menes det i hvor stor grad inntektsforskjellene reduseres i overgangen fra skattbar inntekt (bruttoinntekt) til disponibel inntekt. Resultatene viser at skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005, og skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten.

De to viktigste endringene ved skattereformen i 2006, skatt på utbytte og endringer i toppskatt, trekker i hver sin retning. Men siden det er skatt på utbytte som dominerer, blir totaleffekten at omfordelingen øker som følge av reformen. Endringer i formuesskatten i perioden har også bidratt til økt omfordeling. Etter reformen i 2006 og frem til 2013 er skattenes omfordelende effekt relativt stabil, på et høyere nivå enn før reformen.

Det er flere måter å vurdere skattesystemets omfordelende effekt på. I rapporten anvendes inntektsdata på individnivå for å vurdere effekter av endringer i inntekts- og formuesskatten. Det tas i bruk metoder som har som formål å skille skattesystemets betydning fra andre forhold som kan innvirke på inntektene over tid, som demografiske endringer og konjunkturer.

Rapporten er laget på oppdrag for Finansdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013

Ansvarlige

Bård Lian, Runa Nesbakken, Thor Olav Thoresen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for personer, Offentlig forvaltning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8704-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8703-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt