Rapporter 2013/20

Sysselsetting i statsforvaltningen

I denne rapporten kan du lese om statsansatte. Du kan blant annet finne ut hvor lang utdanning de har, i hvilket fylke de jobber og hvilket tjenesteområde som har hatt størst vekst i antall årsverk. 

For første gang presenterer SSB en bred oversikt over sysselsatte i staten. I 2011 var det om lag
234  000 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statlig forvaltning. Kvinner stod for 55 prosent av årsverkene. Flest statsansatte finner vi i Oslo.

I denne rapporten kommer det frem at antallet årsverk i statlig forvaltning har økt med om lag 19 800 fra 2006 til 2011. Personer i førstegangstjeneste og sivilarbeidere er da ikke medregnet. Målt i sysselsatte personer utgjorde statsforvaltningen 10 prosent av sysselsatte i alt, og 30 prosent av offentlig sektor i 2011.

Det klart største tjenesteområdet i statsforvaltningen er Spesialisthelsetjenesten (sykehusene), med 39 prosent av årsverkene i 2011. Deretter følger Universiteter og høgskoler med 14 prosent, Forsvaret med 8 prosent, Politi og påtale med 6 prosent og NAV med 5 prosent. Fordelingen av årsverkene mellom tjenesteområdene har vært svært stabil i perioden 2006-2011.

Høyest kvinneandel i helsetjenesten, lavest i forsvaret

Kvinner stod for 55 prosent av årsverkene i statsforvaltningen i 2011. Det var Spesialisthelsetjenesten, med en kvinneandel på 74 prosent, som bidro til at kvinneandelen i staten samlet ble over 50 prosent. Kvinneandelen var lavest i Forsvaret og Kystverket med henholdsvis 14 og 15 prosent.

Stort flertall med lang utdanning i kirken

Ansatte med 1-4 års universitets- eller høgskoleutdanning stod for 38 prosent av årsverkene i statsforvaltningen i 2011. Mange av de vanligste yrkene innenfor helse- og sosialtjenester inngår i denne gruppen. Ansatte med over fire års universitets- eller høgskoleutdanning stod for 25 prosent av årsverkene i statsforvaltningen samme år. Andelen med så lang utdanning var høyest innen Kirken (78 prosent), det vil i praksis si presteskapet. Høye andeler finner vi også innen Miljøvernforvaltning (61 prosent) og Innvandringsforvaltningen (60 prosent). De tjenesteområdene som hadde lavest andel med så lang utdanning, var Kriminalomsorgen (4 prosent), Statlig barnevern (6 prosent) og Toll- og avgiftsetaten (7 prosent). Ansatte med kun grunnskoleutdanning stod for 7 prosent av årsverkene i staten.

Flest statsansatte i hovedstaden

Oslo var med sin andel på 25 prosent det fylket som hadde flest av de statlige årsverkene. Deretter fulgte Hordaland med 10 prosent og Sør-Trøndelag med 8 prosent. Men hvis en måler sysselsatte i statsforvaltningen i prosent av sysselsatte i alt i det enkelte fylket, hadde Troms høyest andel statsansatte med 18 prosent, fulgt av Oslo med 15 prosent.

Størst vekst i vegvesenet og jernbaneverket

Statens vegvesen og Jernbaneverket var tjenesteområdene med størst netto vekst fra 2010 til 2011, på 9 prosent hver. Innvandringsforvaltning og Skatteetaten er tjenesteområdene med størst nedgang, med henholdsvis 6 prosent og 2 prosent.

Formålet med rapporten er å gi et bredt bilde av sysselsettingen i statsforvaltningen. Arbeidet med rapporten ble finansiert av StatRes-prosjektet i SSB, som er delfinansiert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsetting i statsforvaltningen

Ansvarlige

Sølve Mikal Nerland, Håvard Thoen, Pål Nordby

Serie og -nummer

Rapporter 2013/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Offentlig forvaltning , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8662-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8661-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.