Reduksjon i offentlig formue

Publisert:

I løpet av 2018 sank offentlig forvaltnings nettofordringer med nærmere 268 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak kurstap på Oljefondets aksjeinvesteringer.

Ved utgangen av 2018 hadde offentlig forvaltning samlede nettofordringer på 9 918 milliarder kroner. Dette er 268 milliarder kroner mindre enn ved utgangen av 2017. Statens nettofordringer utgjorde i overkant av 10 billioner kroner, mens kommuneforvaltningen på sin side hadde en nettogjeld på 145 milliarder kroner.

Figur 1. Offentlig forvaltnings formue

Formue ved årets slutt
1996 466
1997 595
1998 669
1999 772
2000 1067
2001 1365
2002 1275
2003 1560
2004 1861
2005 2432
2006 2997
2007 3284
2008 3235
2009 3752
2010 4250
2011 4470
2012 5014
2013 6374
2014 7827
2015 8877
2016 9029
2017 10186
2018 9918

Svingninger drives av Oljefondet

Formuesreduksjonen kan i betydelig grad forklares ved reduksjonen i markedsverdien på Statens pensjonsfond utland (også kjent som Oljefondet). Negativ avkastning på aksjeinvesteringene i 2018 reduserte beholdningen i fondet, og tross positiv avkastning på eiendoms- og renteinvesteringene samt svekket kronekurs falt fondets verdi fra 8 488 milliarder til 8 256 kroner fra utgangen av 2017 til utgangen av 2018. Den oppdaterte markedsverdien er tilgjengelig på fondets hjemmeside.

På grunn av Oljefondets dominans er objektsfordelingen av statens samlede finansformue avhengig av fondets investeringsstrategi, noe som blir stadig mer synlig etter hvert som fondet vokser. Ved utgangen av 2018 var 66,3 prosent av fondet investert i aksjer, 30,7 prosent i rentepapirer og 3,0 prosent i unotert eiendom.

Figur 2. Statsforvaltningens fordringer

1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018
Aksjer 2311.872 2202.668 2330.238 2529.532 2569.458 2489.571 2260.940 2568.025 2788.571 2707.534 2886.004 2956.944 3276.540 3393.399 3673.367 3852.985 3895.608 4171.144 4176.663 4683.901 5205.906 5160.073 4959.427 5360.817 5007.656 5080.998 5110.871 5569.772 5909.397 6043.467 6170.337 6668.413 6396.115 6658.873 6874.295 6478.023
Obligasjoner 1197.055 1288.516 1306.756 1326.045 1324.403 1301.370 1427.333 1400.822 1377.622 1450.912 1516.262 1521.819 1575.358 1654.387 1704.887 1932.700 1985.729 2112.034 2109.047 2399.513 2531.773 2464.775 2688.943 2738.398 2712.368 2811.591 2692.516 2716.719 2712.174 2752.270 2639.765 2717.768 2651.797 2668.542 2645.161 2669.435
Utlån 654.758 697.667 693.279 718.627 767.656 824.330 722.108 519.222 578.311 582.837 579.729 541.428 616.207 617.095 663.007 613.180 595.591 576.532 581.809 562.238 589.153 609.357 675.133 657.715 657.708 679.256 671.993 670.157 727.385 693.548 721.041 729.215 792.621 764.525 758.167 812.182
Andre fordringer 698.496 757.440 771.219 682.448 757.200 746.728 835.887 660.896 766.569 773.952 767.164 743.170 820.323 809.744 796.168 746.582 831.535 816.532 829.788 897.770 982.613 941.765 968.516 951.240 991.800 986.305 992.845 982.621 1104.654 1070.126 1038.351 1033.062 1054.738 1082.588 1100.880 1114.496

Det er i stor grad aksjeinvesteringene og svingningene i kronekursen som fører til store nominelle endringer i formuen til det offentlige. Endringer som følge av svingninger i aksje- og valutakurser kan utgjøre hundrevis av milliarder i løpet av et kvartal. Oljefondet hadde i 2018 en negativ avkastning på 485 milliarder på investeringene, mens en svekket krone sørget for en valutagevinst på 224 milliarder kroner. Samtidig økte statsforvaltningens overskudd slik at staten kunne tilføre fondet mer penger enn den tok ut.

Figur 3

Figur 3. Endringer i markedsverdien på Statens pensjonsfond, utland

Fortsatt vekst i kommunegjelden

Siden årtusenskiftet har kommuneforvaltningens gjeld økt kraftig. Økningen skyldes i hovedsak et stort og økende behov for investeringer i kommunene. Investeringene har vært størst i vei, grunnskole, helse og omsorg, kommunale boliger, samt vann, avløp og renovasjon. I 2016 og 2017 var gjeldsveksten noe lavere enn i de foregående årene, men tiltok igjen i 2018, da samlet gjeld i kommuneforvaltningen økte med 32 milliarder kroner, eller 5,3 prosent.

Kontakt