Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fritidsbyggområder

  Notater 2014/26

  Dette notatet dokumenterer metode og datagrunnlag for avgrensing og beregning av statistikk over fritidsbyggområder. Arbeidet er bidragsfinansiert av Miljøverndepartementet.

  Publikasjon
 • Bærekraftig utvikling – noen fremtidige utfordringer

  Indikatorene for bærekraftig utvikling viser et Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og offentlige finanser.

  Artikkel
 • Mindre ved gikk opp i røyk

  Det ble brent i overkant av 1,2 millioner tonn ved i Norge i 2013, viser foreløpige tall fra vedfyringsundersøkelsen. Dette er 23 prosent mindre enn i 2012.

  Artikkel
 • Utvidet kvoteplikt fra 2013

  Utslippene av klimagasser fra kvotepliktige virksomheter, unntatt luftfart, var på 24,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2013. De kvotepliktige utslippene utgjorde 47 prosent av Norges samlede utslipp.

  Artikkel
 • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

  Økonomiske analyser 2/2014

  Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi økt innvandring til Norge, men det er svært usikkert hvor mange ekstra innvandrere det kan dreie seg om

  Artikkel
 • Mildere på Svalbard

  Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter. 

  Artikkel
 • Anslag på utslipp til luft av HCB i Norge 1990-2011

  Notater 2014/18

  Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av heksaklorbenzen (HCB) til luft.

  Publikasjon
 • Kulturlandskap i endring

  I perioden 2000-2012 var det ein nedgang på vel 5 prosent i talet på beitande husdyr som gjekk minst fem veker på utmarksbeite. Les om korleis endringar i jordbruket påverkar kulturlandskapet.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2014/10

  Statistikken i denne rapporten gjer greie for status og utvikling for miljømåla i jordbruksnæringa. Les mellom anna om økologisk jordbruk, gjødsling, plantevern og tilførsel av næringsstoff til vassdrag og hav.

  Publikasjon
 • The cost of participating in the greenhouse gas emission permit market

  Notater 2014/15

  Denne rapporten undersøker noen tilnærmingsmåter for å kunne anslå kostnadene for myndighetene og bedriftene, samt den nasjonale økonomien sett under ett.

  Publikasjon
 • How to integrate emission permits into the environmental related tax statistics

  Notater 2014/05

  Publikasjon
 • Environmental goods and services sector

  Notater 2014/04

  Det er stor etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter tall som viser produksjon av miljøvennlige varer og tjenester og hvor mange det er som er sysselsatt i denne produksjonen.

  Publikasjon
 • Environmental protection expenditure accounts

  Notater 2014/08

  Det er stor nasjonal og internasjonalt etterspørsel etter statistikk som setter miljø og økonomi i sammenheng. I 2012 ble EU-forordningen nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper innlemmet i EØS-avtalen. Denne forordningen fastsetter et felles r...

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2013/63

  Denne rapporten oppdaterer status innenfor norsk avløpssektor og belyser ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, tungmetaller, organisk materiale; dessuten renseeffekter og antall avløpsanlegg.

  Publikasjon
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012

  Rapporter 2013/61

  SSB har gjennomført en undersøkelse om bruken av plantevernmidler i veksthus. I tillegg til kjemisk bekjempelse omfatter undersøkelsen bruk av nytteorganismer. Undersøkelsen gjelder produksjonen av snittblomster, andre prydplanter, salat, urter, t...

  Publikasjon