Notater 2016/17

Dokumentasjon av metode og resultater

Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014

Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av polyklorerte bifenyler (PCB) til luft. Notatet viser også status og utvikling i utslippene av PCB.

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Miljødirektoratet beregnet de norske utslippene til luft av polyklorerte bifenyler (PCB) for perioden 1990-2014. Miljødirektoratet skal årlig rapportere utslipp av PCB til protokollen for persistente organiske stoffer (POP) under konvensjonen for langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger (Langtransportkonvensjonen, CLRTAP). PCB inngår i myndighetenes liste over prioriterte miljøgifter som omfatter rundt 30 stoffer/stoffgrupper med nasjonal målsetning om reduksjon av utslipp. PCB vil ikke inngå i den offisielle utslippsstatistikken som publiseres av SSB.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014. Dokumentasjon av metode og resultater

Ansvarlig

Kristin Aasestad

Serie og -nummer

Notater 2016/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9367-2

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt