Rapporter 2015/53

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

Kommunale avløp

Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området.

Fosforutslippene per innbygger er lavere i Nordsjøfylkene og renseeffekten er høyere enn i resten av landet. Dette området er mer følsomt for fosforutslipp, og har derfor strengere rensekrav. Det samme bildet gjelder for nitrogen, men her er det spesielt Oslo og Akershus som skiller seg ut med lave utslipp og høy renseeffekt. Dette skyldes utbygging av nitrogenfjerningstrinn ved flere store renseanlegg i regionen, ifølge SSBs rapport om ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering fra kommunale avløp i 2014.

Utslipp på over 1200 kilo tungmetaller

Statistikken viser også et beregnet totalt utslipp på omtrent 45 300 tonn målt som biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) eller 119 000 tonn målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF).

For tungmetaller er det tilsvarende beregnet et utslipp på cirka 24 kilogram kvikksølv, 1 200 kilogram bly og 43 kilogram kadmium.

86 prosent av slammet går til jordforbedring

Det som renses bort fra avløpsvannet i form av fast stoff, det såkalte avløpsslammet, består i hovedsak av organisk materiale. For 2014 er det beregnet at cirka 132 000 tonn slamtørrstoff ble fjernet fra avløpsvann og disponert til ulike formål. Andelen av slammet som ble brukt til jordforbedring dvs. brukt i jordbruket, på grøntareal eller levert til jordprodusenter er beregnet til 86 prosent.

Avhengig av god avløpsrensing

Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann. Tilfredsstillende oppsamling og behandling av avløpsvannet bidrar til å forhindre utilsiktede konsekvenser som gjødsling av vannforekomster, spredning av biologiske smittestoffer og kjemiske forurensninger til miljøet.

Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet samarbeider om innsamling av grunnlagsdata vedrørende kommunalt avløp i Norge.

Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Prosjektet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet. 

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

Ansvarlige

Gisle Berge, Manju Chaudhary

Serie og -nummer

Rapporter 2015/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9265-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9264-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

103

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt