Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider

Publisert:

I 2015 ble det sluppet ut 134 100 tonn nitrogenoksider (NOx) i Norge, og trenden med stadig reduserte utslipp fortsetter. Utslippene var 5,4 prosent mindre enn i 2014 og godt under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 156 000 tonn.

Figur 1

Figur 1. Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC

Den største reduksjonen har funnet sted innen veitrafikk, men også olje- og gassutvinning har stor nedgang. Dette framgår av de foreløpige utslippsberegningene for 2015. Salget av autodiesel var større i 2015 enn året før, men renere forbrenning i nye dieselmotorer gjorde at det likevel ble en nedgang i utslippene fra veitrafikk. Dette gjelder særlig fra tunge kjøretøy. Nedgangen i NOx-utslipp i olje- og gassutvinning skyldes mindre bruk av marin diesel.

Figur 2

Figur 2. Utslipp av NOX, etter kilde

Fortsatt nedgang i svovelutslipp

Utslippene av svoveldioksid (SO2) var på 16 200 tonn i 2015, noe som er 2,8 prosent mindre enn i 2014. Den langvarige trenden med nedgang fortsetter, og utslippene var langt under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 22 000 tonn.

Figur 3

Figur 3. Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3), omregnet til syreekvivalenter

Større ammoniakkutslipp fra jordbruket

Det ble sluppet ut 26 000 tonn ammoniakk (NH3) i 2015, noe som er en økning på 1 prosent fra året før. Utslippet var dermed 13 prosent over målet på 23 000 tonn som Norge har forpliktet seg til. Jordbruk er den klart viktigste kilden til ammoniakkutslipp i Norge, med 92 prosent av totalen i 2015. Utslippsoppgangen skyldes særlig økt mengde kunstgjødsel og overgang til kunstgjødseltyper som har høyere tap av NH3.

Mer kullos

Utslippene av kullos (CO) økte med 1,8 prosent fra 2014 til 2015 og var på 248 000 tonn. Oppgangen skyldes først og fremst større utslipp fra vedfyring, som er den viktigste enkeltkilden til disse utslippene. Utslipp fra bensinkjøretøy ble redusert.

Mindre NMVOC

Det ble sluppet ut 134 000 tonn NMVOC-gasser i 2015, noe som er 3,1 prosent mindre enn året før. Nedgangen skyldes lavere utslipp fra olje- og gassutvinning. Utslippene har nå i mange år ligget langt under utslippsforpliktelsen på 195 000 tonn.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige og vil bli revidert i desember 2016. Da publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.

Norge forplikter seg til utslippsreduksjoner

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen .

Avgrensningen av hvilke utslipp som skal regnes som norske, er litt annerledes i Gøteborgprotokollen enn i Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsstatistikk. Forskjellen gjelder flytrafikk, hvor SSBs utslippsstatistikk omfatter alle utslipp fra innenriks flyvninger, mens Gøteborgprotokollen omfatter kun landing og take-off, men da inkludert utenriks flyvninger med både norske og utenlandske selskap. Utslippene av NOX blir om lag 1 prosent lavere beregnet etter Gøteborgprotokollen enn i SSBs statistikk, mens for de andre gassene er forskjellen mindre.

Kontakt