Moderat økning i avfall fra byggeaktivitet

Publisert:

Det var en liten økning i genererte mengde avfall fra byggeaktiviteter i 2014 fra året før. Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,87 millioner tonn avfall. Av dette avfallet ble 55 prosent levert til materialgjenvinning, og det var 5 prosent mindre enn året før.

Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er forholdsvis rene, og som kan deponeres eller brukes om igjen uten å ta spesielle miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere forsvarlig med tanke på å hindre forurensning.

Figur 1

Figur 1. Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving og omsetning for foretak i bygge- og anleggsvirksomhet

Mye avfall gjenvunnet

EUs avfallsdirektiv, som gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, har målsetting om at 70 prosent av avfallet fra både bygge- og anleggsvirksomhet skal materialgjenvinnes innen 2020. Denne målsettingen inkluderer ikke materialgjenvinning fra farlig avfall som oppstår i bygge- og anleggsvirksomhet. En kan anta at det som sorteres ut av metall, papir og plast, sendes til materialgjenvinning, mens treavfallet mest sannsynlig benyttes til energigjenvinning. Avfall som benyttes til tilbakefylling som for eksempel veiunderlag og dekkmasser, regnes også som materialgjenvinning i denne sammenheng.

Figur 2

Figur 2. Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. 2014

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Beregningene viser at 55 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning som er 5 prosent mindre enn året før. Henholdsvis 31 og 11 prosent av avfallet ble levert til energigjenvinning eller deponering. Avfall levert til energigjenvinning var tre prosent mer i 2014 enn i 2013.

Figur 3

Figur 3. Genererte mengder farlig avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. 2014

Over en tredjedel av avfallet er fra riveaktivitet

Avfallsmengde fra rehabiliteringsaktivitet har gått ned med rundt 10 prosent fra 2013 til 2014. Tallene viste samme trenden fra 2012 til 2013. Det ble generert 18 prosent mer avfall fra riving i 2014 enn 2013, men det var omtrent like mye avfall fra nybygging i 2014 som i 2013.

Av de totale avfallsmengdene fra byggevirksomhet i 2014 oppstod 30 prosent, det vil si om lag 567 000 tonn, ved rehabilitering av bygg. Nybygging i 2014 stod, som i 2013, for 34 prosent, eller drøye 629 000 tonn. De resterende 36 prosent, som utgjorde nesten 671 000 tonn, oppstod i forbindelse med riveaktivitet.

Tyngre bygningsmaterialer – i hovedsak tegl og betong – utgjorde 43 prosent av avfallet. Dette inkluderer omtrent 22 000 tonn lett forurenset tegl og betong, som er under grenseverdiene for farlig avfall. Omtrent 60 prosent av dette avfallet kommer fra riving.

Figur 4

Figur 4. Utvalgte mengder farlig avfall fra bygge- og rivevirksomhet, vannforsynings- avløps- og renovasjonsvirksomhet samt totale mengder oppstått. 2014

Mest farlig avfall fra rehabilitering og riving

Mengdene farlig avfall viser en økning på cirka 6 000 tonn fra 2013 til 2014 og utgjorde omtrent 23 000 tonn i 2014. Impregnert trevirke utgjorde den største delen av det farlige avfallet med 4 650 tonn, som tilsvarer henholdsvis 20 prosent. Tallene viser at kun 9 prosent av farlig avfall kommer fra nybygging. Dette er om lag 2 prosent mindre enn året før, og de resterende 91 prosentene oppstår på grunn av rehabiliterings- og rivingsprosjekter.

Fra datagrunnlaget for statistikken for farlig avfall kan vi se at en del av det bygg-relaterte avfallet kommer fra andre næringer enn bygge- og anleggsnæringen. Dette gjelder særlig næringshovedområde E, vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, og da særlig avfallstyper som impregnert trevirke, klorparafinholdige og PCB-holdige isolerglassruter og asbest.

Figur 5

Figur 5. Behandling av avfall fra nybygging, rahabilitering og riving. 2014

Fremdeles noe usikkerhet i tallene

Grunnlagsdataene som benyttes i denne statistikken, er i stadig forbedring. Den største usikkerheten for de genererte avfallsmengdene er knyttet til avfall fra riveaktivitet, da det er usikkerhet i dataene for antall kvadratmeter revne bygg.

Kontakt