Fylkesvise klimagassutslipp beregnet på nytt

Publisert:

Utslipp av klimagasser fordelt på landets fylker er beregnet på nytt for årene 2009, 2011 og 2013. De fylkesfordelte utslippene utgjør 66 prosent av de nasjonale utslippene fordi ikke alle utslipp lar seg fordele til fylkene.

Fylkestallene omfatter utslipp av karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). De fylkesfordelte utslippene er en del av den offisielle utslippsstatistikken, og tallene er tilgjengelige i statistikkbanken. Det er betydelige endringer for noen av utslippskildene i enkelte fylker sammenlignet med tidligere publiserte tall. Det skyldes at måten utslippene blir fordelt til fylker på, er forbedret. Dette gjelder i første rekke utslipp fra veitrafikk, oppvarming og dieseldrevne motorredskaper. I utslippene fra veitrafikk er metoden for modellering av trafikk på kommunale veier forbedret. Det har medført at fordelingen av samlet trafikk mellom fylkene er endret. I beregningen av utslipp fra oppvarming og dieseldrevne motorredskap er salgstallene justert for forbruket i industrien. For de andre kildene er utslippstallene først og fremst justert i henhold til endringene i de nasjonale utslippstallene som ble oppdatert i desember 2015.

Analyse av kommunefordelte utslipp

SSB har også laget en analyse av utslipp av de nevnte klimagassene fordelt på kommune. Beregningene er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, og tallene er tilgjengelige på Miljødirektoratets nettside Miljøstatus.no.

Fordelingen av utslippene på kommune er i størst mulig grad harmonisert med fylkesberegningen, men de kommunefordelte tallene er mer usikre. Som følge av manglende informasjon om hvor utslippene skjer, er en stor del av utslippene beregnet ved å fordele de nasjonale utslippene ved hjelp av data på kommunenivå som i større eller mindre grad er direkte knyttet til utslippene. Sammen med målefeil og utvalgsusikkerhet gjør dette at analysen av utslippstallene på kommunenivå er til dels betydelig mer usikker enn nasjonale tall og også tallene på fylkesnivå. Utslippene for de kildene som har de mest usikre fordelingene er ikke inkludert, noe som gjør at en større andel av utslippene er utelatt i kommuneberegningen. Av tabellen går det fram hvor stor andel av de nasjonale utslippene som er inkludert. Metoden for hvordan de kommunefordelte utslippene er beregnet er nærmere dokumentert i Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune.

Tabell 1. Andel av de nasjonale utslippene som er fordelt til fylker og kommuner. Gjelder beregningene for 2013

Til tabellen

 

Mer på ssb.no

Utslipp av klimagasser på nasjonalt nivå
Dokumentasjon av beregning av utslipp av klimagasser fordelt på kommune

Kontakt