Rapporter 2016/02

Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014

Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2014 en utvalgsundersøkelse per post for å kartlegge bruken av plantevernmidler i jordbruket. Undersøkelsen gjaldt konvensjonelt drevne arealer, og vekstene omfattet ca. 97 prosent av det totale konvensjonelt drevne jordbruksarealet i 2014.

Bruttoutvalget omfattet 4 234 jordbruksbedrifter, og undersøkelsen, som var frivillig, hadde en svarprosent på 57. Ved tolking av resultatene må en ha i minne at bruken av plantevernmidler kan variere betydelig fra et år til et annet, hovedsakelig avhengig av værforholdene.

Eng og beiteareal lite sprøytet

34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen ble behandlet med plantevernmidler i 2014. Dette var omtrent likt med tilsvarende undersøkelse i 2011. Mens bare 6 prosent av eng og beiteareal ble sprøytet, ble 94 prosent av det resterende jordbruksarealet behandlet. Med unntak for eng og beite varierte andelen av det konvensjonelt drevne jordbruksarealet som ble behandlet med plantevernmidler minst én gang fra 79 prosent til nesten 100 prosent.

Andel av oljevekstarealet som ble behandlet med plantevernmidler, var 79 prosent, mens 87 prosent av eplearealet ble behandlet. For gulrot, havre, bygg, hodekål, vår- og høsthvete lå andelen mellom 90 og 97 prosent. For de resterende vekstene ble mellom 98 og nær 100 prosent av arealet behandlet med plantevernmidler.

Hvilke av hovedtypene ugrasmiddel, soppmiddel og skadedyrmiddel som ble brukt, varierte mye mellom vekstene. Ugrasmiddel ble brukt i alle vekstene. Så å si hele arealet av kepaløk ble behandlet med ugrasmidler mens i underkant av 38 prosent av oljevekstarealet ble behandlet. Vel 6 prosent av eng og beitearealet ble sprøytet med ugrasmidler.

Sprøytet med anbefalte doser

Soppmiddel ble relativt mest brukt i kepaløk, potet og hvete, mens bruk av skadedyrmiddel var relativt mest utbredt i hodekål, jordbær og eple. Minst bruk av skadedyrmidler var det i havre og bygg hvor slike midler ble brukt på mindre enn en tidel av arealet. Andelen av kornarealene som ble behandlet, varierte mellom 22 prosent i vårhvete til 66 prosent i høsthvete. Resultatene viser ellers at det i all hovedsak ble sprøytet med anbefalte doser eller noe under.

Forbruket av plantevernmidler målt som virksomt stoff, har variert mellom 282 og 357 tonn i de årene det er gjennomført undersøkelser. For 2014 er forbruket beregnet til 328 tonn.

Mattilsynet har finansiert om lag halvparten av kostnadene for gjennomføring av undersøkelsen.

Om publikasjonen

Tittel

Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014

Ansvarlige

Per Amund Aarstad, Berit Bjørlo

Serie og -nummer

Rapporter 2016/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Mattilsynet

Emner

Jordbruk, Forurensning og klima

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9283-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9282-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

101

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt