92250_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
92250
Større avfallsmengder og mer gjenvinning
statistikk
2013-02-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfregno, Avfallsregnskapet, avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfallAvfall, Natur og miljø
false

Avfallsregnskapet2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større avfallsmengder og mer gjenvinning

De totale avfallsmengdene i Norge økte med 5 prosent fra 2010 til 2011. I 2011 ble det i alt generert 9,9 millioner tonn avfall. Samtidig med økningen i avfallsmengder steg også andelen avfall som ble gjenvunnet.

Avfallsregnskap for Norge, etter materiale.
1000 tonnAndelProsent
2010 - 20112006 - 2011
2011
Materialtype i alt, uten forurensende masser9 890100,04,62,0
Papir,papp og drikke-kartong1 08511,0-2,0-13,0
Metall1 09611,12,87,8
Plast4784,88,98,1
Glass2142,22,4-4,9
Treavfall1 81518,49,39,8
Tekstil1131,1-3,4-8,1
Våtorganisk avfall1 45214,7-2,71,3
Betong og tegl7107,23,80,4
Slam2272,311,3-8,5
Andre materialer1 44114,69,7-3,9
Farlig avfall1 25912,78,314,2

De siste årene har vi sett en økning i avfallsmengden, og i 2011 var total avfallsmengde bare 3 prosent lavere enn i toppåret 2007. Til gjengjeld har bruttonasjonalproduktet (BNP) økt med 0,5 prosent siden 2007. Vi ser derfor at selv om avfallsmengdene øker, vokser BNP enda mer. Det betyr at det skapes mer verdier per tonn avfall som oppstår nå enn det gjorde i 2007. Dette er i tråd med målet i stortingsmelding nummer 26, som sier at avfallsveksten skal være mindre enn den økonomiske veksten.

Mer avfall blir gjenvunnet

Samtidig som avfallsmengdene øker, stiger også andelene material- og energigjenvunnet avfall. I 2011 ble 46 prosent av ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet, mens 34 prosent ble energigjenvunnet. Innenfor begge disse kategoriene er det en økning fra 2010. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var på 87 prosent.

Veksten i materialgjenvinning skyldes hovedsakelig økt gjenvinning av fraksjoner som betong, gips og asfalt i bygge- og anleggsvirksomheten. Mer om dette finnes i artikkelen om bygge- og anleggsavfall . Oppgangen i energigjenvinning skyldes økt forbrenning av flere materialer: Både papir, plast, tre og andre materialer forbrennes i større grad. I tillegg kommer økt forbrenning av restavfall.

Mengden avfall til deponi fortsetter å avta og var i 2011 på 0,8 millioner tonn. Dette er kun 41 prosent av mengden avfall som ble deponert i 2007 da avfallsmengdene nådde det hittil høyest registrerte nivået. Deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft 1. juli 2009, er en av årsakene til denne nedgangen. Det er nå det farlige avfallet som står for den største mengden som blir deponert.

Mer slam, mindre tekstiler og våtorganisk avfall

Avfallsfraksjonene som økte mest fra 2010 til 2011, var slam etterfulgt av andre materialer med en oppgang på henholdsvis 12 og 10 prosent. Andre materialer innbefatter store mengder slagg fra industrien og asfalt fra bygge- og anleggsnæringen. Den største endringen, målt i kvantum, var imidlertid for treavfall med 150 000 tonn.

De tre avfallsfraksjonene som avtok mest fra 2010 til 2011, var tekstiler og våtorganisk avfall samt papir og papp med en nedgang på henholdsvis 3, 3 og 2 prosent.  En reduksjon i utsortering av våtorganisk avfall er fremtredende i flere næringer, og dét kan en lese mer om blant annet i artikkelen om avfall fra tjenesteytende næringer . Det har vært en stadig nedgang i papiravfall siden toppen i 2007, og mengden papiravfall har avtatt med 13 prosent, mot en reduksjon på 3 prosent for avfall totalt i denne perioden. Overgangen til elektroniske medier er en sannsynlig årsak til denne nedgangen.

Økning innenfor avløps- og renovasjonsvirksomhet

Industrien er fortsatt den største kilden til avfall med 2,7 millioner tonn avfall i 2011, fulgt av husholdningene og bygge- og anleggsnæringen. Ingen av disse næringene har imidlertid hatt noen store endringer i avfallsmengde i perioden 2010-2011. Det er innenfor avløps- og renovasjonsvirksomhet den største oppgangen har kommet, med en økning på 38 prosent siden 2010. Det er det farlige avfallet og annet avfall som har økt mest i denne næringen. Også innenfor kraft- og vannforsyning samt bergverk og utvinning har det vært en betydelig økning på henholdsvis 18 og 17 prosent i samme periode. Innenfor bergverk og utvinning er det farlig avfall som utgjør den største andelen, og økningen skyldes blant annet større mengder oljeholdig avfall fra oljenæringen. Dette kan en lese mer om i artikkelen om farlig avfall .

Mens de ovennevnte næringene øker sine avfallsmengder, har avfallsmengdene innenfor jordbruk, skogbruk og fiske avtatt 3 prosent. Denne næringsgruppen står imidlertid for en liten andel av totalavfallet i Norge, og nedgangen får derfor liten betydning for totalmengdene.

Større mengder masser til deponi

Mens vanlig avfall til deponi har avtatt de siste årene, har det vært en kraftig økning i masser av jord, stein og grus til deponi. I 2011 ble det deponert 1,5 millioner tonn masser fra ordinære avfallsdeponier, mens industrideponiene stod for 0,6 millioner tonn. Resten av massene på deponi var dekkmasser.

Avfall og forurensede masser i avfallsregnskapetÅpne og lesLukk

Avfall i avfallsregnskapet omfatter alt avfall, inkludert farlig avfall, men unntatt forurensede masser. Avfallet skal telles kun én gang. Det betyr at rester som oppstår etter avfallshåndtering, for eksempel siktrester fra kompostering og sorteringsrester, ikke er med. Forbrenningsrester er likevel med, siden dette avfallet er sterkt omdannet og dermed har karakter av å være et nytt materiale. Forurensede masser er forklart i egen publisering om avfallshåndtering.

Forurensede masser er holdt utenom totalsummene i avfallsregnskapet av to grunner:

1) Avfall regnes som kasserte løsøregjenstander og stoffer. Å flytte forurenset masse fra et naturlig opprinnelsessted til et deponi er i grenseland av hva som kan regnes for å ”kassere”. Forurensede masser er derfor ikke en tradisjonell type avfall.

2) En av hovedhensiktene med avfallsregnskapet er å vise en tidsserie over hvor mye avfall som oppstår. Forurensede masser har vært gravd opp og flyttet på siden avfallsregnskapets begynnelse, men plassering av slike masser på deponier har fått et betydelig omfang først de siste årene. Utviklingen i mengde forurensede masser lagt på deponi eller brukt som dekkmasse har derfor liten sammenheng med oppstått mengde avfall.