Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet

Publisert:

Endret:

Det ble sluppet ut vel 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990.

Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4. november 2020 pga. feil.

Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993. Utslippene har hatt en fallende trend siden toppåret 2007, til tross for økte utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikk i perioden. Utslippene fra industrien var derimot nær 42 prosent lavere i 2019 enn i 1990, og det er dette som utgjør den største årsaken til at samlet utslipp av  CO2-ekvivalenter går ned.

Figur 1

Figur 1. Utslipp av klimagasser totalt og fordelt på utslippkilder

Lavere utslipp fra veitrafikk bidro mest

I Norge er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk de største kildene til klimagassutslipp. Alle disse kildene hadde utslippsnedgang i 2019. Det største bidraget til nedgangen kom fra veitrafikk, som sank med 7 prosent. Årsakene til dette var reduksjon i salg av bensin og autodiesel kombinert med økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen i 2019.

Innen luftfart og sjøfart ble klimagassutslippene redusert med henholdsvis 6 og 4 prosent. Nedgangen skyldes lavere forbruk av jetparafin og marine gassoljer.

Utslippet innen olje- og gassutvinning gikk ned med 2 prosent og var et resultat av nedgang i produksjonen i 2019. Industri og bergverk reduserte utslippet med vel 3 prosent.

1 Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet 4. november 2020.

Figur 2. Endring i utslipp fra 2018 til 2019, 1 000 tonn CO2 ekvivalenter¹

Tusen tonn CO2-ekvivalenter
Olje- og gassutvinning -282.53
Industri og bergverk -416.663
Energiforsyning -147.467
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 93.221
Veitrafikk -665.518
Annen transport og motorredskaper -328.579
Jordbruk -37.514
Andre kilder -147.274
Totalt -1932.323

Klimagasser i endring

Utslipp av CO2 utgjorde 84 prosent av klimagassutslippene i 2019, opp fra 69 prosent i 1990. Prosesstiltak i industrien har gjort at utslippene fra lystgass (N2O) og metan (CH4) er redusert fra 1990. Størsteparten av disse gassene kommer i dag fra jordbrukssektoren som ellers har hatt en relativ stabil utslippstrend.

For de fluorholdige klimagassene har PFK og SF6 hatt nedgang, mens HFK-gassene har steget jevnt gjennom perioden frem til 2013 for så å avta gradvis. Denne nedgangen speiler avgifter som kom på starten av 2000-tallet med den hensikt å redusere bruk og utslipp av HFK.

Endringer i endelige utslippstall publisert i 2020

Ved publisering av endelige utslippstall blir tidsserien tilbake til 1990 korrigert for eventuelle endringer i datagrunnlag og metoder. I denne publiseringen er tallgrunnlaget for HFK-gasser og luftfart korrigerte. Metoden for fritidsbåter er endret, og er fortsatt under utvikling. Se «Om statistikken» for informasjon om endringene. Endringene påvirker også andre kilder som traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper, og i noe grad veitrafikk. Utslippstall for veitrafikk påvirkes også av oppdatert tallgrunnlag i den internasjonale modellen HBEFA (versjon 4.1)

 

 

Visualisering av utslipp av klimagasser

I denne visualiseringen vises utslipp av klimagasser fordelt på hovedkilder. Klikk på en av kildene for å se hvordan denne har utviklet seg over tid. De to nederste diagrammene viser utslippene fordelt på hhv. komponenter og energiprodukt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt