Økt produksjon, men utslippene går noe ned

Publisert:

I 2018 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,0 prosent lavere enn året før. Utviklingen skyldes i hovedsak økt produksjon.

I 2018 var det en svak nedgang på 0,3 prosent i klimagassutslippene (målt i tonn CO2-ekvivalenter) knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge. I samme periode økte produksjonsvolumet med 1,7 prosent. Forholdet mellom utslipp av klimagasser og produksjonen, den såkalte utslippsintensiteten, ble dermed redusert med 2,0 prosent.

Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2015-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet (ekskl. husholdningene)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produksjon (faste 2015-priser), totalt for norske næringer 1 1.03029 1.06618 1.10079 1.16331 1.21212 1.27548 1.36522 1.42922 1.4725 1.5031 1.54978 1.570052719 1.578557647 1.638976467 1.703987049 1.78851692 1.871157675 1.905622092 1.84547471 1.848709672 1.885139472 1.945430396 1.972865975 2.016238174 2.041144373 2.03253306 2.077657091 2.11284469
Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), totalt for norske næringer 1 0.93873 0.88923 0.89943 0.93945 0.94864 1.05086 1.0823 1.06181 1.04352 1.0805 1.13583 1.060599953 1.020020827 1.066377776 1.035002855 1.148207867 1.112298028 0.99005677 0.925778494 0.984463704 1.069787363 1.060969465 1.061087037 1.040763882 0.999697672 1.114380732 1.163122712 1.159360408
Utslippsintensitet (tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i millioner kroner (faste 2015-priser)), totalt for norske næringer 1 0.91113 0.83403 0.81707 0.80756 0.78263 0.8239 0.79276 0.74292 0.70867 0.71885 0.73289 0.675514349 0.646167125 0.650633194 0.607402509 0.641988775 0.594438027 0.519545492 0.501642569 0.532509974 0.567482726 0.545362804 0.537834901 0.516187352 0.489768838 0.548274337 0.559825995 0.548720944

Sterk nedgang siden 1990

Utslippsintensiteten har siden 1990 blitt redusert med 45,1 prosent. Dette skyldes at produksjonen har økt mer enn klimagassutslippene.

Både i jordbruk, skogbruk og fiske og i industrien har utslippsintensiteten gått ned med over 60 prosent siden 1990. I begge disse næringene har produksjonen økt, samtidig som klimagassutslippene har gått ned. Industrien reduserte sine klimagassutslipp med 39,0 prosent i perioden 1990-2018, mens jordbruk, skogbruk og fiske hadde en reduksjon på 13,4 prosent i samme periode. 

Figur 2. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på utvalgte næringer

2018 2017 1990
Transport 75.988 74.199 74.665
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon 27.006 32.206 33.776
Industri 16.243 16.541 41.596
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 23.713 23.171 26.299
Jordbruk, skogbruk og fiske 42.188 43.618 113.28
Alle næringer 12.778 13.037 23.287

Usikkerhet rundt utslippstall og betydning for intensitetene

De beregnede klimagassutslippene har endret seg siden forrige publisering. Dette har ført til revisjoner for utslippsintensitetene som beregnes på bakgrunn av statistikken for utslipp til luft. Det er knyttet større usikkerhet til utslippstallene for utenriks sjøfart.

Kontakt