Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor

Publisert:

Det offentlige brukte 36,8 milliarder kroner på miljøvern i 2018. Dette er 7 prosent mer enn året før og den største økningen siden 2015. Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering var største utgiftspost.

Av de totale utgiftene i offentlig forvaltning på 1 707 milliarder kroner, gikk 2,2 prosent til miljøvern. Forskning og utvikling tilknyttet miljøvern er den gruppen som har hatt størst prosentvis økning på hele 35 prosent fra 2017 til 2018, mens utgiftene til jord og grunnvann, avfallshåndtering og biologisk mangfold har også økt mye det siste året, som tabell 1 viser.

1 Rettet 18. november 2019 kl. 12.50.

Figur 1. Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål

Støy og vibrasjoner Jord og grunnvann Biologisk mangfold Andre aktiviteter Forskning Luft/Klima Avfall Avløpsvann
2013 0.10 0.63 1.12 1.96 1.25 2.41 6.91 11.68
2014 0.11 1.01 1.38 2.20 1.19 2.26 7.50 13.72
2015 0.12 1.05 1.47 2.36 1.28 2.89 7.66 15.04
2016 0.14 1.20 1.61 2.10 1.30 2.79 8.19 16.02
2017 0.14 1.20 1.68 2.00 1.61 3.16 8.48 16.22
2018 0.13 1.43 1.94 1.67 2.17 3.20 9.54 16.71

De økte utgiftene til jord og grunnvann skyldes hovedsakelig utgifter til opprydding etter gruvedrift, mens de økte utgiftene ved forskning og utvikling skyldes bygging av nytt forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet.

Til sammenligning med de offentlige miljøvernutgiftene var de totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning på 7,6 milliarder kroner i 2018

Kommunene står for 70 prosent av miljøvernutgiftene

Det er de kommunale utgiftene som utgjør størsteparten av miljøvernutgiftene. Utgiftene til avløpsvann og avfall i kommunal sektor stod for 26 milliarder kroner, hele 70 prosent av de totale offentlige miljøvernutgiftene.

I 2018 ble det investert for over 9 milliarder kroner i miljøvern i offentlig forvaltning. Det utgjorde 5 prosent av de samlede offentlige bruttoinvesteringene i fast realkapital og FoU. Hele 6 milliarder kroner, tilsvarende 70 prosent av de totale offentlige miljøverninvesteringene, gikk til avløpsnettet. Investeringene i avløpsnettet har økt med 47 prosent siden 2013, da de lå på drøye 4 milliarder kroner.

Over halvparten av utgiftene til klimatiltak går til utlandet

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering.

For 2018 utgjorde utgifter til klimatiltak drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøvern. 57 prosent av dette er klimatiltak i utlandet, noe som tilsvarer 1,8 milliarder kroner. Totalt overførte Norge 2,1 milliarder kroner til miljøvern i utlandet i 2018. Det meste av dette gikk altså til klimatiltak, som for eksempel bevaring av regnskog i Brasil.

Tabell 1. Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål 

Til tabellen

Hva er forskjellen mellom miljøvernutgifter presentert her og under offentlige finanser?

Miljøvernutgiftene som rapporteres her under Natur og miljø baserer seg på internasjonal standard og klassifiseres etter standard for miljøvernaktiviteter (CEPA). Ved statistikk for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises offentlige utgifter fordelt etter formål, hvor miljøvern er et av formålene. Denne følger internasjonal standard for klassifisering av offentlig forvaltnings utgifter etter hovedformålet med utgiften (COFOG).

Les mer om forskjellene under Om statistikken.

Kontakt