Økte investeringer knyttet til miljøvern i industrien

Publisert:

Investeringer i miljøvern i industri, bergverk og utvinning økte med 114 millioner kroner til drøyt 1,3 milliarder i 2018. Dette er en økning på 9,4 prosent fra 2017.

De totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning økte med 18,5 prosent i 2018, ifølge nye tall statistikken over miljøvernutgifter.

Dette skyldes først og fremst økningen i driftsutgifter til miljøvern i industri, bergverk, energi og vannforsyning. Driftsutgiftene i disse næringene lå på 4 363 millioner kroner i 2018, en økning på 18,4 prosent fra året før.

Driftsutgifter til miljøvern i olje- og gassnæringen utgjorde 1 908 millioner kroner, en økning på 25,9 prosent fra 2017.

Figur 1. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning. 2016-2018

Driftsutgifter til miljøvern Miljøverninvesteringer
Olje- og gass-utvinning 2016 1.508268 0.58839
Olje- og gass-utvinning 2017 1.5152 0.6706
Olje- og gass-utvinning 2018 1.9081 0.5483
Industri og bergverk 2016 4.13653 0.45383643
Industri og bergverk 2017 3.6861 0.5401
Industri og bergverk 2018 4.363 0.7768

Den største økningen i investeringer i miljøverntiltak kom i næringene industri, bergverk, energi- og vannforsyning. Økningen her var på 43,8 prosent, eller 237 millioner kroner fra året før. I olje- og gassutvinning lå investeringene i 2018 samlet på 548 millioner kroner, en reduksjon på 122 millioner kroner fra det foregående året.

Figur 2. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning. 2016-2018

Driftsutgifter til miljøvern. Miljøverninvesteringer
2016 5.6448 1.0422
2017 5.2012 1.2107
2018 6.2711 1.3251

Utgiftene til miljøverntiltak systematiseres etter ulike miljøvernområder. Utgiftene knyttet til hvert enkelt miljøvernområde varierer fra år til år. Avfall og avløp er de to klart største miljøvernområdene i andel av totale utgifter, og disse utgiftene utgjorde om lag to tredeler av de totale miljøvernutgiftene. 17 prosent av utgiftene dekket tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Til sammenligning med de totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning var miljøvernutgiftene i offentlig forvaltning på 36,8 milliarder i 2018. Se "Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor" for mer om dette

Figur 3. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning, etter miljøområde. 2016-2018

2016 2017 2018
Biologisk mangfold og landskap 0.028826 0.047409 0.04464
Forskning og utvikling 0.01208275 0.050686 0.05062
Støy og stråling 0.010057 0.01333 0.01403
Andre miljøvernformål 0.17636001 0.359497 0.17743
Jord og grunnvann, hav og havbunn 0.5948615 0.63575 0.82608
Luft og klima 0.80320215 1.018291 1.30207
Avløp eller produksjonsvann 2.45178085 2.053912 2.51164
Avfall 2.60985417 2.233063 2.63866

Faktaside

Kontakt