Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økte petroleumsinvesteringer løfter igjen norsk økonomi

  Norsk økonomi har vært i en konjunkturoppgang gjennom hele 2017. Framover drives oppgangen av økte petroleumsinvesteringer og høyere vekst internasjonalt, men modereres av fallende boliginvesteringer, økte renter og sterkere krone.

  Artikkel
 • Den moderate oppgangen fortsetter

  Konjunkturomslaget ble drevet frem av meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone, lav lønnsvekst og kraftig vekst i boligbyggingen. Framover ventes boligbyggingen å dempe oppgangen. Rentene forblir lave lenge.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

  Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten.

  Artikkel
 • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

  Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Litt høyere inntektsvekst vil bidra til økt konsumvekst.

  Artikkel
 • Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • To års oljenedtur kan nærme seg slutten

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene å avta merkbart.

  Artikkel
 • Konjunkturomslaget etter oljenedturen nærmer seg

  Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten litt ned i 2017

  Ett år med moderat konjunkturnedgang ble sommeren 2015 avløst av en kraftigere nedgang. Mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt ventes gradvis å øke veksten i norsk økonomi framover.

  Artikkel
 • Forsiktig konjunkturoppgang først i 2017

  Oljeinvesteringene har falt kraftig gjennom mer enn to år. Nedgangen vil nå dempes. Økt offentlig pengebruk, tidsforsinkede virkninger av kronesvekkelsen, lavere renter og etter hvert bedring i internasjonale konjunkturer peker mot en noe høyere v...

  Artikkel
 • Moderat konjunkturoppgang fra andre halvår 2016

  Fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen og lav internasjonal vekst har bidratt til at norsk økonomi har vært i konjunkturnedgang siden sommeren 2014. Kraftig økning i offentlig etterspørsel og omslag til investeringsvekst i fastlandsnæringene...

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten mot en topp i 2016

  Norsk økonomi har nå i ett år vært i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes å bli avløst av en beskjeden oppgang i andre halvår 2016. Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 2016 med 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten når en topp på 4,3 prosent i 2016

  Fall i oljeinvesteringene ventes å bidra til at BNP Fastlands-Norge øker med bare 1,2 prosent i 2015. Et moderat produksjonsoppsving ventes å sette inn tidlig neste år, men uten at det hindrer arbeidsledigheten i å øke også neste år.

  Artikkel
 • Forsterket konjunkturnedgang, men ingen krise

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foregående årene. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe l...

  Artikkel
 • Markert, men kortvarig konjunkturnedgang

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen lar vente på seg

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge ...

  Artikkel